Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI (HW, RID và Pgi) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN.p

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẠM CÔNG THIẾU. Đặc điểm ngoại hình ,sinh trưởng, sinh sản của 3 giống gà nhập nội....

ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ
NHẬP NỘI (HW, RID và Pgi) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN
Phạm Công Thiếu1, Vũ Ngọc Sơn1*, Hoàng Văn Tiệu2, Trần Kim Nhàn1,
Lê Thúy Hằng1 và Nguyễn Thị Hồng1
1

Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
2
Viện Chăn nuôi

*Tác giả liên hệ: Vũ Ngọc Sơn - Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội;
Tel: 043.8389125 ; Email: tnctntags@ yahoo.com

ABSTRACT
Appearance and performance of HW, RID, Pgi chicken through three generations
HW, RID, Pgi chickens were imported in 2007 and reared at NIAS farm for this investigation. It was found out
that while chicken from three breeds were different in their apperance, the apperance of each breed such as the
colour of legs, feather and type of comb was consistent from one generation to others.
It was also revealed that the survival rate of HW, RID, Pgi chicken was high. The survival rate of HW, RID, Pgi
chickens from 0-9 weeks of age was 98.0; 97.6 and 97.2% for HW, RID and Pgi, respectively. These figures
from 10-20 week of age were 99.2; 98.4 and 99.4 % for HW, RID and Pgi, respectively.
The bodyweight of HW in the second generation at 17 weeks of age, was 1365g and 1100g for male and female,
which was equivalent to 92.1 and 92.3% bodyweight of male and female of HW in their original country. The
bodyweight of RID in the second generation at 17 weeks of age, was 1636.5g and 1452.8g for male and female,
which was equivalent to 103.7 and 100% bodyweight of male and female of RID in their original country. The
bodyweight of Pgi in the second generation at 17 weeks of age, was 1673g and 1374.7g for male and female,
which was equivalent to 94.2 and 106.2% bodyweight of male and female of Pgi in their original country.
At 72 weeks of age, egg production of first generation, which was 233.4; 173.5 and 174.7 egg/female for HW,
RID and Pgi, which was equivalent to 76.7; 75.3 and 77.2 % of egg production at the same age of HW, RID and
Pgi in their original country, respectively.
Key words: Apperance, bodyweight, egg production

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiếp nhận các giống gia súc, gia cầm mới của thế giới, nuôi thích nghi và tiến hành chọn lọc,
nhân thuần để làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho công tác lai tạo giống trong nước, đáp ứng
nhu cầu sản xuất trong nước và đa dạng hóa các giống vật nuôi, cũng là hướng nghiên cứu rất
được chú ý. Tháng 7 năm 2007, Viện Chăn nuôi đã tiếp ...
PHẠM CÔNG THIẾU. Đặc điểm ngoại hình ,sinh trưởng, sinh sản của 3 giống gà nhập nội....
23
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ
NHẬP NỘI (HW, RID và Pgi) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN
Phạm Công Thiếu
1
, Vũ Ngọc Sơn
1*
, Hoàng Văn Tiệu
2
, Trần Kim Nhàn
1
,
Lê Thúy Hằng
1
và Nguyễn Thị Hồng
1
1
Trung tâm Thc nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
2
Viện Chăn nuôi
*Tác giả liên h: Vũ Ngọc Sơn - Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
Thụy Phương - T Liêm - Hà Nội;
Tel: 043.8389125 ; Email: tnctntags@ yahoo.com
ABSTRACT
Appearance and performance of HW, RID, Pgi chicken through three generations
HW, RID, Pgi chickens were imported in 2007 and reared at NIAS farm for this investigation. It was found out
that while chicken from three breeds were different in their apperance, the apperance of each breed such as the
colour of legs, feather and type of comb was consistent from one generation to others.
It was also revealed that the survival rate of HW, RID, Pgi chicken was high. The survival rate of HW, RID, Pgi
chickens from 0-9 weeks of age was 98.0; 97.6 and 97.2% for HW, RID and Pgi, respectively. These figures
from 10-20 week of age were 99.2; 98.4 and 99.4 % for HW, RID and Pgi, respectively.
The bodyweight of HW in the second generation at 17 weeks of age, was 1365g and 1100g for male and female,
which was equivalent to 92.1 and 92.3% bodyweight of male and female of HW in their original country. The
bodyweight of RID in the second generation at 17 weeks of age, was 1636.5g and 1452.8g for male and female,
which was equivalent to 103.7 and 100% bodyweight of male and female of RID in their original country. The
bodyweight of Pgi in the second generation at 17 weeks of age, was 1673g and 1374.7g for male and female,
which was equivalent to 94.2 and 106.2% bodyweight of male and female of Pgi in their original country.
At 72 weeks of age, egg production of first generation, which was 233.4; 173.5 and 174.7 egg/female for HW,
RID and Pgi, which was equivalent to 76.7; 75.3 and 77.2 % of egg production at the same age of HW, RID and
Pgi in their original country, respectively.
Key words: Apperance, bodyweight, egg production
ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiếp nhận các ging gia c, gia cầm mới của thế giới, nuôi thích nghi và tiến hành chn lọc,
nhân thun đlàm nguồn nguyên liệu phục vụ cho công tác lai tạo giống trong nước, đáp ứng
nhu cầu sản xuất trong nước đa dạng hóa các giống vật nuôi, cũng là hướng nghiên cứu rất
được chú ý. Tháng 7 năm 2007, Viện Chăn nuôi đã tiếp nhận 3 giống gà hướng trứng nhập
nội là Hisexwhiter (HW), Rodisland (RID) Pologi (Pgi), mi giống 360 qutrứng và
giao cho Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi ấp nở và nuôi khảo nghiệm. Gà HW
năng suất trứng 310 quả/mái/72 tuần tuổi, RID đạt 230 quả/mái/72 tuần tuổi và Pgi đạt
225 quả/mái/72 tuần tuổi và mức tiêu tn thức ăn/10 trứng từ 1,7 - 1,9kg. Để chủ động tạo
ra con giống từ nguồn nguyên liệu quý này. Trung tâm đã triển khai đtài trên,.năm 2008 đã
tiến hành nghiên cứu xong thế hệ xuất phát (XP), năm 2009 tiếp tục với thế hệ 1 (TH1) thế
h2 (TH2). Nhằm chọn lọc, nhân thuần ổn định đặc điểm ngoại hình và đánh giá khả ng
sản xuất của 3 giống trong quá trình nuôi thích nghi
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Ba giống gà hướng trứng HW, RID, Pgi nhập nội trên sở mỗi
giống ấp nở từ 360 trứng ging ban đầu và các thế hệ 1, thế hệ 2 nhân thuần
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI (HW, RID và Pgi) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN.p - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI (HW, RID và Pgi) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN.p - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI (HW, RID và Pgi) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN.p 9 10 709