Ktl-icon-tai-lieu

Công tác điều tra rừng ở Việt Na

Được đăng lên bởi forecology99
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 3057 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP & ĐỐI TÁC

CẨM NANG

NGÀNH LÂM NGHIỆP

Chương

CÔNG TÁC ĐIỀU TRA RỪNG
Ở VIỆT NAM
KS. Võ Văn Hồng
ThS. Trần Văn Hùng
KS. Phạm Ngọc Bảy

NĂM 2006

1

Mục lục
Đặt vấn đề................................................................................................................................... 3
Phần 1: Lịch Sử Điều Tra Rừng Việt Nam................................................................................. 4
1. Điều tra rừng trong giai đoạn trước1945................................................................................ 4
2. Điều tra rừng trong giai đoạn 1945-1954 ............................................................................... 5
3. Điều tra rừng giai đoạn 1955-1975 ........................................................................................ 5
3.1. Điều tra rừng ở miền Bắc giai đoạn 1955-1975 .............................................................. 5
3.2. Điều tra rừng ở miền Nam giai đoạn 1955-1975............................................................. 8
4. Điều tra rừng từ năm 1975 trở lại đây .................................................................................... 8
4.1. Chương trình điều tra, đánh giá rừng toàn quốc lần thứ nhất năm 1981-1983 ............... 8
4.2. Chương trình điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 năm
1991-1995............................................................................................................................... 9
4.3. Chương trình ĐT, ĐGvà TD diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 năm 1996-2000 . 10
4.4. Chương trình tổng kiểm kê rừng toàn quốc năm 1997-1999 ........................................ 11
4.5. Chương trình ĐT, ĐGvà TD diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc 5 năm 2000-2005 . 11
Phần 2: Khuôn Khổ Pháp Lý Điều Tra Rừng.......................................................................... 13
Phần 3: Nguồn Gốc, Sự Phong Phú và Không Đồng Bộ Của Số Liệu Điều Tra Rừng................... 15
1. Nguồn gốc số liệu................................................................................................................. 15
1.1. Số liệu điều tra rừng do Viện Điều tra Quy hoạch Rừng thu thập và xử lý ................. 15
1.2. Số liệu điều tra rừng do các Đoàn điều tra rừng các tỉnh thu thập ................................ 16
1.3. Số liệu điều tra rừng do lực lượng Kiểm Lâm thu thập....................................................
1
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH H TR NGÀNH LÂM NGHIP & ĐỐI TÁC
CM NANG
NGÀNH LÂM NGHIP
Chương
CÔNG TÁC ĐIU TRA RNG
VIT NAM
KS. Võ Văn Hng
ThS. Trn Văn Hùng
KS. Phm Ngc By
NĂM 2006
Công tác điều tra rừng ở Việt Na - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công tác điều tra rừng ở Việt Na - Người đăng: forecology99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Công tác điều tra rừng ở Việt Na 9 10 968