Ktl-icon-tai-lieu

Công nghệ sau thu hoạch

Được đăng lên bởi ngoclien pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1719 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• HỌC PHẦN: Công nghệ sau thu hoạch
• MÃ HỌC PHẦN: SH2221
I. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIẢNG VIÊN ĐỀ XUẤT
II. TÀI LIỆU THAM KHẢO THƯ VIỆN ĐỀ XUẤT
1. Bảo quản và chế biến rau quả / Nguyễn Văn Tiếp, Quách Dĩnh, Nguyễn Văn Thoa . - Xuất
bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung .- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2008 .- 327 tr. ; 24 cm .
o Số định danh: 664.02 NG-T
o

Đăng ký cá biệt: 09B035386,09B035387,09M092602-09M092604

2. Công nghệ sinh học sau thu hoạch [Đĩa CD-ROM] / Trung tâm Thông tin Khoa học và Công
nghệ Quốc gia . - H. : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2007 .- 1 đĩa
CD-ROM ; 4 3/4 in .
o

Số định danh: 664.02 Con

o

Đăng ký cá biệt: 08E001892

3. Chế biến và bảo quản rau quả / Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc
gia . - H. : Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 1999 .- 43 tr. ; 29
cm .
o

Số định danh: 664.02 TRU

o

Đăng ký cá biệt: 05T001161

4. Công nghệ sau thu hoạch / Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia .
- H. : Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 1999 .- 46 tr. ; 29 cm .
o

Số định danh: 664.02 TRU

o

Đăng ký cá biệt: 05T001160

5. Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả / Quách Đĩnh, Nguyễn Vân Tiếp, Nguyễn Văn
Thoa . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 .- 288 tr. ; 21 cm .
o

Số định danh: 664.02 QU-D

o

Đăng ký cá biệt:
03B031353,03B031367,03C003835,03M077506,03M077560,03M077561,03M09147
9,03M091480

6. Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả / Quách Đĩnh, Nguyễn Vân Tiếp, Nguyễn Văn
Thoa . - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 .- 288 tr. ; 21 cm .

1

o

Số định danh: 664.02 QU-D

o

Đăng ký cá biệt: 98A002189,98A002190,98M026466-98M026469

7. Giáo trình kỹ thuật bảo quản nông sản / Phạm Xuân Vượng, Trần Như Khuyên . - H. : Nông
nghiệp, 2006 .- 192 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm .
o

Số định danh: 641.4 PH-V

o

Đăng ký cá biệt: 10B035657,10B035658,10M093441-10M093443

8. Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch. t.IX / Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản sách và
tạp chí . - H. : Lao động - Xã hội, 2007 .- 115 tr. : minh hoạ ; 21 cm .
o

Số định danh: 641.4 TRU

o

Đăng ký cá biệt: 08M088403-08M088407

9. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi và cá / Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản sách và
tạp chí . - H. : Lao động Xã hội, 2005 .- 134 tr. ; 21 cm .
o

Số định danh: 641.4 TRU

o

Đăng ký cá biệt: 08B034488,08B034489,08M088371-08M088373

10. Bảo quản và chế b...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
HỌC PHẦN: Công nghệ sau thu hoạch
MÃ HỌC PHẦN: SH2221
I. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIẢNG VIÊN ĐỀ XUẤT
II. TÀI LIỆU THAM KHẢO THƯ VIỆN ĐỀ XUẤT
1. Bảo quản và chế biến rau quả / Nguyễn Văn Tiếp, Quách Dĩnh, Nguyễn Văn Thoa . - Xuất
bản lần thứ ba, có sửa chữa và bổ sung .- H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2008 .- 327 tr. ; 24 cm .
o Số định danh: 664.02 NG-T
o Đăng ký cá biệt: 09B035386,09B035387,09M092602-09M092604
2. Công nghệ sinh học sau thu hoạch [Đĩa CD-ROM] / Trung tâm Thông tin Khoa học và Công
nghệ Quốc gia . - H. : Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2007 .- 1 đĩa
CD-ROM ; 4 3/4 in .
o Số định danh: 664.02 Con
o Đăng ký cá biệt: 08E001892
3. Chế biến và bảo quản rau quả / Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc
gia . - H. : Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 1999 .- 43 tr. ; 29
cm .
o Số định danh: 664.02 TRU
o Đăng ký cá biệt: 05T001161
4. Công nghệ sau thu hoạch / Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia .
- H. : Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 1999 .- 46 tr. ; 29 cm .
o Số định danh: 664.02 TRU
o Đăng ký cá biệt: 05T001160
5. Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả / Quách Đĩnh, Nguyễn Vân Tiếp, Nguyễn Văn
Thoa . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 .- 288 tr. ; 21 cm .
o Số định danh: 664.02 QU-D
o Đăng ký cá biệt:
03B031353,03B031367,03C003835,03M077506,03M077560,03M077561,03M09147
9,03M091480
6. Công nghệ sau thu hoạch và chế biến rau quả / Quách Đĩnh, Nguyễn Vân Tiếp, Nguyễn Văn
Thoa . - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996 .- 288 tr. ; 21 cm .
1
Công nghệ sau thu hoạch - Trang 2
Công nghệ sau thu hoạch - Người đăng: ngoclien pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công nghệ sau thu hoạch 9 10 365