Ktl-icon-tai-lieu

chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm kho lạnh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 408 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch-¬ng III
TÝnh c¸ch nhiÖt, c¸ch Èm kho l¹nh.
I.CÊu tróc x©y dùng vµ c¸ch nhiÖt kho l¹nh.
1.Môc ®Ých cña viÖc c¸ch nhiÖt phßng l¹nh:
NhiÖt ®é t
k
, trong khi ®ã nhiÖt ®é m«i tr-êng (t
f
> t
k
). l¹nh trong
nghiÖp ®«ng l¹nh. CÊu tróc c¸ch nhiÖt chiÕm 25 ->40 % chi phÝ x©y dùng
nghiªp. Do ®ã ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc chän cÊu tróc c¸ch nhiÖt. ThiÕt kÕ
khi thi c«ng nÕu cÊu t¹o cña v¸ch c¸ch nhiÖt ®iÓm cÊu tróc x©y dùng
c¸ch nhiÖt xÊu th× kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm theo yªu cÇu lµm
t¨ng kh« ngãt s¶n phÈm, h- háng s¶n phÈm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt l¹nh
(t¨ng chi phÝ vËn hµnh).
Do vËy viÖc c¸ch nhiÖt cho kho l¹nh ®-îc xem xÐt vµ coi träng vÊn ®Ò
nµy. §Æc biÖt ®èi víi hÖ thèng kho l¹nh x©y dùng trong phßng l¹nh lu«n lu«n
ph¶i duy tr× nhiÖt ®é thÊp.
Do ®ã chªnh lÖch nhiÖt ®é nh- trªn lu«n lu«n xuÊt hiÖn dßng nhiÖt
x©m nhËp tõ ngoµi m«i tr-êng vµo.
§èi víi kho l¹nh cña chóng ta, môc ®Ých x©y dùng gi¶m dßng
nhiÖt x©m nhËp ngoµi m«i tr-êng vµo trong kho, chØ cßn b»ng c¸ch t¨ng
R
w
lªn.
R
W
: nhiÖt trë cña v¸ch (tøc c¶n trë dßng nhiÖt ) muèn t¨ng dßng
nhiÖt trë cña v¸ch nhiÒu c¸ch nh-ng tèt nhÊt x©y t-êng dµy lªn mét
c¸ch phï hîp nhÊt l¾p vËt liÖu c¸ch nhiÖt.
*) ý nghÜa :
ViÖc c¸ch nhiÖt cho v¸ch kho l¹nh nã sÏ lµm gi¶m bít hiÖu sè nhiÖt ®é
cña bÒ mÆt phÝa trong kho vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong kho.
chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm kho lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm kho lạnh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
chương III: tính cách nhiệt,cách ẩm kho lạnh 9 10 168