Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ II TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYỄN HUY ĐẠT – Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2....

ĐĂC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ II
TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH
Nguyễn Huy Đạt*, Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Huy Tuấn,
Hoàng Thị Nguyệt và Phan Hồng Bé
Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi
*Tác giả liên hệ: Nguyễn Huy Đạt- Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi
Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội
Tel: 04.33.825.582; Fax: 04.33.825.582; Email: TTNCGCVP@fpt.vn; VPPoultry@gmail.com

ABSTRACT
Appearance and performance of crossbred VP2 chicken in the second generation at Lien ninh
experimental station
The VP2 chicken were crosseses between Dong Tao and Luong Phuong breeds. Most of crossbred chicken in the
second generation had a bud comb (95.5%), and the color of their feather was similar to that of Dong Tao. Their
body weight at 10 weeks of age was 1272 and 1054 g for of male and female, respectively. These figures at 19
weeks of age were 2456.80 g and 1843.80g, respectively. Their mortality rate from 1 to 8 weeks of age in both
sexes and from 9 to 19 weeks of age for male and female was 7.4; 8.48 and 9.5%, respectively. Egg production
at 31 weeks age was 79.69 eggs. Weight of egg at 20, 23, 28 and 32 weeks of age was 33.18, 39.45, 45.91 and
47.40, respectively. FCR/10 eggs, fertility rate and percentage of the first class one day chick were 3.51kg. 91.0
and 79.0%, respectively.
Keyword: VP2, Dong Cao, Luong Phuong chicken,, crossbreed

ĐẶT VẤN ĐỀ
Nước ta có rất nhiều các giống gà thả vườn như gà Ri, gà Đông Tảo, gà Hồ, Mía ... có ưu
điểm thịt ngon, thích nghi được với khí hậu Việt Nam. Song các giống gà nội có năng suất
thịt, trứng thấp không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay, tại Việt Nam đã
nhập nội và chọn tạo thành công một số giống gà lông màu có năng suất cao như gà Lương
Phượng (Trần Công Xuân, 2006), Sasso… Để tận dụng ưu điểm của các giống gà nội và tiềm
năng về năng suất của các giống gà nhập nội, góp phần nâng cao các giống gà thả vườn, năm
2007 Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi đã triển khai thực hiện cho lai giữa
trống Đông Tảo và mái Lương Phượng tạo con lai F1 (VP2) làm cở sơ chọn tạo giống gà VP2.
Năm 2008, đề tài tiếp tục nghiên cứu, đánh giá ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai
VP2 thế hệ II với mục đích chọn được dòng trống VP2 có đặc trưng mào nụ, màu lông hấp
dẫn, năng suất trứng đạt 80 - 85% so với gà Lương Phượng.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng, thời gian và địa điểm nghi...
NGUYỄN HUY ĐT Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2....
9
ĐĂC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHNĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ II
TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH
Nguyễn Huy Đạt
*
, Hồ Xuân Tùng, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Huy Tuấn,
Hoàng Thị Nguyệt và Phan Hồng Bé
Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi
*Tác giả liên hệ: Nguyễn Huy Đạt- Trungm nghiên cu và huấn luyện chăn nuôi
Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Ni
Tel: 04.33.825.582; Fax: 04.33.825.582; Email: TTNCGCVP@fpt.vn; VPPoultry@gmail.com
ABSTRACT
Appearance and performance of crossbred VP2 chicken in the second generation at Lien ninh
experimental station
The VP2 chicken were crosseses between Dong Tao and Luong Phuong breeds. Most of crossbred chicken in the
second generation had a bud comb (95.5%), and the color of their feather was similar to that of Dong Tao. Their
body weight at 10 weeks of age was 1272 and 1054 g for of male and female, respectively. These figures at 19
weeks of age were 2456.80 g and 1843.80g, respectively. Their mortality rate from 1 to 8 weeks of age in both
sexes and from 9 to 19 weeks of age for male and female was 7.4; 8.48 and 9.5%, respectively. Egg production
at 31 weeks age was 79.69 eggs. Weight of egg at 20, 23, 28 and 32 weeks of age was 33.18, 39.45, 45.91 and
47.40, respectively. FCR/10 eggs, fertility rate and percentage of the first class one day chick were 3.51kg. 91.0
and 79.0%, respectively.
Keyword: VP2, Dong Cao, Luong Phuong chicken,, crossbreed
ĐẶT VẤN ĐỀ
Nước ta rất nhiều các giống gà thvườn nRi, gà Đông Tảo, gà Hồ, Mía ... có ưu
điểm thịt ngon, thích nghi được với khí hậu Việt Nam. Song các giống gà nội năng suất
thịt, trứng thấp không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu ng. Hin nay, tại Việt Nam đã
nhập ni và chọn tạo thành công một số giống lông màu năng suất cao như Lương
Phượng (Trần Công Xuân, 2006), SassoĐể tận dụng ưu điểm của các giống gà nội và tiềm
năng về năng suất của các giống gà nhập nội, p phần nâng cao các giống gà thvườn, năm
2007 Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi đã trin khai thc hiện cho lai giữa
trống Đông Tảo và mái Lương Phượng tạo con lai F
1
(VP2) m csơ chọn tạo giống gà VP2.
Năm 2008, đề tài tiếp tục nghiên cứu, đánh giá ngoại hình và khả năng sinh trưởng của con lai
VP2 thế hệ II vi mục đích chọn được dòng trống VP2 đặc trưng mào nụ, màu lông hấp
dẫn, năng suất trứng đạt 80 - 85% so với gà Lương Phượng.
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đàn gà VP2 từ 01 ngày tui
Thi gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2008
Địa điểm nghiên cứu: Tại trại thực nghiệm Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội
Ni dung nghiên cứu
Đặc điểm ngoại hình: màu lông, kiểu mào, kiu hình của gà VP2 lúc 1 ngày tuổi, 8 tuần và 20
tuần tuổi; Khả năng sinh trưởng và phát trin: tốc độ mọc lông, khối lượng thể từ 01 20
tuần tuổi; Sức sống và khnăng kháng bệnh: tlệ nuôi sống qua giai đoạn gà con, hậu bvà
sinh sản
ĐĂC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ II TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐĂC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ II TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐĂC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ II TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LIÊN NINH 9 10 301