Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm hình thái của nòng nọc loài chẫu chàng xanh POLYPEDATES DENNYSII ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Duong Pham
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM

Bùi Thị Chính

_____________________________________________________________________________________________________________

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÒNG NỌC
LOÀI CHẪU CHÀNG XANH ĐỐM POLYPEDATES DENNYSII
(BLANFORD, 1881) Ở VIỆT NAM
BÙI THỊ CHÍNH*

TÓM TẮT
Bài báo này, mô tả đặc điểm hình thái nòng nọc loài Polypedates dennysii dựa trên
các mẫu thu trong điều kiện nuôi nhốt tại trại thực nghiệm Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh
vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xác định các giai đoạn phát
triển của nòng nọc từ 23 – 46 theo Gosner (1960). Nòng nọc loài P. dennysii có kích thước
trung bình, thân dạng dẹp. Đĩa miệng nằm ở phía trước mặt bụng. Đĩa miệng được viền bởi
gai thịt dạng tròn, trừ một khoảng lớn ở môi trên. Công thức răng: 5(2 – 5)/3(1). Thêm vào
đó chúng tôi cũng đưa ra sự biến thái qua các giai đoạn phát triển của nòng nọc loài P.
dennysii.
Từ khóa: Polypedates dennysii - nòng nọc - hình thái.
ABSTRACT
Description of tadpoles morphology of denny's whipping frog Polypedates dennysii
(Blanford, 1881) from Vietnam
Description of tadpole morphology of Polypedates dennysii is based on specimens of
the Institute of Ecology and Biological Resources Amphibian Breeding Station belongs to
Vietnam Academy of Science and Technology. The description followed the developmental
stages of tadpoles according to Gosner (1960) in the development stages 23 – 46. The
tadpoles of P. dennysii has medium size; depressed body shape. Oral disc is positioned
anteroventrally. It is framed by marginal, rounded papillae, except for a large medial gap
at the upper labium. Keratodont row formula: 5(2 – 5)/3(1). In addition, we present
metamorphosis of tadpoles of P. dennysii during the development stages.
Keywords: Polypedates dennysii - tadpole - morphology.

1.

Đặt vấn đề
Chẫu chàng xanh đốm Polypedates
dennysii (Blanford, 1881) thuộc giống
Chẫu chàng Polypedates Tschudi, 1838;
họ Ếch cây Rhacophoridae, lớp Lưỡng cư
Amphilia. Theo Nguyen et al. 2009 [4],
đây là loài ếch cây lớn nhất châu Á, có
khu vực phân bố khá rộng rãi nên chúng
là một mắt xích quan trọng trong chuỗi
thức ăn, có ý nghĩa trong việc tiêu diệt
những côn trùng gây hại đối với cây trồng
*

nông lâm nghiệp. Đây cũng là một trong
số những loài ếch cây có màu sắc đẹp
nên chúng được nuôi làm sinh vật cảnh.
Những nghiên cứu về loài
Polypedates dennysii chủ yếu tập trung
về sự phân bố, sinh trưởng, phát triển,
đặc điểm hình thái của con trưởng thành.
Hiện nay các dẫn liệu về n...
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Bùi Thị Chính
_____________________________________________________________________________________________________________
103
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁING NC
LOÀI CHẪU CHÀNG XANH ĐỐM POLYPEDATES DENNYSII
(BLANFORD, 1881) VIỆT NAM
BÙI THỊ CHÍNH
*
TÓM TẮT
i báo này, tđặc điểm hình thái nòng nọc loài Polypedates dennysii dựa trên
các mẫu thu trong điều kiện nuôi nhốt tại trại thc nghiệm Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh
vật thuộc Viện Hàn m Khoa học Công ngh Vit Nam. Xác đnh các giai đoạn phát
trin của nòng nọc từ 23 46 theo Gosner (1960). Nòng nọc loài P. dennysii có kích thước
trung bình, thân dạng dẹp. Đĩa miệng nằm ở phía trước mặt bụng. Đĩa miệng được viền bởi
gai thịt dạng tròn, trmột khoảng lớn ở môi tn. Công thức ng: 5(2 – 5)/3(1). Thêm vào
đó chúng tôi cũng đưa ra sbiến thái qua c giai đoạn phát triển của nòng nọc loài P.
dennysii.
Từ khóa: Polypedates dennysii - nòng nc - hình thái.
ABSTRACT
Description of tadpoles morphology of denny's whipping frog Polypedates dennysii
(Blanford, 1881) from Vietnam
Description of tadpole morphology of Polypedates dennysii is based on specimens of
the Institute of Ecology and Biological Resources Amphibian Breeding Station belongs to
Vietnam Academy of Science and Technology. The description followed the developmental
stages of tadpoles according to Gosner (1960) in the development stages 23 46. The
tadpoles of P. dennysii has medium size; depressed body shape. Oral disc is positioned
anteroventrally. It is framed by marginal, rounded papillae, except for a large medial gap
at the upper labium. Keratodont row formula: 5(2 5)/3(1). In addition, we present
metamorphosis of tadpoles of P. dennysii during the development stages.
Keywords: Polypedates dennysii - tadpole - morphology.
*
ThS, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
1. Đt vấn đề
Chu chàng xanh đốm Polypedates
dennysii (Blanford, 1881) thuc giống
Chu chàng Polypedates Tschudi, 1838;
h Ếch cây Rhacophoridae, lớp Lưỡng cư
Amphilia. Theo Nguyen et al. 2009 [4],
đây loài ếch cây lớn nhất châu Á,
khu vực phân bkhá rộng rãi nên cng
mt mt xích quan trng trong chuỗi
thức ăn, có ý nghĩa trong việc tiêu diệt
những n trùng gây hi đối với cây trồng
nông lâm nghip. Đây cũng là mt trong
s những loài ếch cây có màu sc đẹp
nên chúng đưc ni làm sinh vật cảnh.
Những nghiên cứu về loài
Polypedates dennysii ch yếu tập trung
về sự phân bố, sinh trưởng, phát trin,
đc điểm hình thái ca con trưởng thành.
Hiện nay các dn liệu v nòng nọc của
loài y còn chưa nhiều.
Bài báo này cung cp các dẫn liệu
v đặc điểm hình thái và biến thái của
Đặc điểm hình thái của nòng nọc loài chẫu chàng xanh POLYPEDATES DENNYSII ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm hình thái của nòng nọc loài chẫu chàng xanh POLYPEDATES DENNYSII ở Việt Nam - Người đăng: Duong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đặc điểm hình thái của nòng nọc loài chẫu chàng xanh POLYPEDATES DENNYSII ở Việt Nam 9 10 352