Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6 : Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4105 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 6
CHĂN NUÔI TRÂU BÒ CÁI SINH S N
Chương này trư c h t h th ng l i m t s v n ñ chính v sinh lý sinh d c và ho t
ñ ng sinh s n c a trâu bò cái g m: gi i ph u ñ nh v các b ph n chính c a cơ quan sinh d c
cái, ho t ñ ng c a chu kỳ tính, hi n tư ng mang thai, ch a, ñ và quá trình ph c h i sau khi
ñ . M t ph n tr ng tâm c a chương nói v k thu t nuôi dư ng, chăm sóc và qu n lý trâu bò
cái sinh s n. Các ch tiêu ñánh giá và các nhân t ñ n kh năng sinh s n c a c a trâu bò cái
cũng ñư c phân tích. Ph n cu i c a chương nói v các bi n pháp k thu t ñư c ng d ng
trong ñi u khi n sinh s n trâu bò cái.
I. M T S

ð C ðI M SINH LÝ SINH D C C A TRÂU BÒ CÁI

1.1. Gi i ph u cơ quan sinh d c trâu bò cái
B máy sinh d c c a trâu bò cái t ngoài vào g m có các ph n chính là âm h , âm v t,
âm ñ o, t cung, ng d n tr ng và bu ng tr ng (hình 6.1).

HËu m«n

¢m ®¹o

Manh nang

Cæ tö
cung

Th©n tö cung

R·nh cæ tö
cung
Buång
trøng

¢m hé
Lç niÖu
®¹o

Sõng tö
cung

èng
niÖu ®¹o
Vßi trøng
Bãng ®¸i

Hình 6.1: Gi i ph u ñ nh v cơ quan sinh d c trâu bò cái
Các b ph n bên trong ñư ng sinh d c có nhi u ý nghĩa th c ti n quan tr ng g m:

Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------

142

a. Âm ñ o
Âm ñ o có chi u dài t 24-30cm v i nhi u l p vách cơ. Cách mép âm h 10 cm v phía
trong d c theo ñáy âm ñ o là ng d n nư c ti u t bóng ñái ñ vào trong âm ñ o g n túi th a
ni u ñ o.
b. C t cung
C t cung là nơi n i gi a âm ñ o và t cung (hình 6.2). C t cung có kích thư c tăng
cùng v i ñ tu i, thư ng dài t 3-10cm, ñư ng kính t 1,5-6cm. Nó hơi c ng hơn so v i các
b ph n khác c a cơ quan sinh s n và thư ng ñư c ñ nh v b ng cách s nh xung quanh
vùng ñáy ch u. V trí c a c t cung s thay ñ i theo tu i c a bò và giai ño n có ch a. ð i
v i bò không có ch a, ñ khám c t cung và các ph n còn l i c a cơ quan sinh s n không
c n ph i ñưa tay vào sâu quá khu u
tay. bò tơ, có th c m ñư c c t
cung khi ñưa tay vào sâu ñ n c tay.
Lç t/c Cæ tö cung
Tuy nhiên, nó có th b kéo ra kh i
t m tay v i do s c kéo c a kh i
lư ng thai khi bò có ch a.
Có m t ñư ng ng h p xuyên
qua gi a c t cung. ng này có
d ng xo n và thư ng khép ch t.
ðư ng ng này hé m khi bò ñ ng
d c và m r ng khi bò ñ . ði m b t
ñ u c a ñư ng ng này ñư c g i là
l c t cung. Nó nhô vào phía trong
âm ñ o t o nên m t vòng manh nang
xung quanh.

¢m ®¹o
Manh nang

NÕp gÊp vßng
TTh©n tö cung

Hình 6.2: C u trúc chi ti t c a c t cung

c. T cung
T cung bao g m thân và 2 s ng t cung. Thân t cung dài 2-3 cm sau ñ...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
142
Chương 6
CHĂN NUÔI TRÂU BÒ CÁI SINH SN
Chương này trước hết h thng li mt s vn ñề chính v sinh sinh dc hot
ñộng sinh sn ca trâu bò cái gm: gii phu ñịnh v các b phn chính ca cơ quan sinh dc
cái, hot ñộng ca chu k tính, hin tượng mang thai, cha, ñẻ quá trình phc hi sau khi
ñẻ. Mt phn trng tâm ca chương nói v k thut nuôi dưỡng, chăm sóc qun trâu bò
cái sinh sn. Các ch tiêu ñánh giá và các nhân t ñến kh năng sinh sn ca ca trâu cái
cũng ñược phân tích. Phn cui ca chương nói v các bin pháp k thut ñược ng dng
trong ñiu khin sinh sn trâu bò cái.
I. MT S ðẶC ðIM SINH LÝ SINH DC CA TRÂU BÒ CÁI
1.1. Gii phu cơ quan sinh dc trâu bò cái
B máy sinh dc ca trâu cái t ngoài vào gm các phn chính âm h, âm vt,
âm ñạo, t cung, ng dn trng và bung trng (hình 6.1).
Hình 6.1: Gii phu ñịnh v cơ quan sinh dc trâu bò cái
Các b phn bên trong ñường sinh dc có nhiu ý nghĩa thc tin quan trng gm:
HËu m«n
¢m hé
Bãng ®¸i
¢m ®¹o
Th©n tö cung
Sõng tö
cung
Vßi trøng
Buång
trøng
Cæ tö
cung
èng
niÖu ®¹o
Lç niÖu
®¹o
Manh nang
R·nh
cung
Chương 6 : Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6 : Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Chương 6 : Chăn nuôi trâu bò cái sinh sản 9 10 604