Ktl-icon-tai-lieu

Đặc điểm sinh học cá cảnh biển

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặc điểm sinh học một số loài cá cảnh biển.
Đặc điểm sinh học một số loài cá cảnh biển có giá trị kinh tế.
(Trích từ Bài giảng nuôi cá cảnh, Lê Thị Bình, Đại học Nông Lâm TPHCM)
Ở rạn san hô Việt Nam có khoảng 450 loài cá biển được chọn làm cá cảnh thuộc những
họ sau:
Họ cá thia (cá khoang cổ): Pomacentridae
Họ cá bướm (cá nàng đào): Chaetodontidae
Họ cá chim xanh (cá thiên thần): Pomacanthidae
Họ cá đuôi gai: Acanthuridae
Họ cá bàng chài (hàng chài): Labridae
Họ cá bò: Balistidae
1. HỌ CÁ THIA
Giống loài rất phong phú, riêng cá khoang cổ có 200 loài nằm trong 116 giống, hơn 50%
được chọn làm cá cảnh. Cá có màu sắc sặc sỡ, hoạt động nhanh nhẹn.
1.1 Đặc điểm môi trường sống
- Đời sống gắn liền với rạn san hô, phân bố từ vùng cận nhiệt đới đến ôn đới (Ấn Độ và
Thái Bình Dương), độ sâu 2 – 55 mét, nền đáy cát san hô, đặc biệt có nhiều thủy thảo và
hải quỳ.
- pH: 8,2 – 8,6
- Nhiệt độ: 24 – 30oC, thích hợp ở 25 – 28oC
- Độ mặn: 26 – 32%o
- Ánh sáng: thích nơi có ánh sáng vừa phải.
1.2 Tập tính sống
- Có tính cạnh tranh quyết liệt với cá cùng loài và có tính sở hữu lãnh thổ.
- Sống cộng sinh với hải quỳ. Cá thải nhớt, phân, thức ăn thừa cho hải quỳ sinh sống.
Hải quỳ làm chỗ cho cá ẩn nấp, đồng thời cá ăn chồi non của hải quỳ.
1.3 Đặc điểm dinh dưỡng
Cá ăn tạp thiên về động vật. Háu ăn và thích ăn mồi nổi, phổ thức ăn rộng, bao gồm các
loài phiêu sinh động vật, động vật không xương sống, tảo dạng sợi. Đặc biệt có một số
ăn mầm non của hải quỳ.
1.4 Đặc điểm sinh sản
- Mùa vụ sinh sản:
Vùng nhiệt đới: sinh sản quanh năm
Vùng ôn đới: tập trung vào mùa hè
- Phương thức sinh sản:
+ Lưỡng tính tiếm sinh: sản phẩm sinh dục đực chín trước, sản phẩm sinh dục cái chín
sau. Nghĩa là tất cả cá trưởng thành đều là con đực, sau đó tùy theo cơ cấu của đàn sẽ có
một con đực biến thành con cái giữ chức năng thống trị.
+ Thường trong quần xã chỉ thấy có một con cái thống trị. Con cái này sẽ chọn một con
đực khỏe mạnh nhất đàn làm “bạn đời”, còn lại tất cả đều là cá đực nhưng không thành
thục (chỉ là con đực trưởng thành). Nếu vì một nguyên nhân nào đó, cá cái mất đi thì cá
đực kia sẽ chuyển thành cá cái và tiếp tục giữ vị trí thống trị cả đàn. Cá chuyển giới tính
này sẽ chọn một cá đực khỏe mạnh nhất trong đàn làm “bạn đời”.
+Cá đực và cá cái sẽ lựa chọn chỗ để làm tổ, gần bụi hải quỳ. Cả hai cùng dọn vệ sinh

1

tổ, đẻ trứng dính trong giá thể (cát, đá, sỏi). Cá cái lướt qua một đường đẻ trứng thử, cá
đực bơi theo sau thụ tinh.
- Kích thước tổ trứng thường có đường kính 3 – 10 ...
1
Đặc đim sinh hc mt s loài cá cnh bin.
Đặc đim sinh hc mt s loài cá cnh bin có giá tr kinh tế.
(Trích t Bài ging nuôi cá cnh, Lê Th Bình, Đại hc Nông Lâm TPHCM)
rn san hô Vit Nam có khong 450 loài cá bin được chn làm cá cnh thuc nhng
h sau:
H cá thia (cá khoang c): Pomacentridae
H cá bướm (cá nàng đào): Chaetodontidae
H cá chim xanh (cá thiên thn): Pomacanthidae
Hđuôi gai: Acanthuridae
H cá bàng chài (hàng chài): Labridae
H cá bò: Balistidae
1. H CÁ THIA
Ging loài rt phong phú, riêng cá khoang c 200 loài nm trong 116 ging, hơn 50%
được chn làm cá cnh. Cá có màu sc sc s, hot động nhanh nhn.
1.1 Đặc đim môi trường sng
- Đời sng gn lin vi rn san hô, phân b t vùng cn nhit đới đến ôn đới (n Độ
Thái Bình Dương), độ sâu 2 – 55 mét, nn đáy cát san hô, đặc bit có nhiu thy tho và
hi qu.
- pH: 8,2 – 8,6
- Nhit độ: 24 – 30oC, thích hp 25 – 28oC
- Độ mn: 26 – 32%o
- Ánh sáng: thích nơi có ánh sáng va phi.
1.2 Tp tính sng
- Có tính cnh tranh quyết lit vi cá cùng loài và có tính s hu lãnh th.
- Sng cng sinh vi hi qu. Cá thi nht, phân, thc ăn tha cho hi qu sinh sng.
Hi qu làm ch cho cá n np, đồng thi cá ăn chi non ca hi qu.
1.3 Đặc đim dinh dưỡng
ăn tp thiên v động vt. Háu ăn và thích ăn mi ni, ph thc ăn rng, bao gm các
loài phiêu sinh động vt, động vt không xương sng, to dng si. Đặc bit có mt s
ăn mm non ca hi qu.
1.4 Đặc đim sinh sn
- Mùa v sinh sn:
Vùng nhit đới: sinh sn quanh năm
Vùng ôn đới: tp trung vào mùa hè
- Phương thc sinh sn:
+ Lưỡng tính tiếm sinh: sn phm sinh dc đực chín trước, sn phm sinh dc cái chín
sau. Nghĩa là tt c cá trưởng thành đều là con đực, sau đó tùy theo cơ cu ca đàn s
mt con đực biến thành con cái gi chc năng thng tr.
+ Thường trong qun xã ch thy có mt con cái thng tr. Con cái này s chn mt con
đực khe mnh nht đàn làm “bn đời”, còn li tt c đều là cá đực nhưng không thành
thc (ch là con đực trưởng thành). Nếu vì mt nguyên nhân nào đó, cá cái mt đi thì cá
đực kia s chuyn thành cá cái và tiếp tc gi v trí thng tr c đàn. Cá chuyn gii tính
này s chn mt cá đực khe mnh nht trong đàn làm “bn đời”.
+Cá đực và cá cái s la chn ch để làm t, gn bi hi qu. C hai cùng dn v sinh
Đặc điểm sinh học cá cảnh biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đặc điểm sinh học cá cảnh biển - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đặc điểm sinh học cá cảnh biển 9 10 55