Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7 : Chăn nuôi bê nghé

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2530 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 7
CHĂN NUÔI BÊ NGHÉ
Chương này dành ph n ñ u ñ trình bày các ñ c ñi m phát tri n c a bê nghé, trong ñó
nh n m nh quy lu t phát tri n theo giai ño n, quy lu t phát tri n không ñ ng ñ u và các y u
t nh hư ng t i s phát tri n c a bê nghé cũng như năng su t c a chúng v sau. ðó cũng là
cơ s cho các ph n ti p theo nói v các k thu t nuôi dư ng và chăm sóc bê nghé các ñ
tu i khác nhau t sơ sinh, giai ño n bú s a và giai ño n sau cai s a. Các phương pháp cai
s a cho bê nghé cũng ñư c gi i thi u trong chương này.
I. S

PHÁT TRI N C A BÊ NGHÉ

1.1. Các giai ño n phát tri n c a bê nghé
a. Giai ño n bú s a
Trong giai ño n bú s a bê sinh trư ng r t nhanh. Trong giai ño n này c n ñ c bi t chú ý
ñ n th i kỳ sơ sinh. Bê sơ sinh có m t s ñ c ñi m ñáng chú ý sau:
- ði u ki n s ng c a cơ th hoàn toàn thay ñ i
T ch
trong cơ th m v i các ñi u ki n s ng n ñ nh, tác ñ ng c a các y u t ngo i
c nh ch gián ti p thông qua cơ th m , dinh dư ng và trao d i ch t thông qua máu m , sau
khi sinh bê ph i chuy n sang t dinh dư ng, hô h p, tu n hoàn, ñi u ti t thân nhi t, nh n c m
tr c ti p các tác ñ ng c a ngo i c nh và t ph n ng v i các tác ñ ng ñó. Th i gian thích
nghi c a bê v i các ñi u ki n ngo i c nh ngoài t cung m t 7-10 ngày.
- Kh năng t v còn th p
Khi sơ sinh h ng c u nhi u (10 tri u), nhưng b ch c u, ñ c bi t là b ch c u ña nhân
trung tính ít, ch s A/G cao (1,4), gamma globulin và kháng th h u như không có, ch sau
khi bú s a ñ u m i tăng lên. Cơ ch dung dãi v t l c a gan chưa có. Kh năng ñi u ti t thân
nhi t kém. Do ñó trong th i kỳ này c n ph i có nh ng bi n pháp ñ c bi t ñ ñ phòng cho bê
kh i b b nh t t và t o ñi u ki n ñ cho chúng phát tri n các ch c năng b o v . Ph i cho bê bú
s a ñ u ngay sau khi ñ vì nó có ý nghĩa h t s c quan tr ng: làm tăng kháng th cho cơ th ,
tăng vitamin A, tăng kh năng ch ng b nh ñư ng tiêu hoá và tăng cư ng các quá trình trao
ñ i ch t.
- Cơ năng tiêu hoá còn r t y u
Axit HCl tr ng d kh lúc ñ u không có, các tuy n tiêu hoá phát tri n chưa hoàn ch nh,
ch y u ti t các men tiêu hoá s a, còn ho t l c c a các men khác th p. D c và các ch c
năng tiêu hoá th c ăn th c v t chưa phát tri n (lúc sơ sinh d c ch b ng 1/2 d múi kh ).
Trong giai ño n ñ u c a th i kỳ bú s a cơ năng tiêu hoá ch y u là d múi kh . V sau
cùng v i s ti p nh n th c ăn th c v t tăng lên d c phát tri n nhanh chóng. S a là th c ăn
chính c a bê và ñư c thay th d n b ng các lo i th c ăn th c v t. ð n cu i kỳ này th c ăn
th c v t chi m ch y u trong kh u ph n.

Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 ...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
174
Chương 7
CHĂN NUÔI BÊ NGHÉ
Chương này dành phn ñầu ñể trình bày các ñặc ñim phát trin ca nghé, trong ñó
nhn mnh quy lut phát trin theo giai ñon, quy lut phát trin không ñồng ñều các yếu
t nh hưởng ti s phát trin ca bê nghé cũng như năng sut ca chúng v sau. ðó cũng là
cơ s cho các phn tiếp theo nói v các k thut nuôi dưỡng chăm sóc nghé các ñộ
tui khác nhau t sơ sinh, giai ñon sa và giai ñon sau cai sa. Các phương pháp cai
sa cho bê nghé cũng ñược gii thiu trong chương này.
I. S PHÁT TRIN CA BÊ NGHÉ
1.1. Các giai ñon phát trin ca bê nghé
a. Giai ñon bú sa
Trong giai ñon bú sa bê sinh trưởng rt nhanh. Trong giai ñon này cn ñặc bit chú ý
ñến thi k sơ sinh. Bê sơ sinh có mt s ñặc ñim ñáng chú ý sau:
- ðiu kin sng ca cơ th hoàn toàn thay ñổi
T ch trong cơ th m vi các ñiu kin sng n ñịnh, tác ñộng ca các yếu t ngoi
cnh ch gián tiếp thông qua cơ th m, dinh dưỡng trao di cht thông qua máu m, sau
khi sinh bê phi chuyn sang t dinh dưỡng, hô hp, tun hoàn, ñiu tiết thân nhit, nhn cm
trc tiếp các tác ñộng ca ngoi cnh t phn ng vi các tác ñộng ñó. Thi gian thích
nghi ca bê vi các ñiu kin ngoi cnh ngoài t cung mt 7-10 ngày.
- Kh năng t v còn thp
Khi sơ sinh hng cu nhiu (10 triu), nhưng bch cu, ñặc bit bch cu ña nhân
trung tính ít, ch s A/G cao (1,4), gamma globulin kháng th hu như không có, ch sau
khi sa ñầu mi tăng lên. Cơ chế dung dãi vt l ca gan chưa có. Kh năng ñiu tiết thân
nhit kém. Do ñó trong thi k này cn phi nhng bin pháp ñặc bit ñể ñề phòng cho
khi b bnh tt và to ñiu kin ñể cho chúng phát trin các chc năng bo v. Phi cho bê
sa ñầu ngay sau khi ñẻ ý nghĩa hết sc quan trng: làm tăng kháng th cho cơ th,
tăng vitamin A, tăng kh năng chng bnh ñường tiêu hoá tăng cường các quá trình trao
ñổi cht.
- Cơ năng tiêu hoá còn rt yếu
Axit HCl trng d khế lúc ñầu không có, các tuyến tiêu hoá phát trin chưa hoàn chnh,
ch yếu tiết các men tu hoá sa, còn hot lc ca các men khác thp. D c các chc
năng tiêu hoá thc ăn thc vt chưa phát trin (lúc sơ sinh d c ch bng 1/2 d múi khế).
Trong giai ñon ñầu ca thi ksa cơ năng tiêu hoá ch yếu d múi khế. V sau
cùng vi s tiếp nhn thc ăn thc vt tăng lên d c phát trin nhanh chóng. Sa thc ăn
chính ca ñược thay thế dn bng các loi thc ăn thc vt. ðến cui k này thc ăn
thc vt chiếm ch yếu trong khu phn.
Chương 7 : Chăn nuôi bê nghé - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7 : Chăn nuôi bê nghé - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 7 : Chăn nuôi bê nghé 9 10 849