Ktl-icon-tai-lieu

cong nghe sinh hoc thuc vat

Được đăng lên bởi muatrangkhuyet
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÁCH THAM KHẢO
NHỮNG VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆN ĐẠI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PGS. TS. Hoàng Kim Giao, 2003, Công nghệ cấy truyền phôi ở gia súc.
NXB KHKT
Nguyễn Ngọc Hải, 2007, Công nghệ sinh học trong thú y. NXBNN.
PGS. TS. Nguyễn Như Hiền, 2002, Di truyền công nghệ tế bào soma. NXB
KHKT.
PGS. TS. Nguyễn Như Hiền, 2007, Công nghệ sinh học tập 1 “Sinh học
phân tử và tế bào – cơ sở khoa học của công nghệ sinh học”. NXB GD.
GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu, PGS. TS. Phan Tuấn Nghĩa, 2007, Công
nghệ sinh học tập 3 “Enzyme và ứng dụng”. NXB GD.
PGS. TS. Lê Văn Hiệp, 2006, Vacxin học, những vấn đề cơ bản. NXB Y
học.
Phạm Thành Hổ, 2005, Nhập môn công nghệ sinh học. NXB GD.
GS. TS. Phạm Văn Ty, TS. Vũ Nguyên Thành, 2008, Công nghệ sinh học
“Công nghệ vi sinh và môi trường”. NVB GD

...
SÁCH THAM KHẢO
NHỮNG VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC HIỆN ĐẠI
1. PGS. TS. Hoàng Kim Giao, 2003, Công nghệ cấy truyền phôi gia súc.
NXB KHKT
2. Nguyễn Ngọc Hải, 2007, Công nghệ sinh học trong thú y. NXBNN.
3. PGS. TS. Nguyễn Như Hiền, 2002, Di truyền công nghệ tế bào soma. NXB
KHKT.
4. PGS. TS. Nguyễn Như Hiền, 2007, Công nghệ sinh học tập 1 “Sinh học
phân tử và tế bào – cơ sở khoa học của công nghệ sinh học”. NXB GD.
5. GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu, PGS. TS. Phan Tuấn Nghĩa, 2007, Công
nghệ sinh học tập 3 “Enzyme và ứng dụng”. NXB GD.
6. PGS. TS. Văn Hiệp, 2006, Vacxin học, những vấn đề bản. NXB Y
học.
7. Phạm Thành Hổ, 2005, Nhập môn công nghệ sinh học. NXB GD.
8. GS. TS. Phạm Văn Ty, TS. Nguyên Thành, 2008, Công nghệ sinh học
“Công nghệ vi sinh và môi trường”. NVB GD
cong nghe sinh hoc thuc vat - Người đăng: muatrangkhuyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cong nghe sinh hoc thuc vat 9 10 734