Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: Hạt và quả

Được đăng lên bởi cloverlucky1802-gmail-com
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương IV

CƠ QUAN SINH SẢN
(HẠT VÀ QUẢ)
Trần
Thị
Thanh
Hương
Khoa Khoa học

HẠT

(Quá trình phát triển noãn thành hạt)

™ Hợp tử (2n) sẽ phân cắt thành 2 tế bào: tế bào gốc và tế bào
ngọn
¾ Tế bào gốc sẽ phát triển thành dây treo
¾ Tế bào ngọn sẽ phát triển thành tiền phôi. Tiền phôi về sau
sẽ phát triển thành phôi hay cây mầm. Khi đó dây treo teo lại,
đính phôi vào vách của túi phôi. Tiền tầng
sinh vỏ

Noãn
Tế bào
mẹ nội
nhũ
Hợp tử

Mô phân
sinh ngọn
Tiền tầng
sinh trụ

Tế bào
ngọn
Hợp
tử
Tế bào gốc

Tiền
phôi

2 lá mầm
Chồi
mầm
Dây treo
Rễ mầm
Dây treo

Vỏ hạt
Nội
nhũ

HẠT
(Quá trình phát triển noãn thành hạt)
™ Tế bào mẹ nội nhũ (3n) sẽ phân chia nguyên nhiễm
nhiều lần cho ra nhiều tế bào gọi là nội nhũ (3n)
™ Noãn tâm (phôi tâm) có thể còn lại sau quá trình phát
triển và chứa nhiều chất dinh dưỡng, biến thành ngoại
nhũ
™ Vỏ noãn biến thành vỏ hạt
™ Trên vỏ hạt có thể thấy:
¾ Rốn: là nơi noãn đính vào cán noãn
¾ Lỗ noãn: nơi cây mầm chui ra
¾ Áo hạt: có thể do cán noãn hay hợp điểm biến thành

Chu trình phát triển
ở thực vật hạt kín

QUẢ
Quả là phần mang hạt và cũng được coi là cơ
quan sinh sản của thực vật hạt kín. Sau khi thụ
tinh, đồng thời với sự hình thành hạt thì bầu
nhụy cũng biến đổi thành quả
™ Quá trình phát triển bầu thành quả
™ Cấu tạo quả
™ Phân loại quả
™ Sự phát tán quả và hạt

Quá trình phát triển bầu thành quả
Cần có 2 điều kiện sau:
™ Phải có sự thụ phấn → cuống của hoa sẽ không
rụng
™ Phải có kích thích tố sinh trưởng: Auxin,
heteroauxin, cytokinin, gibberellin do hạt phấn
đem đến hoặc trong quá trình phát triển của
phôi và nội nhũ, quả đã tổng hợp được các kích
thích tố đó → vách bầu phát triển

Cấu tạo quả
Gồm 3 lớp vỏ do 3 thành phần tương ứng của vách bầu
nhụy biến đổi thành:
™

Vỏ quả ngoài: do lớp biểu bì ngoài của vách bầu
biến đổi thành, thường là một lớp tương đối mỏng, mặt
ngoài có lớp cutin hoặc lớp sáp, có lông, có gai

™

Vỏ quả giữa: do lớp nhu mô của bầu nhụy phát
triển thành (dày). Khi chín có thể mọng nước (đu đủ,
xoài…) hoặc biến thành xơ (dừa)

™

Vỏ quả trong: do lớp biểu bì trong của vách bầu
biến đổi thành, thường là một lớp mỏng. Khi chín có
thể mềm (đu đủ, …) hay cứng (xoài, cóc…)

Cấu tạo quả
™ Số lượng ô của bầu nhụy thường được giữ nguyên
thành số ô của quả
™ Đôi khi số ô tăng lên (quả cải). Hoa có 1 ô, quả có 2 ô
™ Đôi khi số ô giảm xuống (quả dừa). Khi còn hoa trong
bầu nhụy có 3 ô → thành quả chỉ có 1 ô
™ Số lượng hạt có thể thay đổi: nhiều hạt (cà chua,..), một
hạt (táo, cóc...)
™ Các phần khác s...
CƠ QUAN SINH SN
(HT VÀ QU)
CƠ QUAN SINH SN
(HT VÀ QU)
TrnTh Thanh
Hương
Khoa Khoa hc
TrnTh Thanh
Hương
Khoa Khoa hc
Chương IV
Chương 4: Hạt và quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: Hạt và quả - Người đăng: cloverlucky1802-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chương 4: Hạt và quả 9 10 878