Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm gia súc nhai lại

Được đăng lên bởi ptnt-k46a
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò --------------------------------------------- 57
Chương 3
DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN
Chương này hệ thống hoá những kiến thức cơ bản liên quan ñến ñặc ñiểm tiêu hoá
thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gia súc nhai lại nói chung và trâu bò nói riêng. Tiếp theo,
các loại thức ăn cơ bản của trâu bò sẽ ñược thảo luận trên các khía cạch dinh dưỡng, sinh
thái cũng như các chiến lược tạo nguồn trong sản xuất. Phần cuối của chương sẽ ñề cập ñến
những vấn ñề liên quan ñến khẩu phần ăn của trâu bò, trong ñó nhấn mạnh ñến những
nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng trong việc phối hợp khẩu phần lấy thức ăn thô nhiều xơ làm
khẩu phần cơ sở.
I. ðẶC THÙ LIÊU HOÁ CỦA GIA SÚC NHAI LẠI
1.1. Bộ máy tiêu hoá
ðường tiêu hoá của bò cũng tương tự như các gia súc nhai lại khác có cấu tạo chung
như ở hình 3-1. Chức năng cơ bản của từng bộ phận trong ñường tiêu hoá ở bò cũng tương tự
như ở gia súc dạ ñơn, nhưng ñồng thời có những nét ñặc thù riêng của gia súc nhai lại. Tính
ñặc thù của ñường tiêu hoá ở gia súc nhai lại là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng tiêu
hoá cỏ và thức ăn thô nhờ sự cộng sinh của vi sinh vật.
Hình 3-1: Cấu tạo ñường tiêu hoá của gia súc nhai lại
1.1.1. Miệng
Miệng có vai trò lấy thức ăn, tiết nước bọt, nhai và nhai lại. Tham gia vào quá trình lấy
và nhai nghiền thức ăn có môi, hàm răng và lưỡi. Bò không có răng cửa hàm trên, có 8 răng
cửa hàm dưới và 24 răng hàm. Răng có vai trò nghiền nát thức ăn giúp cho dạ dày và ruột tiêu
hóa dễ dàng. Lưỡi có có 3 loại gai thịt là gai hình ñài hoa, gai hình nấm (có vai trò vị giác) và
gai thịt hình sợi (có vai trò xúc giác). Khi ăn một loại thức ăn nào thì bò không những biết
Thùc qu¶n
D¹ cá
D¹ l¸ s¸ch
D¹ tæ ong

D¹ mói khÕ
HËu m«n
Manh trµng
Ruét giµ
Ruét non58
ñược vị của thức ăn mà còn biết ñược thức ăn rắn hay mềm nhờ các gai lưỡi này. Các gai thịt
này cũng giúp dê nghiền nát thức ăn. Lưỡi còn giúp cho việc lấy thức ăn và nhào trộn thức ăn
trong miệng.
Bò có ba ñôi tuyến nước bọt (dưới tai, dưới lưỡi và dưới hàm) rất phát triển, hàng ngày
tiết ra một lượng nước bọt rất lớn (130-180 lít). Nước bọt ở bò ñược phân tiết và nuốt xuống
dạ cỏ tương ñối liên tục. Muối cácbônát và phốtphát trong nuớc bọt có tác dụng trung hoà các
sản phẩm axit sinh ra trong dạ cỏ ñể duy trì pH ở mức thuận lợi cho vi sinh vật phân giải xơ
hoạt ñộng.. Nước bọt còn có tác dụng quan trọng trong việc thấm ướt thức ăn, giúp cho quá
trình nuốt và nhai lại ñược dễ dàng. Nước bọt còn cung cấp cho mô...
Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò --------------------------------------------- 57
Chương 3
DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN
Chương này hệ thống hoá những kiến thức cơ bản liên quan ñến ñặc ñiểm tiêu hoá
thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gia súc nhai lại nói chung và trâu bò nói riêng. Tiếp theo,
các loại thức ăn cơ bản của trâu bò sẽ ñược thảo luận trên các khía cạch dinh dưỡng, sinh
thái cũng như các chiến lược tạo nguồn trong sản xuất. Phần cuối của chương sẽ ñề cập ñến
những vấn ñề liên quan ñến khẩu phần ăn của trâu bò, trong ñó nhấn mạnh ñến những
nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng trong việc phối hợp khẩu phần lấy thức ăn thô nhiều xơ làm
khẩu phần cơ sở.
I. ðẶC THÙ LIÊU HOÁ CỦA GIA SÚC NHAI LẠI
1.1. Bộ máy tiêu hoá
ðường tiêu hoá của bò cũng tương tự như các gia súc nhai lại khác có cấu tạo chung
như ở hình 3-1. Chức năng cơ bản của từng bộ phận trong ñường tiêu hoá ở bò cũng tương tự
như ở gia súc dạ ñơn, nhưng ñồng thời có những nét ñặc thù riêng của gia súc nhai lại. Tính
ñặc thù của ñường tiêu hoá ở gia súc nhai lại là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng tiêu
hoá cỏ và thức ăn thô nhờ sự cộng sinh của vi sinh vật.
Hình 3-1: Cấu tạo ñường tiêu hoá của gia súc nhai lại
1.1.1. Miệng
Miệng có vai trò lấy thức ăn, tiết nước bọt, nhai và nhai lại. Tham gia vào quá trình lấy
và nhai nghiền thức ăn có môi, hàm răng và lưỡi. Bò không có răng cửa hàm trên, có 8 răng
cửa hàm dưới và 24 răng hàm. Răng có vai trò nghiền nát thức ăn giúp cho dạ dày và ruột tiêu
hóa dễ dàng. Lưỡi có có 3 loại gai thịt là gai hình ñài hoa, gai hình nấm (có vai trò vị giác) và
gai thịt hình sợi (có vai trò xúc giác). Khi ăn một loại thức ăn nào thì bò không những biết
Thùc qu¶n
D¹ cá
D¹ l¸ s¸ch
D¹ tæ ong
Đặc điểm gia súc nhai lại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm gia súc nhai lại - Người đăng: ptnt-k46a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Đặc điểm gia súc nhai lại 9 10 801