Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 5 VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2290 lần   |   Lượt tải: 41 lần
CHUYÊN ĐỀ 5
VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN

Mục tiêu
Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ:
- Hiểu đƣợc yêu cầu và biện pháp kỹ thuật vệ sinh thú y và phòng bệnh
trong chăn nuôi lợn sinh sản hƣớng nạc.
- Nâng cao ý thức về việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan dịch bệnh lợn từ
bên ngoài, giữa các cá thể trong đàn và từ đàn này sang đàn khác.
Nội dung chính
- Quy trình vệ sinh thú y trong chăn nuôi lợn
- Phòng trị một số bệnh thƣờng gặp cho lợn
Thời gian: 8 giờ

Nội dung chuyên đề
I. QUY TRÌNH VỆ SINH THÖ Y TRONG CHĂN NUÔI LỢN

1.1. Vệ sinh chuồng trại và thiết bị chăn nuôi
1.1.1 Trước khi đưa lợn vào nuôi:
Trƣớc khi lợn đƣợc chuyển đến chuồng nuôi, chuồng phải đƣợc chuẩn bị
đầy đủ và đáp ứng đƣợc các yêu cầu kỹ thuật nhƣ vị trí, diện tích và kích thƣớc,
các trang thiết bị (nền sàn, khung cũi, vòi nƣớc uống…). Tổng vệ sinh tẩy uế
toàn khu, thay thuốc sát trùng ở đầu các dãy chuồng. Có lƣới bao xung quanh
tƣờng và trên mái chuồng lợn để chống sự thâm nhập của chó, mèo, chuột và
chim vì những loài vật này có thể là vật trung gian làm lây lan bệnh từ ngoài vào
đàn lợn.
1.1.2. Trong quá trình sản xuất, chăn nuôi:
- Khuyến cáo áp dụng phƣơng thức chăn nuôi “cùng vào - cùng ra”
+ Đối với lợn con sau cai sữa đến giai đoạn sản xuất: Nên tính toán số
lƣợng lợn có thể nuôi phù hợp với qui mô chuồng trại. Một chuồng hoặc cả một
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyêndãy chuồng đƣợc đƣa vào để nhốt đồng loạt cùng một loại lợn (tƣơng đƣơng về
khối lƣợng, tuổi). Kết thúc giai đoạn sản xuất, tất cả số lợn này đƣợc chuyển đến
khu mới (lợn hậu bị) hoặc xuất bán khỏi chuồng.
+ Đối với lợn nái chửa cũng nên tính toán thời gian chửa và khoảng thời
gian dự kiến đẻ sao cho đồng loạt để áp dụng phƣơng thức cùng vào cùng ra nhƣ
vậy sẽ hạn chế khả năng lây truyền bệnh
Sau khi áp dụng phƣơng thức cùng vào cùng ra, chuồng sẽ đƣợc để trống
khoảng 5-7 ngày. Ngay sau khi trống chuồng chủ trang trại bố trí nhân lực và
phƣơng tiện để tẩy rửa và sát trùng. Dùng máy bơm cao áp (có áp lực 25 -30
kg/cm2) để tẩy rửa, sau đó để khô, phun thuốc sát trùng (pha theo đúng liều
lƣợng và phun đúng liều theo chỉ dẫn của nhà sản xuất). Phun xong thuốc kéo
bạt kín chuồng, khoá cửa, để chuồng trống ít nhất 3 ngày. Nhƣ vậy, việc sản
xuất ở các chuồng hoặc dãy chuồng đó tạm thời bị gián đoạn một số ngày nhất
định theo kế hoạch. Hệ thống sản xuất này không chỉ áp dụng cho từng chuồng
hoặc khu chuồng, mà có thể cho từng trang trại chăn nuôi.
Vì phƣơn...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
CHUYÊN ĐỀ 5
VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN
Mc tiêu
Sau khi kết tc chuyên đề này hc viên s:
- Hiu đƣc u cu và bin pháp k thut v sinh thú y và phòng bnh
trong chăn nuôi lợn sinh sn hƣớng nc.
- Nâng cao ý thc v việc ngăn chặn dch bnh lây lan dch bnh ln t
bên ngoài, gia các cá th trong đàn và từ đàn này sang đàn khác.
Ni dung chính
- Quy trình v sinh thú y trong chăn nuôi lợn
- Phòng tr mt s bnh thƣờng gp cho ln
Thi gian: 8 gi
Nội dung chuyên đề
I. QUY TRÌNH VỆ SINH THÖ Y TRONG CHĂN NUÔI LỢN
1.1. Vệ sinh chuồng trại và thiết bị chăn nuôi
1.1.1 Trước khi đưa lợn vào nuôi:
Trƣớc khi lợn đƣợc chuyển đến chung nuôi, chung phải đƣợc chun b
đầy đ và đáp ứng đƣợc các u cu k thuật nhƣ vị trí, din tích kích thƣớc,
c trang thiết b (nền n, khung cũi, vòi nƣớc uống…). Tổng v sinh ty uế
toàn khu, thay thuc sát trùng đầu các y chuồng. lƣới bao xung quanh
tƣờng trên mái chung lợn để chng s thâm nhp ca chó, mèo, chut
chim nhng li vt này có thvt trung gian làm lây lan bnh t ngoài vào
đàn lợn.
1.1.2. Trong quá trình sn xuất, chăn nuôi:
- Khuyến cáo áp dụng phƣơng thức chăn nuôi “cùng vào - cùng ra”
+ Đối vi ln con sau cai sữa đến giai đoạn sn xut: n tính toán s
lƣợng ln th nuôi php vi qui chung tri. Mt chung hoc c mt
CHUYÊN ĐỀ 5 VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 5 VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 5 VỆ SINH THÖ Y VÀ PHÕNG BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN 9 10 141