Ktl-icon-tai-lieu

Đa dạng di truyền và mối quan hệ di truyền của một số quần thể lợn bản địa, lợn ngoại và lợn rừng nuôi nhốt ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ MỐI QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ
QUẦN THỂ LỢN BẢN ĐỊA , LỢN NGOẠI VÀ LỢN RỪNG NUÔI NHỐT Ở
ViỆT NAM
Phạm Doãn Lân, Đỗ Ngọc Duy, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Trọng Bình,
Lê Quang Nam, Trần Thị Thu Thủy, Lê Anh Quỳnh và Trần Xuân Hoàn
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự đa dạng di truyền và mối
quan hệ di truyền của 5 quần thể lợn bản địa (Hạ Lang- Cao Bằng, Lửng- Phú Thọ,
Mường Tè-Lai Châu, lợn đen- Hà Giang và lợn Móng Cái); 2 quần thể lợn ngoại
(Landrace, Yorshire) và 2 nhóm lợn rừng (Việt Nam và Thái Lan). Kết quả phân tích
trên 16 chỉ thị microsatellite ở 9 quần thể lợn cho thấy số alen của mỗi locus dao động
từ 9 đến 20 và trung bình số alen trên một locus là 15,13. Sự đa dạng di truyền thể
hiện qua giá trị dị hợp tử lý thuyết (He) ở các quần thể dao động từ 0,58 đến 0,86 cho
thấy rằng các quần thể lợn bản địa có mức độ đa dạng di truyền cao và cao hơn so với
các quần thể lợn ngoại. Khoảng cách di truyền giữa các quần thể lợn được tính theo
phương pháp chuẩn của Nei (1972) dao động từ 0,142 đến 1,928. Cây quan hệ di
truyền được xây dựng dựa trên khoảng cách di truyền thể hiện 3 nhánh chính gồm: (1)
nhóm lợn rừng, (2) nhóm lợn ngoại, (3) nhóm lợn bản địa, trong nhóm lợn bản địa thì
lợn móng cái có xu hướng tách biệt so với các quần khác. Tuy nhiên, kết quả phân
tích nhóm bằng phần mềm STRUCTURE đã chỉ ra giá trị phù hợp nhất tại K =7, tại
đó mỗi quần thể lợn bản địa được tách thành các nhóm khác nhau điều này có nghĩa
mỗi quần thể lợn bản địa được coi như một nguồn gen riêng biệt.
Từ khóa: Đa dạng di truyền, quần thể, bản địa, microsatellite,
1. Đặt vấn đề
Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học
cao trên thế giới, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả nguồn đa dạng sinh học nói chung
và nguồn gen động vật nuôi nói riêng hiện nay đang là vấn đề cấp thiết. Hơn nữa, do
áp lực của nền kinh tế thị trường đòi hỏi các giống có năng xuất cao nên rất nhiều
giống vật nuôi bản địa đang có nguy cơ bị mất đi vì vậy mà mất đi nguồn gen đặc
trưng quý báu của nó. Lợn là một trong những vật nuôi chủ đạo nhưng do việc nhập
nhiều giống ngoại như lợn Yorkshire, Landrace... dẫn đến nguồn đa dạng di truyền
giống lợn bản địa ngày một giảm. Với đặc điểm là tiềm năng kháng bệnh cao, tính
thích nghi tốt với môi trường, bảo tồn nguồn gen lợn bản địa có lợi ích to lớn với việc
đảm bảo phát triển bền vững hệ thống chăn nuôi. Theo kết quả đề án bảo tồn nguồn
gen vật nuôi,...
ĐA DNG DI TRUYN MI QUAN H DI TRUYN CA MT S
QUN TH LN BN ĐỊA , LN NGOI LN RNG NUÔI NHT
ViT NAM
Phm Dn Lân, Đỗ Ngc Duy, Nguyn Văn Ba, Nguyn Trng Bình,
Lê Quang Nam, Trn Th Thu Thy, Lê Anh QunhTrn Xuân Hoàn
Phòng thí nghim trng đim công ngh tế bào động vt
TÓM TT
Nghiên cu này được thc hin nhm đánh giá s đa dng di truyn mi
quan h di truyn ca 5 qun th ln bn địa (H Lang- Cao Bng, Lng- P Th,
Mường Tè-Lai Châu, ln đen- Hà Giang ln Móng Cái); 2 qun th ln ngoi
(Landrace, Yorshire) 2 nhóm ln rng (Vit Nam Thái Lan). Kết qu phân tích
trên 16 ch th microsatellite 9 qun th ln cho thy s alen ca mi locus dao động
t 9 đến 20 trung bình s alen trên mt locus 15,13. S đa dng di truyn th
hin qua giá tr d hp t thuyết (He) các qun th dao động t 0,58 đến 0,86 cho
thy rng các qun th ln bn địa mc độ đa dng di truyn cao cao hơn so vi
các qun th ln ngoi. Khong cách di truyn gia các qun th ln được tính theo
phương pháp chun ca Nei (1972) dao động t 0,142 đến 1,928. Cây quan h di
truyn được xây dng da trên khong cách di truyn th hin 3 nhánh chính gm: (1)
nhóm ln rng, (2) nhóm ln ngoi, (3) nhóm ln bn địa, trong nhóm ln bn địa thì
ln móng cái xu hướng tách bit so vi c qun khác. Tuy nhiên, kết qu phân
tích nhóm bng phn mm STRUCTURE đã ch ra g tr phù hp nht ti K =7, ti
đó mi qun th ln bn địa được tách thành các nhóm khác nhau điu này nghĩa
mi qun th ln bn địa được coi như mt ngun gen riêng bit.
T khóa: Đa dng di truyn, qun th, bn địa, microsatellite,
1. Đặt vn đề
Vit Nam mt trong nhng quc gia ngun tài nguyên đa dng sinh hc
cao trên thế gii, bo tn s dng hiu qu ngun đa dng sinh hc nói chung
ngun gen động vt nuôi nói riêng hin nay đang vn đề cp thiết. Hơn na, do
áp lc ca nn kinh tế th trường đòi hi các ging năng xut cao nên rt nhiu
ging vt nuôi bn địa đang có nguy cơ b mt đi vì vy mt đi ngun gen đặc
trưng quý báu ca nó. Ln mt trong nhng vt nuôi ch đạo nhưng do vic nhp
nhiu ging ngoi như ln Yorkshire, Landrace... dn đến ngun đa dng di truyn
ging ln bn địa ngày mt gim. Vi đặc đim là tim năng kháng bnh cao, tính
thích nghi tt vi môi trường, bo tn ngun gen ln bn địa li ích to ln vi vic
đảm bo phát trin bn vng h thng chăn nuôi. Theo kết qu đề án bo tn ngun
gen vt nuôi, Vit Nam có khong 20 ging ln bn địa mi đây nht kết qu điu
tra mi đây v ngun gen tim n nguy cơ b mt công b thêm mt s nhóm ln
địa phương như: ln H Lang - Cao Bng, ln Lng - P Th, ln Mường Tè - Lai
Đa dạng di truyền và mối quan hệ di truyền của một số quần thể lợn bản địa, lợn ngoại và lợn rừng nuôi nhốt ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa dạng di truyền và mối quan hệ di truyền của một số quần thể lợn bản địa, lợn ngoại và lợn rừng nuôi nhốt ở Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đa dạng di truyền và mối quan hệ di truyền của một số quần thể lợn bản địa, lợn ngoại và lợn rừng nuôi nhốt ở Việt Nam 9 10 313