Ktl-icon-tai-lieu

Chương 5 : Chăn nuôi trâu bò đực giống

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2127 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 5
CHĂN NUÔI TRÂU BÒ ð C GI NG
Chương này trư c h t h th ng l i m t s v n ñ chính v sinh lý sinh d c c a trâu
bò ñ c và phân tích các nhân t ñ n s lư ng và ch t lư ng tinh d ch. Ph n tr ng tâm c a
chương nói v k thu t nuôi dư ng, chăm sóc và qu n lý trâu bò ñ c gi ng. Cu i cùng v n
ñ chính liên quan ñ n vi c s d ng trâu bò ñ c gi ng trong th c ti n cũng ñư c ñ c p ñ n
nhưng không ñi quá sâu vào nh ng v n ñ cơ b n và chi ti t vì ñã có môn h c khác chuyên
v v n ñ này (Sinh s n gia súc).
I. M T S

ð C ðI M SINH LÝ SINH D C C A TRÂU BÒ ð C

1.1. Gi i ph u cơ quan sinh d c trâu bò ñ c
Gi i ph u ñ nh v các cơ quan chi ti t c a b máy sinh s n bò ñ c ñư c th hi n hình
5.1. Các b ph n quan tr ng là d ch hoàn, d ch hoàn ph , ng d n tinh và các tuy n sinh d c
ph .

TuyÕn Cowper
Trùc tr ng

T. tiÒn liÖt

Tói tinh
Phång èng dÉn tinh
Bãng ®¸i
èng dÉn tinh

C¬ co duçi

M¹ch qu¶n v thÇn kinh
D−¬ng vËt
D−¬ng vËt

Quy ®Çu

Thõng dÞch ho n
§Çu phô dÞch ho n
DÞch ho n
B×u d¸i
§u«i phô dÞch ho n

Hình 5.1: Gi i ph u ñ nh v các cơ quan sinh d c c a bò ñ c
a. D ch hoàn
Trâu bò ñ c có 2 d ch hoàn ñư c treo phía ngoài cơ th trong bao d ch hoàn (hình 5.2).
D ch hoàn có hai ch c năng cơ b n c a là s n xu t tinh trùng và ti t hóc môn. Nơi s n xu t
tinh trùng trong d ch hoàn là các ng sinh tinh (hình 5.3). Nơi s n xu t hóc-môn là các t bào
k (Leydig).
Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------

117

D ch hoàn hàng ngày s n xu t ra m t lư ng r t l n tinh trùng. X p x 90% th tích d ch
hoàn ch a ñ ng hàng trăm mét ng sinh tinh r t nh . Các ng này ñư c n i li n v i nhau
thành m t m ng lư i ch ng ch t. Còn l i 10% th tích d ch hoàn ch a các mô liên k t, m ch
máu, m ch b ch huy t và t bào Leydig ti t hóc-môn.
èng dÉn tinh
§éng mach
TÜnh m¹ch

Vßng bÑn
C¬ b×u

C¬ vßng

§Çu phô dÞch ho n

C¬ däc

DÞch ho n

M ng tr¾ng
V¸ch ng¨n gi÷a

§u«i phô dÞch ho n

Da b×u

Hình 5.2: M t c t d c c a bìu dái và d ch hoàn
Vách ng sinh tinh là m t màng
ñáy có m t s l p t bào sau này s n
sinh tinh trùng (nguyên bào tinh). Cùng
v i các nguyên bào tinh có hàng lo t t
bào l n hơn nhi u g i là t bào Sectoli
có ch c năng h tr và nuôi dư ng tinh
trùng ñang hình thành khi chúng
chuy n t vách ra xoang ng sinh tinh.
ng này cũng ti t nhi u d ch vào xoang
ng. D ch này có vai trò quan tr ng
trong vi c v n chuy n tinh trùng kh i
d ch hoàn ñ vào ñư ng sinh s n.

Tinh trïng
M ng ®¸y

KÎ gi÷a
c¸c èng
sinh tinh

TÕ b o Leydig &
mao m¹ch
Xoang

TÕ b o
Sertol...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
117
Chương 5
CHĂN NUÔI TRÂU BÒ ðỰC GING
Chương này trước hết h thng li mt s vn ñề chính v sinh sinh dc ca trâu
ñc phân tích c nhân t ñến s lưng và cht lượng tinh dch. Phn trng tâm ca
chương nói v k thut nuôi dưỡng, chăm sóc qun trâu ñực ging. Cui cùng vn
ñề chính liên quan ñến vic s dng trâu bò ñực ging trong thc tin cũng ñược ñề cp ñến
nhưng không ñi qsâu vào nhng vn ñề cơ bn chi tiết ñã n hc khác chuyên
v vn ñề này (Sinh sn gia súc).
I. MT S ðẶC ðIM SINH LÝ SINH DC CA TRÂU BÒ ðỰC
1.1. Gii phu cơ quan sinh dc trâu bò ñực
Gii phu ñịnh v các cơ quan chi tiết ca b máy sinh sn bò ñực ñược th hin hình
5.1. Các b phn quan trng là dch hoàn, dch hoàn ph, ng dn tinh và các tuyến sinh dc
ph.
Hình 5.1: Gii phu ñịnh v các cơ quan sinh dc ca bò ñực
a. Dch hoàn
Trâu bò ñực có 2 dch hoàn ñược treo phía ngoài cơ th trong bao dch hoàn (hình 5.2).
Dch hoàn hai chc năng cơ bn ca sn xut tinh trùng tiết hóc môn. Nơi sn xut
tinh trùng trong dch hoàn là các ng sinh tinh (hình 5.3). Nơi sn xut hóc-môn là các tế bào
k (Leydig).
Thõng dÞch hoµn
§Çu phô dÞch hoµn
DÞch hoµn
B×u d¸i
§u«i phô dÞch hoµn
Tói tinh
Phång èng dÉn tinh
Bãng ®¸i
èng dÉn tinh
TuyÕn Cowper T. tiÒn liÖt
M¹ch qu¶n vµ thÇn kinh
D−¬ng vËt
D−¬ng vËt
Trùc trµng
C¬ co duçi
Quy ®Çu
Chương 5 : Chăn nuôi trâu bò đực giống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 5 : Chăn nuôi trâu bò đực giống - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chương 5 : Chăn nuôi trâu bò đực giống 9 10 956