Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2 thế hệ III

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ III
HỒ XUÂN TÙNG, NGUYỄN HUY ĐẠT, HOÀNG THỊ NGUYỆT VÀ PHAN HỒNG BÉ
Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuụi
Tóm tắt
Gà VP2 được chọn tạo từ con lai giữa gà Đông Cảo với gà Lương Phượng, qua 3 thế hệ chọn lọc gà được
định hướng chọn lọc về đặc điểm ngoại hình với mào nụ và màu lông đặc trưng; có khả năng sinh sản cao. Kết quả
theo dõi ở thế hệ III cho thấy khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi của gà trống và gà mái lần lượt là 1156,30±14,12 g và
936,70±14,93 g, 19 tuần tuổi tương ứng là 2076,40±31,25g và 1842,70±19,13g. Tỷ lệ nuôi sống từ 1 - 8 tuần tuổi
95,68 %, từ 9 - 19 tuần tuổi 99,88 % (mái) và 98,83 % (trống). Năng suất trứng đến 50 tuần tuổi đạt 86,32 quả/mái.
Khối lượng trứng tại 20, 23, 28 và 32 tuần tuổi tương ứng là 33,52, 38,85, 45,20 và 48,00 g. Tiêu tốn thức ăn cho 10
quả trứng là 3,60 kg. Tỷ lệ trứng có phôi 91,3%. Tỷ lệ nở gà con loại I là 78,30 %.

1. Đặt vấn đề

Ở Việt nam ngoài chất lượng thịt trứng, người tiêu dùng cũng rất quan tâm về đặc điểm
ngoại hình, màu lông, kiểu mào của các giống gà. Gà mào cờ, lông xốp thường được cho là gà
công nghiệp giá bán thường thấp hơn nhiều so với các giống gà nội. Tuy nhiên các giống gà nội
được người tiêu dùng ưa chuộng thì năng suất thấp, khả năng cung cấp cho thị trường hạn chế.
Để có được giống gà phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, Trung tâm nghiên cứu và Huấn luyện
chăn nuôi đã tạo tổ hợp lai giữa gà Đông tảo với gà LV được ký hiêu là VP2. Kết quả theo dõi
trên gà VP2 cho thấy , gà phát triển tốt, tỷ lệ mào nụ đạt tên 90%, năng suất trứng đạt 80-85% so
với gà LV. Từ thực tế đó Trung tâm đã tiến hành cho tự giao và chọn lọc với mục đích tạo được
dòng trống mào nụ, màu lông hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và làm dòng trống
để ghép với một số dòng gà lông màu khác.
2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Từ đàn gà VP2 đã được chọn lọc qua 2 thế hệ tại Trịa thực nghiệm gia cầm Liên Ninh
Trung tâm nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi
2.2. Thời gian nghiên cứu
- Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009
2.3. Địa điểm nghiên cứu
- Tại trại thực nghiệm Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội
2.4. Nội dung nghiên cứu
Khảo sát đánh giá đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng và sinh sản của con lai VP2
- Đặc điểm ngoại hình: màu lông, kiểu mào, kiểu hình của gà VP2 lúc 1 ngày tuổi, 8 tuần
và 20 tuần tuổi.
- Khả năng sinh trưởng và phát triển: tốc độ mọc lông, khối lượng cơ thể từ 01 – 20 tuần
tuổi.

- Sức sống và khả năng kháng bệ...
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ VP2 THẾ HỆ III
H XUÂN TÙNG, NGUYỄN HUY ĐẠT, HOÀNG THỊ NGUYỆT VÀ PHAN HỒNG
Trung tâm Nghiên cu và Huấn luyện Chăn nuụi
Tóm tt
VP2 được chn to t con lai gia Đông Co vi Lương Phượng, qua 3 thế h chn lc được
định hướng chn lc v đặc đim ngoi hình vi mào n màu lông đặc trưng; kh năng sinh sn cao. Kết qu
theo dõi thế h III cho thy khi lượng cơ th 10 tun tui ca trng mái ln lượt 1156,30±14,12 g
936,70±14,93 g, 19 tun tui tương ng 2076,40±31,25g 1842,70±19,13g. T l nuôi sng t 1 - 8 tun tui
95,68 %, t 9 - 19 tun tui 99,88 % (mái) 98,83 % (trng). Năng sut trng đến 50 tun tui đạt 86,32 qu/mái.
Khi lượng trng ti 20, 23, 28 và 32 tun tui tương ng là 33,52, 38,85, 45,20 và 48,00 g. Tiêu tn thc ăn cho 10
qu trng là 3,60 kg. T l trng có phôi 91,3%. T l n gà con loi I là 78,30 %.
1. Đặt vn đề
Vit nam ngoài cht lượng tht trng, người tiêu dùng cũng rt quan tâm v đặc đim
ngoi hình, màu lông, kiu mào ca các ging gà. mào c, lông xp thường được cho
công nghip giá bán thường thp hơn nhiu so vi các ging ni. Tuy nhiên các ging ni
được người tiêu dùng ưa chung thì năng sut thp, kh năng cung cp cho th trường hn chế.
Để được ging phù hp th hiếu người tiêu dùng, Trung tâm nghiên cu Hun luyn
chăn nuôi đã to t hp lai gia Đông to vi LV được ký hiêu VP2. Kết qu theo i
trên gà VP2 cho thy , gà phát trin tt, t l mào n đạt tên 90%, năng sut trng đạt 80-85% so
vi LV. T thc tế đó Trung tâm đã tiến hành cho t giao chn lc vi mc đích to được
dòng trng mào n, màu lông hp dn đáp ng nhu cu ca người tiêu ng và làm dòng trng
để ghép vi mt s dòng gà lông màu khác.
2. Vt liu, ni dung và phương pháp nghiên cu
2.1. Vt liu nghiên cu
- T đàn VP2 đã được chn lc qua 2 thế h ti Tra thc nghim gia cm Liên Ninh
Trung tâm nghiên cu và Hun luyn chăn nuôi
2.2. Thi gian nghiên cu
- T tháng 01/2009 đến tháng 12/2009
2.3. Địa đim nghiên cu
- Ti tri thc nghim Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Ni
2.4. Ni dung nghiên cu
Kho sát đánh giá đặc đim ngoi hình, sinh trưởng và sinh sn ca con lai VP2
- Đặc đim ngoi hình: màu lông, kiu mào, kiu hình ca gà VP2 lúc 1 ngày tui, 8 tun
và 20 tun tui.
- Kh năng sinh trưởng phát trin: tc độ mc lông, khi lượng cơ th t 01 20 tun
tui.
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2 thế hệ III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2 thế hệ III - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà VP2 thế hệ III 9 10 243