Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của hai giống gà nhập nội ZOLO và BOR

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 770 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA HAI GIỐNG GÀ
NHẬP NỘI ZOLO VÀ BOR
Vũ Ngọc Sơn, Phạm Công Thiếu, 1Hoàng Văn Tiệu
Ngô Thị Thắm, Nguyễn Thị Thúy
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi, 1Viện Chăn Nuôi
Tóm tắt
Gà Zolo có chân màu vàng, mào đơn, gà mái có lông màu nâu đất, cổ cườm vàng có đốm đen, gà trống
lông nâu đỏ, cổ cườm vàng, lông đuôi xanh đen. Gà Bor có màu lông vằn đen trắng, da chân vàng, mào đơn.
Cả hai giống gà có sức đề kháng cao, tỷ lệ nuôi sống giai đoạn (0-19TT) đạt 97,50-98,00%, tiêu tốn thức
ăn/con/giai đoạn 7625-7898g. Năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi gà Zolo đạt 181,7 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng
2,25kg, gà Bor đạt 192,08 quả/mái/72 tuần tuổi, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,23kg (đạt 86,5-87% so với nguyên gốc),
trứng có tỷ lệ lòng đỏ đạt trên 29%. Màu vỏ trứng trắng hồng, gà Zolo và gà Bor có tỷ lệ phôi cao và ổn định 92,593,1%, tỷ lệ nở gà loại 1/trứng ấp đạt 81,1-82%.

1. Đặt vấn đề

Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Chăn nuôi với
Tiểu dự án II, tháng 8 năm 2007, các giống gà hướng trứng Zolo và Bor cũng được tiếp nhận và
Viện đã giao cho Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi nhân thuần và nuôi giữ giống để
đánh giá khả năng thích nghi của chúng. Từ năm 2008 đến nay, hai thế hệ (thế hệ xuất phát và
thế hệ 1) đã được nhân thuần, tuy nhiên số lượng cá thể của hai giống gà ở các thế hệ này còn ít
nên trong quá trình nghiên cứu chưa đánh giá được hết tiềm năng di truyền của chúng, tiếp tục
trong các năm 2009 và 2010, trung tâm đã chọn giống và tái đàn thế hệ 2 để tiếp tục nuôi khảo
nghiệm các đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng và sinh sản của chúng nhằm mục đích
đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của chúng trong môi trường chăn nuôi mới trước khi
thực hiện các chương trình nghiên cứu tiếp theo.
2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Gà Zolo và gà Bor thế hệ thứ 2 được nhân thuần từ thế 1 năm 2009
2.2. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010
2.3. Địa điểm nghiên cứu
Tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
2.4. Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá đặc điểm ngoại hình của gà Zolo và gà Bor
- Đánh giá khả năng sinh trường, và sinh sản của gà Zolo và gà Bor
2.5. Phương pháp nghiên cứu

- Chọn lọc nhân thuần Nhân quần thể bằng phương pháp ngẫu giao theo nhóm và luân
chuyển trống. Gà giống được chọn lọc cá thể để tái tạo đàn tại hai thời điểm 63 ngày tuổi và 133
ngày tuổi. Với ngoại hình gà Zolo chỉ chọn lấy cá thể gà mái ...
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA HAI GIỐNG
NHẬP NỘI ZOLO VÀ BOR
Vũ Ngọc Sơn, Phạm Công Thiếu,
1
Hoàng Văn Tiệu
Ngô Thị Thắm, Nguyễn Thị Thúy
Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi,
1
Viện Chăn Nuôi
Tóm tt
Zolo chân màu vàng, mào đơn, mái lông màu nâu đất, cổ cườm vàng đốm đen, trống
lông nâu đỏ, cổ cườm vàng, lông đuôi xanh đen. Gà Bor có màu lông vằn đen trắng, da chân vàng, mào đơn.
Cả hai giống sức đề kháng cao, tỷ lệ nuôi sống giai đoạn (0-19TT) đạt 97,50-98,00%, tiêu tốn thức
ăn/con/giai đoạn 7625-7898g. Năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi Zolo đạt 181,7 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng
2,25kg, gà Bor đạt 192,08 quả/mái/72 tuần tuổi, tiêu tốn thức ăn/10 trứng 2,23kg (đạt 86,5-87% so với nguyên gốc),
trứng tỷ lệ lòng đỏ đạt trên 29%. Màu vỏ trứng trắng hồng, gà Zolo Bor tỷ lệ phôi cao và ổn định 92,5-
93,1%, tỷ lệ nở gà loại 1/trứng ấp đạt 81,1-82%.
1. Đặt vn đề
Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Chăn nuôi với
Tiểu dự án II, tháng 8 năm 2007, các giống hướng trứng Zolo và Bor cũng được tiếp nhận
Viện đã giao cho Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn vật nuôi nhân thuần nuôi giữ giống để
đánh giá khả năng thích nghi của chúng. Từ năm 2008 đến nay, hai thế hệ (thế hệ xuất phát
thế hệ 1) đã được nhân thuần, tuy nhiên số lượng thể của hai giống các thế hệ này còn ít
nên trong quá trình nghiên cứu chưa đánh gđược hết tiềm năng di truyền của chúng, tiếp tục
trong các năm 2009 2010, trung tâm đã chọn giống tái đàn thế hệ 2 để tiếp tục nuôi khảo
nghiệm các đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng sinh sản của chúng nhằm mục đích
đánh giá khả năng sinh trưởng sinh sản của chúng trong môi trường chăn nuôi mới trước khi
thực hiện các chương trình nghiên cứu tiếp theo.
2. Vt liu, ni dung và phương pháp nghiên cu
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Gà Zolo và gà Bor thế hệ thứ 2 được nhân thuần từ thế 1 năm 2009
2.2. Thời gian nghiên cứu
Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010
2.3. Địa điểm nghiên cứu
Tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi
2.4. Nội dung nghiên cứu
- Đánh giá đặc điểm ngoại hình của gà Zolo và gà Bor
- Đánh giá khả năng sinh trường, và sinh sản của gà Zolo và gà Bor
2.5. Phương pháp nghiên cứu
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của hai giống gà nhập nội ZOLO và BOR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của hai giống gà nhập nội ZOLO và BOR - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của hai giống gà nhập nội ZOLO và BOR 9 10 591