Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 3 CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 4939 lần   |   Lượt tải: 38 lần
CHUYÊN ĐỀ 3
CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI
Mục tiêu
Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ:
- Hiểu cách bố trí mặt bằng, diện tích chuồng nuôi lợn nái hƣớng nạc;
- Hiểu đƣợc yêu cầu kỹ thuật chuồng nuôi lợn nái sinh sản hƣớng nạc;
- Xác định đƣợc loại chuồng phù hợp với quy mô, điều kiện chăn nuôi của
gia đình, cơ sở.

Nội dung chính
- Bố trí mặt bằng chuồng trại (1 trại 1 chuồng; 1 trại nhiều chuồng)
- Diện tích chuồng nuôi: Nhu cầu chuồng trại; công thức tính nhu cầu
chuồng trại (ví dụ tính theo 2 quy mô 20 nái và 50 nái)
- Yêu cầu kỹ thuật: Độ cao, nền chuồng, hệ thống thu gom chất thải, ...
- Giới thiệu một số mẫu chuồng: Chuồng lồng, chuồng nền
Thời gian: 4 giờ

Nội dung chuyên đề
I. BỐ TRÍ MẶT BẰNG CHUỒNG TRẠI

Căn cứ vào số lƣợng đàn lợn nái dự kiến nuôi, phƣơng thức chăn nuôi, kế
hoạch về xuất bán sản phẩm của từng trại để bố trí mặt bằng cho phù hợp. Có 2
mô hình phổ biến hiện nay về quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng cho một
trại lợn hƣớng nạc (lợn ngoại) khép kín từ lợn nái tới lợn thịt xuất chuồng, đó là:
1.1. Mô hình mỗi chuồng là 1 trại
Thƣờng áp dụng cho các trại quy mô nhỏ (không quá 50 nái). Trong trại
chỉ có 1 dãy chuồng nuôi tất cả các loại lợn. Trong chuồng đƣợc phân thành các
ô cho lợn nái chửa, chờ phối; lợn nái đẻ; lợn con sau cai sữa; ô chuồng lợn
choai, lợn hậu bị, lợn thịt và ô chuồng cho lợn đực giống.
Ưu điểm:

Chiếm diện tích nhỏ, dễ kiểm tra, chuyển đàn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênNhược điểm:

Dễ lan truyền bệnh.

Ô nuôi lợn thịt

Ô nuôi
lợn choai

Ô nuôi lợn
cái hậu bị

Ô nuôi

Ô nuôi lợn thịt

Ô nuôi
lợn đực

Ô lợn nái chờ phối

Ô lợn nái đẻ

và có chửa

và nuôi con

Ô lợn nái chờ phối

Ô lợn nái đẻ

và có chửa

và nuôi con

lợn choai
Ô nuôi
lợn con
sau cai
B
sữa
Ô nuôi
lợn con
sau cai
sữa

Sơ đồ 06: một chuồng là một trại

Hình 7: mô hình một chuồng là 1 trại lợn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1.2. Mô hình một trại có nhiều chuồng :
Thƣờng áp dụng cho các trại có quy mô vừa hoặc lớn (lớn hơn 50 nái).
Trong trại có các loại chuồng khác nhau cho từng loại lợn: từ chuồng lợn nái
chờ phối giống đến nuôi con; chuồng cho lợn đực giống; chuồng lợn con sau cai
sữa; chuồng lợn choai, lợn hậu bị và chuồng lợn nuôi thịt. Khoảng cách giữa các
chuồng là 8 - 10m.
Ưu điểm:

Thuận lợi trong thiết kế và vệ sinh dịch bệnh
Phù hợp với những trại có quy mô lớn.

Nhược điểm : Tốn nhiều diện tích và vật liệu xây dựng.

Khu nuôi lợn nái

Khu nuôi...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
CHUYÊN ĐỀ 3
CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI
Mc tiêu
Sau khi kết tc chuyên đề này hc viên s:
- Hiu cách b trí mt bng, din tích chung nuôi ln nái hƣớng nc;
- Hiu đƣợc yêu cu k thut chung nuôi ln nái sinh sn hƣớng nc;
- Xác định đƣợc loi chung p hp vi quy mô, điều kiện chăn nuôi ca
gia đình, cơ s.
Ni dung chính
- B trí mt bng chung tri (1 tri 1 chung; 1 tri nhiu chung)
- Din tích chung nuôi: Nhu cu chung tri; ng thc tính nhu cu
chung tri (ví d tính theo 2 quy mô 20 nái và 50 nái)
- Yêu cu k thuật: Độ cao, nn chung, h thng thu gom cht thi, ...
- Gii thiu mt s mu chung: Chung lng, chung nn
Thi gian: 4 gi
Nội dung chuyên đề
I. B TRÍ MẶT BẰNG CHUỒNG TRẠI
Căn c vào s lƣợng đàn lợn nái d kiến nuôi, phƣơng thức chăn nuôi, kế
hoch v xut n sn phm ca tng tri để b trí mt bng cho php. 2
mô hình ph biến hin nay v quy hoch tng th mt bng xây dng cho mt
tri ln hƣớng nc (ln ngoi) khép kín t ln nái ti ln tht xut chung, đó là:
1.1. Mô hình mỗi chuồng là 1 trại
Thƣờng áp dng cho các tri quy nh (không quá 50 i). Trong tri
ch 1 y chung nuôi tt c các loi ln. Trong chung đƣợc phân thành các
ô cho ln nái cha, ch phi; ln nái đẻ; ln con sau cai sa; ô chung ln
choai, ln hu b, ln tht và ô chung cho lợn đực ging.
Ưu điểm: Chiếm din tích nh, d kim tra, chuyn đàn
CHUYÊN ĐỀ 3 CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 3 CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 3 CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI 9 10 31