Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 4 CHĂM SÓC NUÔI dưỡng

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1650 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ 4
CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG
Mục tiêu
Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ:
- Hiểu đƣợc đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của lợn cái hậu bị, nái có chửa,
nái đẻ và nuôi con, lợn con sau cai sữa, lợn đực giống.
- Biết cách chăm sóc nuôi dƣỡng lợn cái hậu bị, nái có chửa, nái đẻ và
nuôi con, lợn con sau cai sữa, lợn đực giống.
Nội dung chính
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng lợn cái hậu bị
- Phát hiện động dục và phối giống
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng nái có chửa
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng lợn nái đẻ và nuôi con
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng lợn con sau cai sữa
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng lợn đực giống
Thời gian: 8 giờ

Nội dung chuyên đề
I. KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG LỢN CÁI HẬU BỊ

1.1. Yêu cầu: Lợn cái hậu bị đƣa vào phối giống phải đạt thể trạng theo
yêu cầu từ 115-120kg ở 7,5-8 tháng tuổi; lợn không quá béo và không quá gầy,
không có khuyết tật về chân, móng, âm hộ.
1.2. Chuồng trại: Đảm bảo đủ diện tích cho mỗi con (tối thiểu 1,2m2/con
tính nuôi cho đến lúc phối giống lần đầu). Đảm bảo thông thoáng, mát về mùa
hè và ấm về mùa đông. Nền chuồng có độ dốc 2 - 3% đảm bảo cho việc thoát
nƣớc rửa chuồng tốt. Lợn cái hậu bị nuôi nhốt tốt hơn nuôi riêng lẻ từng con
một.
1.3. Thức ăn: Khẩu phần nuôi lợn phải phù hợp với từng giai đoạn sinh
trƣởng của lợn cái hậu bị (khuyến cáo áp dụng tại các bảng trang sau).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênGiá trị dinh dƣỡng trong khẩu phần qua các giai đoạn
Trọng lƣợng lợn cái hậu
bị

Protein thô/kg thức ăn hỗn
hợp

Năng lƣợng trao đổi/kg
thức ăn hỗn hợp (kcal)

(%)
Từ 20-30 kg

16-17

3100

Từ 30-65 kg

15

3000

13-14

2900

Từ 65 kg dến phối giống
và cả kì mang thai 114
ngày

Mức ăn/lợn hậu bị/ngày (khuyến cáo áp dụng)
Thể trọng (kg)

Lƣợng
TA/con/ngày (kg)

Lƣợng Protein
thô/con/ngày (g)

Năng lƣợng (ME)
(Kcal/con/ngày)

20-25

1,0-1,2

160-204

3100-3720

26-30

1,3-1,4

208-238

4030-4340

31-40

1,4-1,6

210-240

4200-4800

41-45

1,7-1,8

255-270

5100-5400

46-50

1,9-2,0

285-300

5700-6000

51-65

2,1-2,2

315-330

6300-6600

66-80

2,1-2,2

273-286

6090-6380

81-90

2,2-2,3

286-299

6380-6670

Từ khi lợn đạt khối lƣợng khoảng 90 kg cho đến trƣớc dự kiến phối giống
10-14 ngày cần cho ăn với chế độ ăn hạn chế để lợn không quá béo
- Số bữa ăn / ngày:
+ Lợn 20 - 30 kg: cho ăn 4 bữa/ ngày.
+ Lợn 31 - 65 kg: cho ăn 3 bữa / ngày.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên+ Lợn 66 kg đến phối giống: cho ăn 2 bữa / ngày.
- Nƣớc uống: Thƣờng xuyên cấp đủ nƣớ...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
CHUYÊN ĐỀ 4
CHĂM SÓC NUÔI DƢỠNG
Mc tiêu
Sau khi kết tc chuyên đề này hc viên s:
- Hiểu đƣợc đặc điểm yêu cu k thut ca ln i hu b, nái cha,
nái đẻ và nuôi con, ln con sau cai sa, ln đực ging.
- Biết cách chăm sóc nuôi dƣỡng ln i hu b, nái chửa, nái đẻ
nuôi con, ln con sau cai sa, ln đực ging.
Ni dung chính
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng ln cái hu b
- Phát hin động dc và phi ging
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng nái có cha
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng lợn nái đẻ và nuôi con
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng ln con sau cai sa
- Chăm sóc, nuôi dƣỡng lợn đực ging
Thi gian: 8 gi
Nội dung chuyên đề
I. KỸ THUẬT CHĂM SÓC, NUÔI DƢỠNG LỢN CÁI HẬU B
1.1. Yêu cu: Ln i hu b đƣa vào phối ging phải đạt th trng theo
yêu cu t 115-120kg 7,5-8 tháng tui; ln không quá béo không qgy,
khôngkhuyết tt v chân, móng, âm h.
1.2. Chung tri: Đm bảo đ din tích cho mi con (ti thiu 1,2m
2
/con
tính nuôi cho đến lúc phi ging lần đầu). Đảm bo tng thng, mát v mùa
m v mùa đông. Nền chuồng độ dc 2 - 3% đảm bo cho vic thoát
nƣớc ra chung tt. Ln i hu b nuôi nht tốt hơn nuôi riêng l tng con
mt.
1.3. Thức ăn: Khu phn nuôi ln phi php vi từng giai đon sinh
trƣởng ca ln cái hu b (khuyến cáo áp dng ti các bng trang sau).
CHUYÊN ĐỀ 4 CHĂM SÓC NUÔI dưỡng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 4 CHĂM SÓC NUÔI dưỡng - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 4 CHĂM SÓC NUÔI dưỡng 9 10 96