Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9 : Chăn nuôi bò thịt

Được đăng lên bởi Hoainhan Ho
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Chương 9
CHĂN NUÔI BÒ TH T
Chương này ch y u nói v chăn nuôi bò theo hư ng chuyên th t, m c dù trâu và các
lo i bò khác (s a, cày kéo) cũng ñóng góp m t ph n quan tr ng trong t ng s lư ng th t bò
tiêu th hàng năm. Ph n ñ u c a chương trình bày m t s quy lu t phát tri n c a các mô
trong thân th t nh m làm cơ s cho vi c quy t ñ nh th i gian nuôi ñ ñ t ñư c năng su t, ch t
lư ng th t và hi u qu kinh t t i ưu. Ti p theo là các ch tiêu ñánh giá và các nhân t nh
hư ng t i năng su t và ch t lư ng th t c a bò. Ph n k thu t chăn nuôi nói v vi c nuôi bê
trư c v béo và các phương pháp v béo bò. Phân cu i c a chương nói v các hình th c t
ch c chăn nuôi và marketing s n ph m thư ng ñư c áp d ng trong ngành chăn nuôi bò th t.
I. S

PHÁT TRI N C A CÁC MÔ TRONG THÂN TH T

1.1. Mô xương
Mô xương là ph n không ăn ñư c. T l c a nó trong thân th t cao làm gi m giá tr
c a thân th t. Trâu bò th t có b xương phát tri n quá kém ho c quá thô ñ u không t t.
Theo tu i thì kh i lư ng tuy t ñ i c a b xương tăng lên nhưng t c ñ phát tri n tương
ñ i thì gi m xu ng, và t tr ng c a b xương trong thân th t gi m. Trong th i kỳ phát tri n
thì cư ng ñ phát tri n c a xương tr c m nh hơn xương ngo i vi làm cho cơ th phát tri n
theo chi u dài nhanh hơn chi u r ng, chi u cao. N u tính theo kh i lư ng cơ th thì khi sơ
sinh b xương chi m 22,73%, 18 tháng là 11,7% và 5 năm là 9,9%. Như v y trong giai ño n
t sơ sinh ñ n 18 tháng tu i, ñ c bi t là trư c 14 tháng tu i thì xương sinh trư ng nhanh.
1.2. Mô cơ
Giá tr c a thân th t tăng lên khi t l cơ trong ñó tăng. Trong cơ th trâu bò s phát
tri n c a h cơ có liên quan ñ n s phát tri n c a h xương. Trong th i kỳ thai h cơ t chi
phát tri n m nh, còn cơ xương tr c phát tri n ch m, còn th i kỳ ngoài thai thì ngư c l i.
Nhìn chung h cơ phát tri n nh t trong 6 tháng ñ u, sau ñó gi m d n và ñ c bi t là sau 18
tháng thì t c ñ phát tri n c a cơ r t ch m.
Thành ph n t ch c h c và hoá h c c a cơ cũng thay ñ i trong quá trình phát tri n.
Chi u dài và ñư ng kính s i cơ tăng lên, nư c trong cơ gi m làm th t gi m ñ m m và m n.
1.3. Mô m
Trong cơ th m ñư c tích lu
cơ quan n i t ng.

3 v trí: dư i da, trong cơ b p và bao ph m t ngoài các

S tích lu m trong cơ th ph thu c nhi u vào m c ñ dinh dư ng. Lúc ñ u tích lu
m r t kém, sau 6-9 tháng tu i s tích lu m b t ñ u tăng, nhưng cho ñ n 12-14 tháng tu i
cư ng ñ tích lu m b t ñ u tăng, nhưng v n kém hơn tích lu ñ m. Sau 18 tháng tu i t c
ñ tích lu m tăng rõ r t, ñ c bi t là khi v béo.
Tuỳ theo m c ñ phát tri n mà th t tích lu...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
221
Chương 9
CHĂN NUÔI BÒ THT
Chương này ch yếu nói v chăn nuôi theo hướng chuyên tht, mc trâu các
loi khác (sa, cày kéo) cũng ñóng góp mt phn quan trng trong tng s lượng tht bò
tiêu th hàng năm. Phn ñầu ca chương trình bày mt s quy lut phát trin ca các
trong thân tht nhm làm cơ s cho vic quyết ñịnh thi gian nuôi ñể ñạt ñược năng sut, cht
lượng tht hiu qu kinh tế ti ưu. Tiếp theo c ch tiêu ñánh giá và các nhân t nh
hưởng ti năng sut cht lưng tht ca bò. Phn k thut chăn nuôi i v vic nuôi bê
trước v béo và c phương pháp v béo bò. Phân cui ca chương nói v c nh thc t
chc chăn nuôi và marketing sn phm thường ñược áp dng trong ngành chăn nuôi bò tht.
I. S PHÁT TRIN CA CÁC MÔ TRONG THÂN THT
1.1. Mô xương
xương phn không ăn ñược. T l ca trong thân tht cao làm gim giá tr
ca thân tht. Trâu bò tht có b xương phát trin quá kém hoc quá thô ñều không tt.
Theo tui thì khi lượng tuyt ñi ca b xương tăng lên nhưng tc ñ phát trin tương
ñối thì gim xung, và t trng ca b xương trong thân tht gim. Trong thi k phát trin
thì cường ñộ phát trin ca xương trc mnh hơn xương ngoi vi làm cho cơ th phát trin
theo chiu dài nhanh hơn chiu rng, chiu cao. Nếu tính theo khi lượng cơ th thì khi sơ
sinh b xương chiếm 22,73%, 18 tháng 11,7% và 5 năm 9,9%. Như vy trong giai ñon
t sơ sinh ñến 18 tháng tui, ñặc bit là trước 14 tháng tui thì xương sinh trưởng nhanh.
1.2. Mô cơ
Giá tr ca thân tht tăng lên khi t l cơ trong ñó tăng. Trong cơ th trâu s phát
trin ca h cơ liên quan ñến s phát trin ca h xương. Trong thi k thai h cơ t chi
phát trin mnh, còn cơ xương trc phát trin chm, còn thi k ngoài thai thì ngược li.
Nhìn chung h cơ phát trin nht trong 6 tháng ñầu, sau ñó gim dn ñặc bit sau 18
tháng thì tc ñộ phát trin ca cơ rt chm.
Thành phn t chc hc hoá hc ca cơ cũng thay ñổi trong quá trình phát trin.
Chiu dài và ñường kính si cơ tăng lên, nước trong cơ gim làm tht gim ñộ mm và mn.
1.3. Mô m
Trong cơ th m ñược tích lu 3 v trí: dưới da, trong cơ bp và bao ph mt ngoài các
cơ quan ni tng.
S tích lu m trong cơ th ph thuc nhiu vào mc ñộ dinh dưỡng. Lúc ñầu tích lu
m rt kém, sau 6-9 tháng tui s tích lu m bt ñầu tăng, nhưng cho ñến 12-14 tháng tui
cường ñ tích lu m bt ñu tăng, nhưng vn kém hơn tích lu ñm. Sau 18 tháng tui tc
ñộ tích lu m tăng rõ rt, ñặc bit là khi v béo.
Tu theo mc ñ phát trin mà th t tích lu m cũng có th t rõ ràng. Lúc ñu m
tích lu ni tng gia các lp cơ, sau ñó dưới da và ñến cui k v béo gia súc
già m tích lu trong cơ.
Chương 9 : Chăn nuôi bò thịt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9 : Chăn nuôi bò thịt - Người đăng: Hoainhan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chương 9 : Chăn nuôi bò thịt 9 10 642