Ktl-icon-tai-lieu

ĐA HÌNH GEN Mx VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VAXIN H5N9 CỦA MỘT SỐ GIỐNG GÀ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - Số 22-Tháng 2 - 2010

ĐA HÌNH GEN Mx VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI
VAXIN H5N9 CỦA MỘT SỐ GIỐNG GÀ
Trần Xuân Hoàn*, Phạm Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Trần Xuân Toàn
Nguyễn Thị Nga, Phùng Đức Tiến, Vũ Chí Cương và Jean Charles Maillard
Phòng thí nghiệm Trong điểm Tế bào động vật
*Tác giả liên hệ: Trần Xuân Hoàn Phòng thí nghiệm trong điểm tế bào động vật
Viện Chăn nuôi – Thụy Phương – Từ Liêm Hà nôi
Tel: 0986.422.026; Email: hoantranvcn@yahoo.com

ABSTRACT
Mx gene polymorhisms and specific immune responses to H5N9 vaccination in some chicken breeds
A total of 105 chickens of seven breeds: Ri, Ho, Mia, Dong Tao, Tre, H’Mong and Luong Phuong (15 chicken
for each breed) was injected with BIOFLU H5N9 vaccine at 30 age days old. After 2; 4 and 8 weeks vaccination,
antibody titers were determined by HI and ELISA. H’mong and Ho chickens presented an earlier and better
immune response to the vaccination than other chickens. Luong Phuong chicken presented a latest immune
response to the vaccination.
To study the polymorphisms in the Mx gene, two pairs of primers were used for sequencing this gene in twenty
chickens for each breed (15 vaccinated + 5 witnesses). Among 18 detected nucleotide substitutions, it was found
that two of them can induce amino acid exchanges at positions 308 (Ile → Val) and 631 (Asp → Ser ).The rates
of the resistant Mx allele (R) and sensitive allele (S) were different between chicken breeds. The association
between Mx resistant allele and antibody titers was not significant (P > 0.2). However chickens having genotype
GG388/RR2032 presented an ealier and better immune response to vaccination than those having genotypes
AA388/SS2032 or AG388/SS2032.
Key words: Mx gene polymorhisms

ĐẶT VẤN ĐỀ
Chọn lọc các giống có khả năng kháng bệnh sẽ đóng vai trò quan trọng để nâng cao hiệu quả
trong chăn nuôi, cũng như góp phần đảm bảo cho chăn nuôi bền vững. Vì vậy, nghiên cứu
chọn lọc vật nuôi có khả năng kháng bệnh dựa vào chỉ thị ADN ngày càng được quan tâm.
Theo Watanabe (2007) gen Mx của chuột có khả năng kháng virus được phát hiện ra khi
chuột thí nghiệm được gây nhiễm bởi virus cúm. Các nghiên cứu tiếp theo trên gen Mx của
các giống gà khác nhau tác giả cho biết gà mang gen Mx mã hóa Asn tại vị trí 631 có khả
năng kháng virus, ngược lại nếu mã hóa Ser mẫn cảm với virus.
Ko và cs (2002) cho biết gen Mx của một số giống gà có khả năng kháng được virus influenza
và VSV ( ...
VIỆN CHĂN NUÔI - Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi - S 22-Tháng 2 - 2010
66
ĐA HÌNH GEN Mx VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI
VAXIN H5N9 CỦA MỘT SỐ GIỐNG GÀ
Trần Xuân Hoàn*, Phạm Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Trần Xuân Toàn
Nguyễn Thị Nga, Phùng Đức Tiến, Vũ Chí Cương và Jean Charles Maillard
Phòng thí nghim Trong điểm Tế bào đng vật
*Tác giả liên hệ: Trần Xuân Hoàn Phòng thí nghiệm trong điểm tế bào động vật
Viện Chăn nuôi Thy Phương – TLiêm nôi
Tel: 0986.422.026; Email: hoantranvcn@yahoo.com
ABSTRACT
Mx gene polymorhisms and specific immune responses to H5N9 vaccination in some chicken breeds
A total of 105 chickens of seven breeds: Ri, Ho, Mia, Dong Tao, Tre, H’Mong and Luong Phuong (15 chicken
for each breed) was injected with BIOFLU H5N9 vaccine at 30 age days old. After 2; 4 and 8 weeks vaccination,
antibody titers were determined by HI and ELISA. Hmong and Ho chickens presented an earlier and better
immune response to the vaccination than other chickens. Luong Phuong chicken presented a latest immune
response to the vaccination.
To study the polymorphisms in the Mx gene, two pairs of primers were used for sequencing this gene in twenty
chickens for each breed (15 vaccinated + 5 witnesses). Among 18 detected nucleotide substitutions, it was found
that two of them can induce amino acid exchanges at positions 308 (Ile Val) and 631 (Asp → Ser ).The rates
of the resistant Mx allele (R) and sensitive allele (S) were different between chicken breeds. The association
between Mx resistant allele and antibody titers was not significant (P > 0.2). However chickens having genotype
GG
388
/RR
2032
presented an ealier and better immune response to vaccination than those having genotypes
AA
388
/SS
2032
or AG
388
/SS
2032
.
Key words: Mx gene polymorhisms
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chọn lc các ging có khnăng kháng bệnh sẽ đóng vai trò quan trng đnâng cao hiệu qu
trong chăn nuôi, ng như góp phần đảm bảo cho chăn nuôi bền vng. Vì vy, nghiên cứu
chọn lọc vật nuôi có khả năng kháng bệnh dựa vào chỉ thị ADN ngày càng được quan tâm.
Theo Watanabe (2007) gen Mx của chuột khả năng kháng virus đưc phát hiện ra khi
chuột thí nghiệm được gây nhiễm bởi virus m. Các nghiên cứu tiếp theo trên gen Mx ca
các giống gà khác nhau tác gicho biết gà mang gen Mx hóa Asn ti vị trí 631 khả
năng kháng virus, ngược lại nếu mã hóa Ser mẫn cảm với virus.
Ko và cs (2002) cho biết gen Mx của một sgiống gà có kh năng kháng được virus influenza
và VSV ( vesicular stomatitis virus).
Ko và cs (2004) phân tích gen Mx của gà cho thy kh năng kháng virus phụ thuộc vào sự sai
khác trình taxit amin vị trí 631. Gà mang kiểu gen mã hóa axit amin Asn vị trí 631
khả năng kháng virus, nhưng gà mang kiểu gen mã hóa Ser ở vị trí 631 mẫn cảm với virus.
Seyama cs (2006) sdụng k thuật PCR-RFLP phân tích đa hình gen Mx của 36 dòng gà
từ 17 ging cho thy t lệ alen Mx kháng virus và mẫn cảm tương ứng là 59,2% và 40,8%.
Li cs (2006) phân tích gen Mx ca 15 ging đa phương của Trung Quốc và 4 dòng
thương phẩm đã chn lọc cho biết tần số alen kháng virus ca các giống bản địa từ 0,72
0,95. Trong khi đó tần số alen này của 4 dòng thương phẩm thấp hơn rõ rệt, dao động từ
0,05 - 0,27.
ĐA HÌNH GEN Mx VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VAXIN H5N9 CỦA MỘT SỐ GIỐNG GÀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐA HÌNH GEN Mx VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VAXIN H5N9 CỦA MỘT SỐ GIỐNG GÀ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ĐA HÌNH GEN Mx VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VAXIN H5N9 CỦA MỘT SỐ GIỐNG GÀ 9 10 271