Ktl-icon-tai-lieu

Đa hình một số ứng cử gen liên kết với khả năng sinh sản của lợn móng cái và Yorkshire

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐA HÌNH MỘT SỐ ỨNG CỬ GEN LIÊN KẾT VỚI KHẢ NĂNG
SINH SẢN CỦA LỢN MÓNG CÁI VÀ YORKSHIRE
Trần Xuân Hoàn, Phạm Thị Phương Mai, Trần Xuân Toàn
Nguyễn Thị Quỳnh Châu, Giang Thị Thanh Nhàn, Lương Nhân Tuấn
Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào động vật
TÓM TẮT
Sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP phân tích đa hình các gen ESR, properdin, RNF4
và FUT1 của lợn nái Móng Cái và Yorkshire cho thấy tính đa hình các gen ở hai
giống lợn khác nhau. Lợn Móng Cái có tần số alen B gen ESR cao hơn lợn Yorkshire.
Lợn Móng Cái và Yorkshire đều có tần số alen B gen properdin cao hơn alen A. Lợn
Yorkshire có tần số alen C gen RNF4 cao hơn lợn Móng Cái. Gen FUT1 chỉ có tính
đa hình ở lợn Yorkshire. Trong quần thể lợn Móng Cái không phát hiện được đa hình
gen FUT1. Bước đầu phát hiện số con sơ sinh sống lứa 1 của lợn nái mang kiểu gen
RNF4-CC cao hơn đáng kể so với lợn mang kiểu gen RNF4-TT trong cả hai giống
lợn..

1. Đặt vấn đề
Các tính trạng sinh sản luôn được chú ý trước tiên trong chăn nuôi, bởi chúng
đóng vai trò chính trong nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Nâng cao các tính trạng sinh
sản của lợn bằng chọn lọc giống truyền thống là khó do khả năng di truyền về các tính
trạng này thấp. Giải pháp chọn lọc theo gen dựa vào tính đa hình trong những gen
ứng cử tạo ra sự sai khác kiểu hình về sinh lý-sinh hoá có thể thúc đẩy nhanh khả
năng nâng cao các tính trạng sinh sản của lợn.
Các hormon nhóm steroid và các thụ thể của chúng đóng vai trò quan trọng
trong quá trình sinh sản. Estrogen liên quan mật thiết với quá trình mang thai và chức
năng hoạt động của nó thông qua (ER estrogen receptor) thụ thể (Rothschild và cs,
1996).
RNF4 (The ring finger protein 4 gene ) đóng vai trò phát triển tế bào mầm của
bào thai trong trứng cũng như qúa trình chín của tế bào granulosa (Hirvonen-Santti và
cs, 2004).
Properdin có chức năng sinh lý quan trọng trong sinh sản như phát triển biểu
mô của tử cung (Hasty và cs, 1993).
Hoạt tính FUT1 (alpha-1,2fucosyltransferase) liên quan với lượng estrogen và
progesteron (Domino và cs, 2001).
Chính vì vậy các gen ESR, properdin, RNF4, FUT1 được chọn lọc như là ứng
cử gen về số con sơ sinh của lợn. Phân tích đa hình các gen này có mối liên kết với số
con sơ sinh sống của lợn đã được nghiên cứu trong một số công trình.

Rothschild và cs (1996) phân tích đa hình gen ESR của lợn cho biết có alen
đặc trưng liên quan với số con sơ sinh. Short và cs (1997) nghiên cứu ảnh hưởng của
các locut gen ESR đến tính trạng sinh sản và sản xuất của các dòng lợn thương phẩm
cho biế...
ĐA HÌNH MT S NG C GEN LIÊN KT VI KH NĂNG
SINH SN CA LN MÓNG I YORKSHIRE
Trn Xuân Hoàn, Phm Th Phương Mai, Trn Xuân Tn
Nguyn Th Qunh Châu, Giang Th Thanh Nhàn, Lương Nhân Tun
Phòng thí nghim trng đim công ngh tế bào động vt
TÓM TT
S dng k thut PCR-RFLP phân tích đa hình các gen ESR, properdin, RNF4
FUT1 ca ln i Móng Cái Yorkshire cho thy nh đa hình c gen hai
ging ln khác nhau. Ln Móng Cái có tn s alen B gen ESR cao hơn ln Yorkshire.
Ln Móng Cái Yorkshire đều tn s alen B gen properdin cao hơn alen A. Ln
Yorkshire tn s alen C gen RNF4 cao hơn ln Móng Cái. Gen FUT1 ch có nh
đa hình ln Yorkshire. Trong qun th ln Móng Cái không phát hin được đa hình
gen FUT1. Bước đầu phát hin s con sơ sinh sng la 1 ca ln i mang kiu gen
RNF4-CC cao hơn đáng k so vi ln mang kiu gen RNF4-TT trong c hai ging
ln..
1. Đặt vn đề
Các tính trng sinh sn luôn được chú ý trước tiên trong chăn nuôi, bi chúng
đóng vai trò chính trong nâng cao hiu qu chăn nuôi. Nâng cao c tính trng sinh
sn ca ln bng chn lc ging truyn thng khó do kh năng di truyn v các tính
trng này thp. Gii pháp chn lc theo gen da vào tính đa hình trong nhng gen
ng c to ra s sai khác kiu hình v sinh -sinh hoá th thúc đẩy nhanh kh
năng nâng cao các tính trng sinh sn ca ln.
Các hormon nhóm steroid các th th ca chúng đóng vai t quan trng
trong quá trình sinh sn. Estrogen liên quan mt thiết vi quá trình mang thai chc
năng hot động ca thông qua (ER estrogen receptor) th th (Rothschild cs,
1996).
RNF4 (The ring finger protein 4 gene ) đóng vai trò phát trin tế bào mm ca
bào thai trong trng cũng như qúa trình chín ca tế bào granulosa (Hirvonen-Santti và
cs, 2004).
Properdin chc năng sinh quan trng trong sinh sn như phát trin biu
mô ca t cung (Hasty và cs, 1993).
Hot tính FUT1 (alpha-1,2fucosyltransferase) liên quan vi lượng estrogen và
progesteron (Domino và cs, 2001).
Chính vy các gen ESR, properdin, RNF4, FUT1 được chn lc như là ng
c gen v s con sơ sinh ca ln. Phân tích đa hình các gen này mi liên kết vi s
con sơ sinh sng ca ln đã được nghiên cu trong mt s công trình.
Đa hình một số ứng cử gen liên kết với khả năng sinh sản của lợn móng cái và Yorkshire - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đa hình một số ứng cử gen liên kết với khả năng sinh sản của lợn móng cái và Yorkshire - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đa hình một số ứng cử gen liên kết với khả năng sinh sản của lợn móng cái và Yorkshire 9 10 962