Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7. Một số kỹ thuật canh tác hiện đại

Được đăng lên bởi q-phuong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 7.
Một số kỹ thuật
canh tác hiện đại

Hydroponics
From the Greek words hydro,
water and ponos, labor
The process of growing
plants without soil.

The hanging gardens of Babylon

1

The floating gardens of the Aztecs

A Very Abbreviated History
• 1860 – Sachs and Knop
• Nutriculture (today called water culture)
• Nutrient Solutions
• 1925 -1935 – The greenhouse industry starts
• 1930’s – W.F. Gericke at U.C. Berkley
• Experimented with large scale nutriculture
• Coined the word Hydroponics
• 1970’s – Things start to take off
• 1990-present – Things really start to take off
• NASA, growing in Arid climates, urban farming, vertical
farming …

There are 6 basic types of
hydroponic systems
1.

Wick

2. Ebb and Flow (Flood
& Drain)
3. Drip

4. Water Culture

5. N.F.T. (Nutrient Film Technique)

6. Aeroponic

2

There
are
hundreds
of
variations on these basic types
of systems, but all hydroponic
methods are a variation (or
combination) of these six.

WICK SYSTEM
(hệ thống bấc đèn)

The Wick system is by far the simplest
type of hydroponic system.

The nutrient solution is drawn
into the growing medium from
the reservoir with a wick.

3

This system can use a variety of
growing medium
1. Perlite
2. Vermiculite
3. Pro-Mix
4. Coconut Fiber
5. Oasis cubes
6. Gravel

Click on growing
media for picture

Click on for next slide

Perlite
Perlite: được chế tạo từ đá nham thạch, đường kính khoảng 1-7 mm.

Perlite

4

Thành phần perlite
•
•
•
•
•
•
•
•

70-75% silicon dioxide: SiO2
12-15% aluminium oxide: Al2O3
3-4% sodium oxide: Na2O
3-5% potassium oxide: K2O
0.5-2% iron oxide: Fe2O3
0.2-0.7% magnesium oxide: MgO
0.5-1.5% calcium oxide: CaO
3-5% loss on ignition (chemical / combined
water)

Vermiculite
• Magiê-nhôm silicate ngậm nước được dạng tinh thể dẹt.

• Là một vật liệu nhẹ có tỷ trọng trung bình khoảng 80 kg/m3.

Pro-mix or soilless mix

5

Coconut Fiber (xơ dừa)

Oasis Cubes

WATER CULTURE

The water culture system is the simplest
of all active hydroponic systems.

6

Deep water/Raft culture

What is the biggest drawback with
the Water Culture system?

The biggest draw back of this
kind of system is that it doesn't
work well with large plants or with
long-term plants.
Click here for
pictures

EBB AND FLOW
(FLOOD AND DRAIN)

This action is normally done
with a submerged pump that is
connected to a timer.

The Ebb and
Flow
system
works
by
temporarily
flooding
the
grow tray with
nutrient
solution
and
then draining
the
solution
back into the
reservoir.

7
...
1
Chương 7.
Một số kỹ thuật
canh tác hiện đại
Hydroponics
From the Greek words
hydro
,
water and
ponos
, labor
The process of growing
plants without soil.
The hanging gardens of Babylon
Chương 7. Một số kỹ thuật canh tác hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7. Một số kỹ thuật canh tác hiện đại - Người đăng: q-phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 7. Một số kỹ thuật canh tác hiện đại 9 10 244