Ktl-icon-tai-lieu

.Công nghệ sản xuất lạp xưởng

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công nghệ chế biến thực phẩm

GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN…………………………………………………..………… 4
PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU……………………………………. 5
I. THỊT HEO…………………………………..…………………………………5
1. Thành phần dinh dƣỡng…………………………………………………...5
1.1. Mô cơ………………………………………………………………...5
1.2. Mô mỡ……………………………………………………………….8
2. Chỉ tiêu chất lƣợng………………………………………………………..10
II. RUỘT NHỒI………..……………………..………………………………….11
III. GIA VỊ………………………………...…………………………………… 12
1. Muối……………………………………………………………………… 12
2. Đƣờng……………………………………………………………………. 14
3. Bột ngọt…………………………………………………………………....15
4. Bột tiêu đen………………………………………………………………..16
IV.PHỤ GIA………..…………………………………………………………….18
1. Nitrate, nitrite……………………………………………………………..18
2. Solium Ascorbate và Erythobate………………………………………...19
PHẦN III: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ…………...……...…………..…………...21
I. SƠ ĐỒ KHỐI……………………………………………...………………….21
1. Quy trình chế biến 1………………………………………………………21
2. Quy trình chế biến 2……………………………………….…..………….22
II. SƠ ĐỒ THIẾT BỊ…………………………………...………………………. 22
PHẦN IV: GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ………....……………..….23
I. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 1……………………………....23
1. Nguyên liệu…………………………………………………..……………23
1.1. Thịt…………………………………………………………………23
1.2. Ruột nhồi lạp xƣởng………………………………………………23
2. Quá trình rã đông………………………………………………………...27
2.1. Mục đích…………………………………………………………...27
2.2. Biến đổi của nguyên liệu………………………………………….27
2.3. Ảnh hƣởng của các yếu tố công nghệ tới quá trình……………..28
2.4. Thiết bị và thông số công nghệ…………………………………. .28
3. Quá trình cắt…………………………………………………………….. 30
3.1. Mục đích………………………………………………………….. 30
3.2. Biến đổi của nguyên liệu…………………………………………..30
3.3. Ảnh hƣởng của các yếu tố công nghệ tới quá trình……………. 31
3.4. Thiết bị và thông số công nghệ……………………………………31
4. Quá trình phối trộn……………………………………………………….34

Lạp xưởng

Trang 2

Công nghệ chế biến thực phẩm

GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn

4.1. Mục đích………………………………………………………….. 34
4.2. Biến đổi của nguyên liệu…………………………………………..34
4.3. Ảnh hƣởng của các yếu tố công nghệ tới quá trình……………..34
4.4. Thiết bị và thông số công nghệ……………………………………34
5. Quá trình nhồi…………………………………………………………….35
5.1. Mục đích………………………………………………………….. 35
5.2. Biến đổi của nguyên liệu…………………………………………..35
5.3. Ảnh hƣởng của các yếu tố công nghệ tới quá trình……………..36
5.4. Thiết bị và thông số công nghệ……………………………………36
6. Quá trình châm………………………………………………………….. 37
6.1. Mục đích………………………………………………………… 37
6.2. Biến đổi của nguyên liệu…………………………………………..37
6.3. Ảnh hƣởng của c...
ng ngh chế biến thc phm GVHD: PGS.TS Lê Văn Vit Mn
Lp xưng Trang 2
MC LC
PHN I: TNG QUAN…………………………………………………..…… 4
PHN II: GII THIU V NGUYÊN LIU……………………………………. 5
I. THT HEO…………………………………..………………………………5
1. Thành phn dinh dƣỡng…………………………………………………...5
1.1. cơ……………………………………………………………...5
1.2. m……………………………………………………………….8
2. Ch tiêu cht lƣợng……………………………………………………..10
II. RUT NHI……..……………………..………………………………….11
III. GIA VỊ………………………………...…………………………………… 12
1. Mui…………………………………………………………………12
2. Đƣng…………………………………………………………………. 14
3. Bt ngt…………………………………………………………………....15
4. Bt tiêu đen……………………………………………………………..16
IV.PH GIA……..………………………………………………………….18
1. Nitrate, nitrite…………………………………………………………..18
2. Solium Ascorbate và Erythobate………………………………………...19
PHN III: QUY TRÌNH CÔNG NGH………...……...…………..…………...21
I. SƠ Đ KHI………………………………………...………………….21
1. Quy tnh chế biến 1……………………………………………………21
2. Quy tnh chế biến 2……………………………………….…..………….22
II. SƠ Đ THIT B…………………………………...……………………. 22
PHN IV: GII THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGH………....……………..….23
I. GII THÍCH QUY TRÌNH NG NGH 1…………………………....23
1. Nguyên liu………………………………………………..……………23
1.1. Tht………………………………………………………………23
1.2. Rut nhi lạp xƣởng……………………………………………23
2. Quá tnh rã đông………………………………………………………...27
2.1. Mc đích…………………………………………………………...27
2.2. Biến đi ca nguyên liu………………………………………….27
2.3. Ảnh hƣng ca các yếu tng ngh ti quá trình……………..28
2.4. Thiết b và thông s công ngh…………………………………. .28
3. Quá tnh ct…………………………………………………………….. 30
3.1. Mc đích………………………………………………………….. 30
3.2. Biến đi ca nguyên liu…………………………………………..30
3.3. Ảnh hƣng ca các yếu tng ngh ti quá tnh…………. 31
3.4. Thiết b và thông s công ngh……………………………………31
4. Quá tnh phi trn……………………………………………………….34
.Công nghệ sản xuất lạp xưởng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
.Công nghệ sản xuất lạp xưởng - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
.Công nghệ sản xuất lạp xưởng 9 10 38