Ktl-icon-tai-lieu

Chương II: Mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ

Được đăng lên bởi Trần Duy An
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 5422 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ
Ch¦¬ng II
Më vØa vµ chuÈn bÞ ruéng má
II.1. Giíi h¹n khu vùc thiÕt kÕ.
II.1.1. Biªn giíi khu vùc thiÕt kÕ.
Khu vùc Vµng Danh thuéc C«ng ty than Vµng Danh giíi h¹n bëi
phay F1 ®Õn F8. Trong ®ã ph©n thµnh hai khu vùc T©y Vµng Danh( F1 ÷
F8) vµ §«ng Vµng Danh(F1 ÷ F3).
+ PhÝa §«ng gi¸p víi ph©n khu U«ng Thîng
+ PhÝa T©y gi¸p víi ph©n khu C¸nh Gµ
II.1.2. KÝch thíc khu vùc thiÕt kÕ
ChiÒu dµi theo ph¬ng khu vùc thiÕt kÕ khu Vµng Danh 2,5km. §é
s©u khai th¸c hiÖn nay lµ +122 ®Õn lé vØa
II.1.2. KÝch thíc khu vùc thiÕt kÕ
Trong giíi h¹n ®å ¸n ta x¸c ®Þnh kÝch thøc khu vùc thiÕt cho má
nh sau:
chiÒu dµi theo ph¬ng 2000m §«ng sang T©y. Khai th¸c møc
+122 -:-100 cã chiÒu dµi theo híng dèc lµ 718m
II.2 TÝnh Tr÷ l¦îng
II.2.1 Tr÷ lîng trong b¶ng c©n ®èi:
Víi giíi h¹n ®å ¸n ta tÝnh tr÷ lîng c©n ®èi khu Vµng Danh møc
-100 ®Õn +122 theo c«ng thøc sau:
Zc®=S.H. γ.m tÊn
Trong ®ã:
Zc®: Tr÷ lîng c©n ®èi (tÊn)
S: ChiÒu dµi theo ph¬ng (m); S=2000m
H: ChiÒu dµi theo ph¬ng híng dèc (m)
H =
122+100
= 718 (m)
Sin18
0
γ : Tû träng than (T/m
3
)
m : Tæng chiÒu dµy c¸c vØa than (m)
Chương II: Mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương II: Mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ - Người đăng: Trần Duy An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Chương II: Mở vỉa và chuẩn bị ruộng mỏ 9 10 325