Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ sinh học và xử lý môi trường các quá trình ủ yếm khí, hiếu khí đới với chất thải chăn nuôi (phân, cây phân xanh, cây thủy sinh...) các loại ao sinh học sử dụng trong xử lý nước thải chăn nuôi...

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 2303 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Học phần

Công nghệ
sinh học trong
xử lý
môi trường

Khái niệm về Công nghệ
sinh học
“

Công nghệ”: có thể ứng dụng

rộng rãi

“Sinh

học’’: Sử dụng cơ thể sinh

học, một quá trình sinh học hay một
phản ứng sinh học

“

Môi trường”: giải quyết những

vấn đề của môi trường như điều tra
ô nhiễm, cải tạo ô nhiễm, xử lý chất
thải

BÀI MỞ ĐẦU
 Vị

trí của Công nghệ sinh học
môi trường:
Tham gia bảo vệ và cải tạo môi
trường, giữ cân bằng sinh thái

 Vai

trò của Công nghệ sinh
học môi trường:
Tham gia vào các quá trình xử lý
nước cấp, nước thải, bùn thải, nước
mặt bị ô nhiễm, đất ô nhiễm, khí ô
nhiễm và còn có thể dùng như một
công cụ để điều tra, đánh giá ô nhiễm.

BÀI MỞ ĐẦU
 Định

nghĩa

Công nghệ sinh học môi trường là
sự kết hợp về mặt nguyên lý của nhiều
ngành khoa học và kỹ thuật để sử
dụng những khả năng sinh hóa to lớn
của các VSV, thực vật hay một phần cơ
thể của những sinh vật này để phục
hồi, bảo vệ môi trường và sử dụng bền
vững nguồn tài nguyên

BÀI MỞ ĐẦU
 Công

cụ sinh học được sử dụng:

- VSV: Trong nước, đất
- Thực vật: Cạn, bán ngập, ngập nước
- Động vật không xương sống trong bùn
và đất
- Cao phân tử sinh học
+ Nucleic acid ( DNA, RNA)
+ Protein/ Enzyme
+ Lipids
+ Polysaccharides

Chương I
CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG
XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Ths. Nguyễn Thị Bích Thủy
Khoa Chăn Nuôi Thú Y

Nội dung
1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI
 2. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI
 3. ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐẾN
MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
 4. KHÁI NIỆM VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI
 5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI
RẮN PHỔ BIẾN


1. KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI


Chất thải là sản phẩm được phát sinh trong quá
trình sinh hoạt của con người, sản xuất công
nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, giao
thông, sinh hoạt tại các gia dình, trường học, các
khu dân cư, nhà hàng, khách sạn. Ngoài ra còn
phát sinh ra trong giao thông vận tải như khí thải
của các phương tiện giao thông đường bộ, đường
thuỷ... Chất thải là kim loại, hoá chất và từ các loại
vật liệu khác.

1.KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI
 Phế

thải của sản xuất công
nghiệp có thể là nguyên liệu phục
vụ cho các ngành công nghiệp
khác như hoá dầu phục vụ làm
đường giao thông, làm ra các sản
phẩm tiêu dùng.

 Phế

thải nông thôn sinh ra trong
quá trình chăn nuôi, trồng trọt.

1. KHÁI NIỆM ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ sinh học và xử lý môi trường các quá trình ủ yếm khí, hiếu khí đới với chất thải chăn nuôi (phân, cây phân xanh, cây thủy sinh...) các loại ao sinh học sử dụng trong xử lý nước thải chăn nuôi... - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
công nghệ sinh học và xử lý môi trường các quá trình ủ yếm khí, hiếu khí đới với chất thải chăn nuôi (phân, cây phân xanh, cây thủy sinh...) các loại ao sinh học sử dụng trong xử lý nước thải chăn nuôi... 9 10 932