Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 4: Sinh hÓA chuyên nghành

Được đăng lên bởi ducanh210
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VI

SỰBIẾNDƯỠNGPROTEIN VÀ AMINO ACID
(Metabolism of protein andaminoacids)

TS.
TS. ĐỖ
ĐỖ HIẾU LIÊM

1.ĐẠI CƯƠNG
2.SỰ BIẾN DƯỠNG TRUNG GIAN CỦA AMINO ACID
2.1.Sự vận chuyển nhóm amin của amino acid
2.2.Sự oxid hoá khử amin của amino acid
2.3.Sự khử độc ammonia tự do trong máu
2.4.Sự khử carboxyl của amino acid
3.TIẾN TRÌNH SINH TỔNG HỢP PROTEIN
3.1.Sự tổng hợp DNA, RNA
3.2.Sự hoạt hoá amino acid
3.3.Các giai đoạn trong tiến trình tổng hợp protein
3.4.Cơ chế kiểm soát tiến trình tổng hợp

2

1.ĐẠI CƯƠNG
(1). Chức năng sinh học
- Sự vận động
- Sự đáp nhận những kích thích bên ngoài
-Bảo vệ cơ thể
- Sự sinh trưởng và phát dục
- Sự di truyền và biến dị
- Sự biến dưỡng nội tại và trao đổi với môi trường
- Cung cấp 10-15% nhu cầu năng lượng cho cơ thể

(2). Đặc điểm biến dưỡng protein và amino acid
- Vai trò tạo hình, tổng hợp chất

cấu tạo tế bào, mô bào

- Không được dự trữ trong cơ thể động vật

3

Bảng 1. Các enzyme phân giải protein (Sự tiêu hóa)

Nguồngốc

Dạdày

Enzyme

Y.T K.H

Cơchất

Sảnphẩm

Proteins vàPolypeptides

Cắtlk peptide của AA nhân vòng

Enteropeptidase

ProteinsvàPolypeptides

Cắtlkpeptideởđầucarboxyl củaaminoacids (Arginineor Lysine)

Chymotrypsin (chymotrypsinogen)

Trypsin

ProteinsvàPolypeptides

Cắt lk peptide ởđầucarboxyl củaAA có vòng

Elastase (proelastase)

Trypsin

Elastinvà Proteins khác

Pepsins (pepsinogens)

HCl

Trypsin (trypsinogen)

Cắtlkpeptidebondsởđầucarboxylcủa amino acids béo (R: H
hoặcCH3)
Tuyếntụy

Carboxypeptidase A (procarboxypeptidase

Proteins and
Trypsin

A)

Cắtlkpeptideởđầu carboxyl tận cùng
Polypeptides

Carboxypeptidase B (procarboxypeptidase

Proteins and
Trypsin

B)

Cắtlkpeptide ởđầu carboxyl tận cùng
Polypeptides

4

Bảng 1. Các enzyme phân giải protein (Sự tiêu hóa)
Nguồngốc

Enzyme

Y.T K.H

Cơchất

Sảnphẩm

Enteropeptidase

...

Trypsinogen

Trypsin

Aminopeptidases

...

Polypeptides

Cắtlk peptide ở đầuamin tậncùngcủa polypeptide

Carboxypeptidases

...

Polypeptides

Cắtlk peptide ở đầucarboxyl tậncùng của polypeptide

Endopeptidases

...

Polypeptides

Cấtlk peptide ở giữa của polypeptide

Dipeptidases

...

Dipeptides

Màngnhầy ruột
non

Cắtlk peptide giữa 2amino acids

Sự hấp thu và vận chuyển protein và amino acid phụ thuộc vào các yếu tố tuổi, loại amino acid, đường cung
cấp...
Cơ chế hấp thu:
-Sự ẩm bào

-

Sodium dependent co-transporters
+
H ion dependent co-transporter

5

Amino acid

Peptide lớn

Peptide nho

P...

 !"##$#%$&
'(
)*+',-.
)*+',-.
Chuong 4: Sinh hÓA chuyên nghành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 4: Sinh hÓA chuyên nghành - Người đăng: ducanh210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chuong 4: Sinh hÓA chuyên nghành 9 10 710