Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 7 QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ

Được đăng lên bởi dangquangngoc-dang
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2855 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ 7
QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ
Mục tiêu
Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ:
- Nắm đƣợc phƣơng pháp ghi chép số liệu trong trang trại chăn nuôi lợn.
- Biết cách quản lý và hạch toán kinh tế trong chăn nuôi lợn.
Nội dung
- Quản lý: thiết lập sổ, bảng biểu theo dõi
- Hạch toán: hiệu quả chăn nuôi, hiệu quả kinh tế
Thời gian: 3-3,5 giờ

Nội dung chuyên đề
I. THIẾT LẬP SỔ, BẢNG BIỂU THEO DÕI

1.1. Các số liệu cần ghi chép
1.2.1. Tổng hợp cuối tháng về số lƣợng, cơ cấu của các loại lợn trong trại:
- Lợn cái: nái đẻ và nuôi con, nái có chửa và chờ phối, lợn cái hậu bị;
- Lợn đực: đực sản xuất, đực hậu bị;
- Lợn thịt: lợn choai, lợn vỗ béo;
1.2.2. Tổng hợp hàng tháng về tình hình sản xuất của các loại lợn:
- Lợn nái: tổng số ổ đẻ, tổng số lợn con cai sữa;
- Lợn đực: số lần khai thác (số lần phối hoặc số nái đƣợc phối), kết quả phối
giống;
- Lợn thịt: số lƣợng, khối lƣợng xuất bán trong kỳ.
1.2.3. Các khoản chi phí đầu vào trong chăn nuôi lợn nái:
- Chi khấu hao lợn nái
- Chi phối giống
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên8

- Chi thức ăn cho lợn mẹ.
- Chi thức ăn cho lợn con từ khi tập ăn đến khi xuất, chuyển lợn con
- Chi thú y (tiêm phòng, chữa bệnh, ….).
- Chi khấu hao chuồng trại và sửa chữa
- Chi vật rẻ tiền mau hỏng (chổi, ủng, thúng , găng tay…)
- Chi khác : Điện, nƣớc, chất đốt, lãi tiền vay
- Chi lao động (thuê lao động hoặc lao động gia đình).
1.2.4. Các khoản chi phí đầu vào trong chăn nuôi lợn đực giống:
- Chi khấu hao lợn đực giống
- Chi thức ăn (các loại thức ăn, giá thành, …)
- Chi khai thác, pha chế, bảo quản tinh dịch.
- Chi thú y (tiêm phòng, chữa bệnh, …).
- Chi khấu hao chuồng trại và sửa chữa
- Chi vật rẻ tiền mau hỏng (chổi, ủng, thúng , găng tay…)
- Chi khác : Điện, nƣớc, chất đốt, lãi tiền vay
- Chi lao động (thuê lao động hoặc lao động gia đình).
1.2.5. Các khoản chi phí đầu vào trong chăn nuôi lợn thịt:
- Chi mua lợn giống ( kể cả chi phí vận chuyển )
- Chi thức ăn.
- Chi thú y (tiêm phòng, chữa bệnh, …).
- Chi khấu hao chuồng trại, sửa chữa.
- Chi vật rẻ tiền mau hỏng (chổi, ủng, thúng , găng tay…)
- Chi phí khác: Điện, nƣớc, chất đốt, lãi xuất tiền vay
- Chi lao động (thuê lao động hoặc lao động gia đình).
1.2.3. Các khoản thu:
- Thu tiền bán lợn thịt, tiền bán lợn con, tiền bán phụ phẩm (phân).
- Tiền bán lợn loại thải…
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên9

1.2. Yêu cầu ghi chép
- Nên ghi chép ngay mọi khoản chi hoặc thu để khôn...
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
8


Mc tiêu
Sau khi k này hc viên s:
- N liu trong trang trn.
- Bit cách qun lý và hch toán kinh t n.
Ni dung
- Qun lý: thit lp s, bng biu theo dõi
- Hch toán: hiu qu u qu kinh t
Thi gian: 3-3,5 gi
N


1.2.1. Tng hp cui tng v s u ca các loi ln trong tri:
- L và nuôi con, nái có cha và ch phi, ln cái hu b;
- Lc sn xuc hu b;
- Ln tht: ln choai, ln v béo;
1.2.2. Tng hp hàng tháng v tình hình sn xut ca các loi ln:
- Ln nái: tng s , tng s ln con cai sa;
- Lc: s ln khai thác (s ln phi hoc s c phi), kt qu phi
ging;
- Ln tht: s ng, khng xut bán trong k.
1.2.3. Các khon nái:
- Chi khu hao ln nái
- Chi phi ging
CHUYÊN ĐỀ 7 QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 7 QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ - Người đăng: dangquangngoc-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 7 QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ 9 10 184