Ktl-icon-tai-lieu

Chương XI. DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi Hieu Chelsea
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương XI. DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
Dự báo thời tiết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ñối với sản xuất và ñời sống, nhằm phòng chống và
hạn chế thiên tai, thiết lập kế hoạch sản xuất, khai thác tiềm năng khí hậu... Người ta thường sử
dụng nhiều phương pháp ñể dự báo thời tiết. Các công cụ ñể dự báo thời tiết gồm có bản ñồ
Synôp mặt ñất, bản ñồ Synôp cao không, các loại giản ñồ E-MA, ảnh vệ tinh…Dự báo khí tượng
nông nghiệp là phương pháp ñánh giá khả năng của sản xuất nông nghiệp sẽ xảy ra dựa trên các
thông tin về dự báo thời tiết cho mỗi khu vực. Ðiều kiện thời tiết luôn luôn biến ñộng so với giá
trị trung bình nhiều năm hoặc giữa năm này và năm khác. Sự biến ñộng ñó kéo theo sự biến ñộng
của sản xuất nông nghiệp. Ðối với cây trồng, thời gian và cường ñộ xuất hiện của các yếu tố thời
tiết làm thay ñổi nhịp ñiệu sinh trưởng, phát triển, sâu bệnh và năng suất của chúng. Thời tiết
dao ñộng còn làm cho chế ñộ ẩm của ñất dao ñộng theo gây ra hạn hán hoặc lũ lụt. Ðộ chính xác
của dự báo khí tượng nông nghiệp càng cao thì hiệu quả phục vụ càng lớn. Dự báo khí tượng
nông nghiệp có phương pháp riêng. Về cơ bản, các phương pháp của dự báo khí tượng nông
nghiệp là phân tích mối tương quan giữa ñiều kiện thời tiết và tình hình sinh trưởng phát triển,
năng suất của cây trồng, vật nuôi, sâu bệnh ñể xây dựng các mô hình thực nghiệm.
1. DỰ BÁO THỜI TIẾT
1.1. Khái niệm về thời tiết
Ở các chương trên chúng ta ñã nghiên cứu các yếu tố khí tượng một cách riêng rẽ như bức
xạ, nhiệt ñộ, ñộ ẩm, mưa, khí áp và gió... Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu sự tác ñộng
tương hỗ giữa chúng trong quá trình biến thiên. Một cân bằng tạm thời của các yếu tố vật lý khí
quyển xảy ra tại một thời ñiểm ñược gọi là thời tiết.
Như vậy, thời tiết là trạng thái vật lý khí quyển ñược ñặc trựng bởi tập hợp các yếu tố khí
tượng quan trắc ñược trong một thời ñiểm hoặc một khoảng thời gian ngắn nhất ñịnh tại một ñịa
phương nào ñó. Về cơ bản, thời tiết là sự thể hiện phối hợp các trị số nhiệt ñộ, ñộ ẩm, áp suất khí
quyển, hướng và tốc ñộ gió, lượng mây, mưa và ñộ trong suốt của khí quyển. Thời tiết thường
biến thiên liên tục theo thời gian, nhiều khi rất ñột ngột. Vì vậy thời tiết biểu hiện muôn hình
muôn vẻ và luôn luôn thay ñổi.
Thời tiết phụ thuộc vào năng lượng bức xạ mặt trời, bức xạ mặt ñất, các khối không khí
và ñặc ñiểm của bề mặt trái ñất như ao hồ, sông, biển, rừng cây, thành phố và ñịa hình.
1.2. Các hệ thống thời tiết chủ yếu
a) Khối không khí
Khí quyển không những kh...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Khí tượng Nông nghip---------------------------------------------
196
Chương XI. D BÁO THI TIT VÀ D BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIP
1. D BÁO THI TIT
1.1. Khái nim v thi tiết
các chương trên chúng ta ñã nghiên cu các yếu t khí tượng mt cách riêng r như bc
x, nhit ñộ, ñộ m, mưa, khí áp và gió... Trong chương này chúng ta s tìm hiu s tác ñộng
tương h gia chúng trong qtrình biến thiên. Mt cân bng tm thi ca các yếu t vt lý khí
quyn xy ra ti mt thi ñim ñược gi là thi tiết.
Như vy, thi tiết là trng thái vt lý khí quyn ñược ñặc trng bi tp hp các yếu t khí
tượng quan trc ñược trong mt thi ñim hoc mt khong thi gian ngn nht ñịnh ti mt ñịa
phương nào ñó. V cơ bn, thi tiết là s th hin phi hp các tr s nhit ñộ, ñộ m, áp sut khí
quyn, hướng và tc ñộ gió, lượng mây, mưa ñộ trong sut ca khí quyn. Thi tiết thường
biến thiên liên tc theo thi gian, nhiu khi rt ñột ngt. vy thi tiết biu hin muôn hình
muôn v và luôn luôn thay ñổi.
Thi tiết ph thuc vào năng lượng bc x mt tri, bc x mt ñất, c khi không khí
ñặc ñim ca b mt trái ñất như ao h, sông, bin, rng cây, thành phñịa hình.
1.2. Các h thng thi tiết ch yếu
a) Khi không khí
Khí quyn không nhng không ñng nht theo chiu thng ñứng mà còn có s khác bit
theo phương nm ngang. tng ñối lưu hình thành nhng khi không khí riêng bit, mi khi
tính cht vt khác nhau. Kích thước ca khi không khí theo chiu ngang hàng nghìn kilômét,
theo chiu thng ñng là vài kilômét, có khi lên ti ñnh tng ñi lưu. Trong phm vi cùng mt
khi không kttr s biến thiên theo phương nm ngang ca các yếu t ktượng xy ra rt
nh. Nhưng vùng gia các khi không khí thì các yếu t khí tượng thay ñổi rt ln. Do các khi
D
báo thi tiết có ý nghĩa cc k quan
tr
ng ñối vi sn xut v
à ñ
i sng, nhm ph
òng ch
à
hn chế thiên tai, thiết lp kế hoch sn xut, khai thác tim năng khí hu... Người ta thư
ng s
dng nhiu phương pháp ñ
d báo thi tiết. Các công c ñể d báo thi tiết gm bn ñồ
Synôp mt ñất, bn ñồ Synôp cao không, các loi gin ñồ E-MA, nh v tinh…D báo khí tư
ng
nông nghip là phương pháp ñánh giá kh năng ca sn xut nông nghip s xy ra da tr
ên các
thông tin v d báo thi tiết cho mi khu vc. Ðiu kin thi tiết luôn luôn biến ñ
ng so vi giá
tr trung bình nhiu năm hoc gia năm này và năm khác. S
biến ñộng ñó kéo theo s biến ñộng
ca sn xut nông nghip. Ði vi cây trng, thi gian và cư
ng ñộ xut hin ca các yếu t thi
tiết làm thay ñổi nhp ñiu sinh trưởng, phát trin, sâu bnh năng su
t ca chúng. Thi tiết
dao ñộng còn làm cho chế ñộ m ca ñất dao ñộng theo gây ra hn hán hoc lũ lt. Ð
chính xác
ca d báo khí tượng nông nghip càng cao thì hiu qu phc v càng ln. D báo khí tư
ng
nông nghip phương pháp riêng. V cơ bn, các phương pháp ca d báo khí tư
ng nông
nghip phân tích mi tương quan gia ñiu kin thi tiết tình hình sinh trư
ng phát trin,
năng sut ca cây trng, vt nuôi, sâu bnh ñể xây dng các mô hình thc nghim.
Chương XI. DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương XI. DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - Người đăng: Hieu Chelsea
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chương XI. DỰ BÁO THỜI TIẾT VÀ DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP 9 10 162