Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 6 XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI Trường

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUYÊN ĐỀ 6
XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƢỜNG
Mục tiêu
Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ:
- Nâng cao nhận thức về vệ sinh bảo vệ môi trƣờng trong chăn nuôi lợn.
- Biết cách thu gom và ủ phân chuồng.
- Hiểu biết về một số biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi nhƣ công trình khí
sinh học (biogas), xử lý yếm khí.
Nội dung chính
- Vệ sinh bảo vệ môi trƣờng
- Thu gom chất thải
- Xử lý chất thải:Ủ phân chuồng, xử lý chất thải bằng công nghệ khí sinh học
BIOGAS (cấu tạo, vận hành, …), xử lý bằng phƣơng pháp khác (yếm khí, hồ sinh
học, ...)
Thời gian: 7,5-8 giờ

Nội dung chuyên đề
I. VỆ SINH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG

1.1. Nguyên tắc vệ sinh bảo vệ môi trƣờng tại các trại chăn nuôi lợn
Để hạn chế ô nhiễm môi trƣờng từ hoạt động chăn nuôi, ngƣời chăn nuôi cần
chú ý các điểm sau:
- Xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, có nơi chứa và xử lý chất thải tách khỏi
khu chuồng trại chăn nuôi.
- Phân phải đƣợc thu gom và xử lý trƣớc khi mang ra khỏi trại.
- Nƣớc thải (nƣớc giải và nƣớc rửa chuồng) phải đƣợc tập trung và xử lý
trƣớc khi cho chảy ra cống, rãnh công cộng. Bể chứa nƣớc thải phải có nắp đậy kín
để giảm mầm bệnh và mùi hôi thối trƣớc khi sử dụng hoặc thải ra ngoài.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

1.2. Các biện pháp xử lý phân và nƣớc thải
- Xử lý phân có thể áp dụng phƣơng pháp ủ vi sinh vật, xử lý bằng chế phẩm
sinh học, …
- Xử lý nƣớc thải có thể áp dụng phƣơng pháp xử lý Biogas, xử lý bằng
phƣơng pháp yếm khí, …..(thực tế tuỳ theo quy mô chăn nuôi, có thể áp dụng các
phƣơng pháp xử lý bằng biogas hặc xử lý yếm khí để xử lý toàn bộ phân và nƣớc
thải).
II. THU GOM CHẤT THẢI

2.1. Mục đích
- Để chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và hạn chế bệnh tật.
- Hạn chế ô nhiễm môi trƣờng xung quanh.
- Tăng thu nhập chăn nuôi từ việc khai thác năng lƣợng sinh học xử lý phân,
cung cấp phân bón “sạch” cho cây trồng, ….
2.2. Cách thu gom chất thải
- Hàng ngày thu gom phân ra ngoài và tập trung thành đống hoặc cho vào hố
ủ phân.
- Nƣớc thải cho trảy trực tiếp vào hệ thống máng hoặc rãnh, tập trung về bể
xử lý. Trƣớc khi nƣớc thải chảy vào rãnh tập trung về bể xử lý cần phải qua song
chắn rác.
III. XỬ LÝ CHẤT THẢI

3.1. Ủ phân bằng phƣơng pháp vi sinh vật
3.1.1. Mục đích
- Diệt các mầm bệnh có trong phân
- Hạn chế ô nhiễm môi trƣờng, đặc biệt là nguồn nƣớc và sức khoẻ cộng
đồng.
- Tăng hiệu quả sử dụng các chất dinh dƣỡng có trong phân chuồng
3.1.2. Nguyên lý
- Bổ sung rơm, rạ hoặc cây cỏ trộn với phân tƣơi để ủ đống hay ủ tron...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
1
CHUYÊN ĐỀ 6
XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI TRƢỜNG
Mc tiêu
Sau khi kết tc chuyên đề này hc viên s:
- Nâng cao nhn thc v v sinh bo v môi trƣờng trong chăn nuôi lợn.
- Biết cách thu gom và phân chung.
- Hiu biết v mt s bin pháp x cht thải chăn nuôi nhƣ ng trình k
sinh hc (biogas), x yếm khí.
Ni dung chính
- V sinh bo v môi trƣờng
- Thu gom cht thi
- X lý cht thi: phân chung, x lý cht thi bng công ngh khí sinh hc
BIOGAS (cu to, vn hành, ), x bằng pơng pháp khác (yếm khí, h sinh
hc, ...)
Thi gian: 7,5-8 gi
Nội dung chuyên đề
I. VỆ SINH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
1.1. Nguyên tắc vệ sinh bảo vệ môi trƣờng tại các trại chăn nuôi lợn
Để hn chế ô nhim môi trƣờng t hot động chăn nuôi, ngƣời chăn nuôi cần
chú ý các điểm sau:
- y dng chung tri hp v sinh, nơi chứa x cht thi tách khi
khu chung trại chăn nuôi.
- Phân phải đƣợc thu gom và x lý trƣớc khi mang ra khi tri.
- c thải (c giải nƣớc ra chung) phải đƣợc tp trung và x
trƣớc khi cho chy ra cng, nh ng cng. B cha nƣớc thi phi nắp đậy kín
để gim mm bnh và mùi hôi thi trƣớc khi s dng hoc thi ra ngoài.
CHUYÊN ĐỀ 6 XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI Trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 6 XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI Trường - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 6 XỬ LÝ CHẤT THẢI, VỆ SINH MÔI Trường 9 10 609