Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng di truyền và khoảng cách di truyền của 4 quần thể bò vàng địa phương

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ KHOẢNG CÁCH DI TRUYỀN
CỦA 4 QUẦN THỂ BÒ VÀNG ĐỊA PHƯƠNG :HÀ GIANG,
LẠNG SƠN, THANH HÓA VÀ NGHỆ AN
Phạm Doãn Lân, Đỗ Ngọc Duy, Trần Thị Thu Thủy, Lê Quang Nam,
Nguyễn Văn Ba, Lê Anh Quỳnh và Nguyễn Trọng Bình
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính đa dạng di truyền và sai khác
di truyền của 4 nhóm bò vàng địa phương: Hà Giang, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ
An. Đồng thời, nghiên cứu được thực hiện trên một quần thể bò Brahman nhập ngoại
để so sánh. Kết quả phân tích trên 27 microsatelite cho thấy các quần thể bò vàng có
tính đa dạng di truyền cao với trung bình số alen trên một locus ở mỗi quần thể dao
động trong khoảng từ 8,3 đến 9,7 và tần số dị hợp tử dao động trong khoảng 0,70 đến
0,74. Hệ số cận huyết của các nhóm bò vàng đều thấp dao động trong khoảng 0,055
đến 0,081 và cao nhất là ở quần thể bò ngoại (Fis=0.115), trung bình là 0,077.
Khoảng cách di truyền giữa các quần thể bò vàng dao động trong khoảng 0,084 đến
0,106. Kết quả kiểm định thống kê cho thấy sự sai khác di truyền giữa các nhóm bò
vàng nghiên cứu là có ý nghĩa (P<0,05), tuy nhiên cây phân loại di truyền và kết quả
phân tích bằng phương pháp PCA cho thấy các quần thể bò vàng không thực sự tách
thành các nhóm riêng biệt điều này chỉ ra rằng mức độ sai khác giữa các quần thể bò
vàng là không cao.
Từ khóa: Đa dạng di truyền, bò vàng, địa phương, microsatellite
1.Đặt vấn đề
Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 7 nhóm bò vàng địa phương, mỗi nhóm
chúng mang những nét đặc trưng được chọn lọc theo sở thích của người dân và đáp
ứng với điều kiện khí hậu ở từng vùng (Lê Viết Ly và cs 1999). Các nhóm bò này
thường có kích thước nhỏ năng suất thịt, sữa thấp nhưng chúng lại có khả năng chịu
được điều kiện khó khăn, khả năng kháng bệnh và sinh sản tốt. Đã có những quan
điểm khác nhau về nguồn gốc và phân loại của những nhóm bò này, một số cho rằng
những nhóm bò này đều thuộc một giống bò vàng Việt Nam trong khi đó một số khác
lại cho rằng chúng là những giống địa phương khác nhau và được đặt theo tên giống
theo từng địa danh như: giống bò Mèo (Hmông), Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An,
Urìu, Phú yên và Bà Rịa. Tuy nhiên chưa có một nghiên cứu nào làm sáng tỏ về mối
quan hệ di truyền của các nhóm bò này ở mức độ phân tử. Mặt khác, để nâng cao
năng suất trong chăn nuôi bò nuôi ở Việt Nam nên đã được lai với các giống bò
ngoại, do đó số lượng cá thể bò vàng bản địa đang bị suy giảm nghiêm trọng. Các

nhóm bò vàng bản địa thường mang ...
ĐA DNG DI TRUYN KHONG CÁCH DI TRUYN
CA 4 QUN TH BÒ VÀNG ĐỊA PHƯƠNG :HÀ GIANG,
LNG SƠN, THANH HÓA NGH AN
Phm Dn Lân, Đỗ Ngc Duy, Trn Th Thu Thy, Lê Quang Nam,
Nguyn Văn Ba, Lê Anh QunhNguyn Trng Bình
Phòng thí nghim trng đim công ngh tế bào động vt
TÓM TT
Nghiên cu được thc hin nhm đánh giá tính đa dng di truyn sai khác
di truyn ca 4 nhóm vàng địa phương: Hà Giang, Lng Sơn, Thanh Hóa, Ngh
An. Đồng thi, nghiên cu được thc hin trên mt qun th Brahman nhp ngoi
để so sánh. Kết qu phân tích trên 27 microsatelite cho thy các qun th vàng có
tính đa dng di truyn cao vi trung bình s alen trên mt locus mi qun th dao
động trong khong t 8,3 đến 9,7 tn s d hp t dao động trong khong 0,70 đến
0,74. H s cn huyết ca các nhóm bò vàng đều thp dao động trong khong 0,055
đến 0,081 cao nht qun th ngoi (Fis=0.115), trung bình 0,077.
Khong cách di truyn gia các qun th vàng dao động trong khong 0,084 đến
0,106. Kết qu kim định thng cho thy s sai khác di truyn gia các nhóm bò
vàng nghiên cu ý nghĩa (P<0,05), tuy nhiên cây phân loi di truyn kết qu
phân tích bng phương pháp PCA cho thy các qun th vàng không thc s tách
thành các nhóm riêng bit điu này ch ra rng mc độ sai khác gia các qun th bò
vàng là không cao.
T khóa: Đa dng di truyn, bò vàng, địa phương, microsatellite
1.Đặt vn đề
Vit Nam hin nay khong 7 nhóm vàng địa phương, mi nhóm
chúng mang nhng nét đặc trưng được chn lc theo s thích ca người dân đáp
ng vi điu kin khí hu tng vùng (Lê Viết Ly và cs 1999). Các nhóm này
thường kích thước nh năng sut tht, sa thp nhưng chúng li kh năng chu
được điu kin khó khăn, kh năng kháng bnh sinh sn tt. Đã nhng quan
đim khác nhau v ngun gc phân loi ca nhng nhóm này, mt s cho rng
nhng nhóm này đều thuc mt ging ng Vit Nam trong khi đó mt s khác
li cho rng chúng nhng ging địa phương khác nhau được đặt theo tên ging
theo tng địa danh như: ging Mèo (Hng), Lng Sơn, Thanh Hóa, Ngh An,
Urìu, P yên Bà Ra. Tuy nhiên chưa mt nghiên cu o làm sáng t v mi
quan h di truyn ca các nhóm này mc độ phân t. Mt khác, để nâng cao
năng sut trong chăn nuôi bò nuôi Vit Nam nên đã được lai vi các ging bò
ngoi, do đó s lượng th vàng bn địa đang b suy gim nghiêm trng. Các
Đa dạng di truyền và khoảng cách di truyền của 4 quần thể bò vàng địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng di truyền và khoảng cách di truyền của 4 quần thể bò vàng địa phương - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đa dạng di truyền và khoảng cách di truyền của 4 quần thể bò vàng địa phương 9 10 722