Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sản xuất enzym axit amin

Được đăng lên bởi pehai
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2835 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÀI GIẢNG MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN,
AXIT AMIN VÀ AXIT HỮU CƠ

BIÊN SOẠN: TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM – SINH HỌC

ĐÀ NẴNG, NĂM 2006

1

MỤC LỤC
PHẦN I: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PROTEIN TỪ VI SINH VẬT

Mở đầu
- Giới thiệu chung về đường hướng sản xuất protein
- Nhu cầu protein và khả năng sản xuất protein trên thế giới

Chương 1: Khái niệm chung về vi sinh vật
1.1. Các vi sinh vật tổng hợp protein và a xit amin
- Tảo
- Nấm men và vi khuẩn
- Nấm mốc và xạ khuẩn
1.2. Quá trình dinh dươĩng ở tế bào vi sinh vật
1.3. Cơ chế sinh tổng hợp protein
1.4.Các yếu tố t6ổng hợp protein

Chương 2: Sơ đồ dây chuyền công nghệ thu nhận các sản phẩm protein
2.1. Nguyên liệu và phương pháp xử lý
2.2. Nuôi cấy vi sinh vật
2.3. Tách protein, cô đặc và sấy

Chương 3: Sản xuất protein từ các nguồn hydrat cacbon
3.1. Nuôi cấy vi sinh vật trên dịch thủy phân các nguyên liệu thực vật
3.2. Nuôi cấy vi sinh vật trên dịch thủy phân than bùn
3.3. Nuôi cấy vi sinh vật trên dịch thủy phân gỗ
3.4. Nuôi cấy vi sinh vật trên nguyên liệu polysacarit chưa thủy phân
3.5. Nuôi cấy vi sinh vật trên bã rượu từ nguyên liệu hạt và rỉ đường
- Đặc tính nguyên liệu
- Xử lý nguyên liệu
- Sơ đồ dây chuyền công nghệ

Chương 4: Công nghệ sản xuất protein từ nguồn cacbua dầu mỏ, khí đốt
4.1. Nuôi cấy vi sinh vật trên nguyên liệu cacbua hydro lỏng
4.2. Nuôi cấy vi sinh vật trên khí cacbua hidro

Chương 5: Sản xuất thức ăn protein từ vi sinh vật
5.1. Protein từ nấm men
5.2. Protein từ tảo và vi khuẩn
5.3. Protein từ nấm sợi
PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT AMIN

Chương 1: Khái quát chung về axit amin
1.1. Đặc tính của các axit amin, vai trò và ứng dụng
1.2. Cơ chế điều chỉnh sinh tổng hợp các axit amin
1.3. Các phương pháp sản xuất các axit amin

2

Chương 2: Sản xuất lizin
2.1. Tổng hợp lizin từ tế bào vi sinh vật
2.2.Nguyên liệu và phương pháp xử lý
2.3. Quá trình sinh tổng hợp lizin
2.4. Tách và sấy lizin
2.5. Sơ đồ công nghệ sản xuất lizin

Chương 3: Sản xuất axit glutamic
3.1. Một số phương pháp sản xuất axit glutamic
3.2. Tổng hợp axit glutamic từ vi sinh vật
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp axit glutamic từ rỉ đường

Chương 4 : Sản xuất valin và triptophan
4.1. Nguồn nguyên liệu
4.2. Nguồn vi sinh vật tổng hợp
4.3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ
PHẦN III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT HỮU CƠ

Mở đầu
Chương 1: Axit xitric
1.1. Một số khái niệm chung
1.2. Cơ sở lý thuyết của quá trình lên men axit...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
BÀI GING MÔN HC
CÔNG NGH SN XUT PROTEIN,
AXIT AMIN VÀ AXIT HU CƠ
BIÊN SON: TRƯƠNG TH MINH HNH
B MÔN CÔNG NGH THC PHM – SINH HC
ĐÀ NNG, NĂM 2006
công nghệ sản xuất enzym axit amin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sản xuất enzym axit amin - Người đăng: pehai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
công nghệ sản xuất enzym axit amin 9 10 405