Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trªn thÕ giíi, « nhiÔm m«i trêng ®ang trë thµnh mét ®Ò tµi nãng
báng, mét vÊn ®Ò th¶o luËn cña nhiÒu héi th¶o quèc tÕ. C¸c t¸c ®éng cña con
ngêi ®· x©m h¹i rÊt lín ®Õn sù sèng trªn Tr¸i ®Êt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ: lµm thÕ nµo
®Ó h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng? Nãi c¸ch kh¸c,
lµm thÕ nµo ®Ó sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i g¾n liÒn víi viÖc b¶o vÖ m«i trêng?
Sù « nhiÔm m«i trêng do rÊt nhiÒu yÕu tè g©y nªn, nã t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn
cuéc sèng vµ sinh ho¹t cña con ngêi. ë mét sè vïng n«ng th«n hiÖn nay, phong
trµo ch¨n nu«i, ®Æc biÖt lµ ch¨n nu«i lîn ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn m«i trêng. ChÊt
th¶i ch¨n nu«i ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò nan gi¶i, mét bµi to¸n khã cho nhiÒu nhµ
khoa häc, nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng vµ ®«ng ®¶o nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn vÊn
®Ò m«i trêng.
Trong khu«n khæ h¹n hÑp cña chuyªn ®Ò, nh÷ng vÊn ®Ò ®îc nªu ra, nh÷ng
ý kiÕn x©y dùng vµ kiÕn nghÞ ch¾c h¼n cßn nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. T¸c gi¶ rÊt
mong nhËn ®îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c chuyªn gia vÒ m«i trêng, c¸c b¹n
®ång nghiÖp, c¸c em häc sinh vµ toµn thÓ nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn vÊn ®Ò m«i
trêng.
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o, gãp ý
cña Ban gi¸m hiÖu, ®ång chÝ Tæ trëng Tæ Tæng hîp, c¸c b¹n ®ång nghiÖp trêng
THPT B¸n c«ng Nam S¸ch cïng ®«ng ®¶o c¸c em häc sinh quan t©m. Trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò t«i còng nhËn ®îc sù gióp ®ì, cung cÊp nhiÒu t
liÖu quý cña Hîp t¸c x· ch¨n nu«i Hîp TiÕn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng
sù gióp ®ì quý b¸u trªn!
Nam S¸ch, ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2004

I. Më ®Çu:
t×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë ®Þa ph¬ng vµ vÊn ®Ò « nhiÔm
m«i trêng ph¸t sinh
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phong trµo ph¸t triÓn kinh tÕ V.A.C nãi chung
vµ ch¨n nu«i lîn nãi riªng ®· mang l¹i nh÷ng ®æi thay ®¸ng kÓ cho bé mÆt n«ng
th«n, gi¶i quyÕt ®îc t×nh tr¹ng lao ®éng d thõa lóc n«ng nhµn, tËn dông nguån
1

thøc ¨n s½n cã vµ ®Æc biÖt c¶i thiÖn ®¸ng kÓ møc sèng vµ thu nhËp cho mäi ngêi.

¶nh 1: Mét hé ch¨n nu«i ë hîp t¸c x· ch¨n nu«i Hîp TiÕn

Sù ph¸t triÓn cña ch¨n nu«i ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ thÞt sö dông hµng
ngµy cho ngêi d©n vµ cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. §iÒu ®ã
dÉn tíi hiÖn nay ë nhiÒu ®Þa ph¬ng xuÊt hiÖn c¸c nhãm n«ng d©n tËp hîp thµnh
c¸c tæ hîp, c¸c hîp t¸c x· ch¨n nu«i. §iÓn h×nh cã thÓ kÓ trªn ®Þa bµn huyÖn
Nam S¸ch ®· cã nhiÒu tæ hîp ch¨n nu«i: hîp t¸c x· ch¨n nu«i Hîp TiÕn (do mét
sè hé ch¨n nu«i lîn th«n La §«i - Hîp TiÕn thµnh lËp), hîp t¸c x· ch¨n nu«i
T©n TiÕn (do n«ng d©n hai x· Nam T©n vµ Hîp TiÕn thµnh ...
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay trªn thÕ giíi, « nhiÔm m«i trêng ®ang trë thµnh mét ®Ò tµi nãng
báng, mét vÊn ®Ò th¶o luËn cña nhiÒu héi th¶o quèc tÕ. C¸c t¸c ®éng cña con
ngêi ®· x©m h¹i rÊt lín ®Õn sèng trªn Tr¸i ®Êt. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ: lµm thÕ nµo
®Ó h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i trêng? Nãi c¸ch kh¸c,
lµm thÕ nµo ®Ó sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i g¾n liÒn víi viÖc b¶o vÖ m«i trêng?
Sù « nhiÔm m«i trêng do rÊt nhiÒu yÕu tè g©y nªn, nã t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn
cuéc sèng vµ sinh ho¹t cña con ngêi. ë métvïng n«ng th«n hiÖn nay, phong
trµo ch¨n nu«i, ®Æc biÖt lµ ch¨n nu«i lîn ®· t¸c ®éng rÊt lín ®Õn m«i trêng. ChÊt
th¶i ch¨n nu«i ®· trë thµnh mét vÊn ®Ò nan gi¶i, mét bµi to¸n khã cho nhiÒu nhµ
khoa häc, nhiÒu quan chøc n¨ng ®«ng ®¶o nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn vÊn
®Ò m«i trêng.
Trong khu«n khæ h¹n hÑp cña chuyªn ®Ò, nh÷ng vÊn ®Ò ®îc nªu ra, nh÷ng
ý kiÕn x©y dùng kiÕn nghÞ ch¾c h¼n cßn nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. T¸c gi¶ rÊt
mong nhËn ®îc gãp ý ch©n thµnh cña c¸c chuyªn gia m«i trêng, c¸c b¹n
®ång nghiÖp, c¸c em häc sinh toµn thÓ nh÷ng ngêi quan t©m ®Õn vÊn ®Ò m«i
trêng.
§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù chØ b¶o, gãp ý
cña Ban gi¸m hiÖu, ®ång chÝ Tæ trëng Tæ Tæng hîp, c¸c b¹n ®ång nghiÖp trêng
THPT B¸n c«ng Nam S¸ch cïng ®«ng ®¶o c¸c em häc sinh quan t©m. Trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò t«i còng nhËn ®îc gióp ®ì, cung cÊp nhiÒu t
liÖu quý cña Hîp t¸c ch¨n nu«i Hîp TiÕn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng
sù gióp ®ì quý b¸u trªn!
Nam S¸ch, ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2004
I. Më ®Çu:
t×nh h×nh ch¨n nu«i lîn ë ®Þa ph¬ng vÊn ®Ò « nhiÔm
m«i trêng ph¸t sinh
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phong trµo ph¸t triÓn kinh tÕ V.A.C nãi chung
vµ ch¨n nu«i lîn nãi riªng ®· mang l¹i nh÷ng ®æi thay ®¸ng kÓ cho bé mÆt n«ng
th«n, gi¶i quyÕt ®îc t×nh tr¹ng lao ®éng d thõa lóc n«ng nhµn, tËn dông nguån
1
Chuyên đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chuyên đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi lợn 9 10 658