Ktl-icon-tai-lieu

ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Được đăng lên bởi Đoàn Lợi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VỀ
SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM
NÔNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

NỘI DUNG BÁO CÁO
•  Gồm có 3 phần :
•  I/ HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ATVSTP.
•  II/ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUẢN
LÝ CHẤT LƯỢNG ATTP NÔNG LÂM THỦY SẢN.
•  III/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG ATTP
TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ATVSTP HIỆN NAY:
1. Ở Trung ương:
•  Về hệ thống tổ chức:
Theo phân công tại Nghị định 79/CP ngày 18/7/2008 của
Chính phủ quy định cho 3 Bộ Y tế, Công Thương.Hệ thống
tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về ATVSTP, Bộ
NN và PTNT được giao chủ trì quản lý về ATVSTP nông,
lâm, thủy sản và muối trong quá trình từ sản xuất đến khi
thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu
Tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, do tính chất đa ngành, nên
công tác quản lý chất lượng VTNN và chất lượng ATVSTP
nông lâm thủy sản hiện nay được phân công cho các Cục
chuyên ngành thuộc Bộ thực hiện, về cơ bản đã kiểm soát
toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh và chế biến nông
lâm thủy sản

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ATVSTP HIỆN NAY:
1. Ở Trung ương:
•  Về tổ chức bộ máy của các Cục chuyên ngành:
- Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có 8 phòng
tham mưu; 02 Cơ quan Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản; 7
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng; gồm có:
+ Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung
Bộ; Nam Bộ
+ Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 – 6
+ Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng NLTS
- Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Tổng Cục thủy sản, Cục Khai thác
và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (KT&BVNLTS) Cục Chế biến Thương
mại nông lâm thủy sản và nghề muối có các phòng chức năng trực
thuộc, các cơ quan đại diện tại Miền Trung, Miền Nam và một số
đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ kiểm nghiệm,
khảo nghiệm, thử nghiệm chất lượng
- Cục Thú Y, Cục Bảo vệ thực vật, có các phòng chức năng, các cơ
quan đại diện, 9 cơ quan vùng trực thuộc, các trạm kiểm dịch biên
giới và 5 đơn vị sự nghiệp về kiểm định thuốc thú y, Chẩn đoán và
KTVSTY

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG ATVSTP HIỆN NAY:
2. Trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế:
•  Cấp tỉnh: Bộ máy quản lý chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy
sản theo sự phân công nhiệm vụ QLCL cho 07 đơn vị gồm Chi
Cục QLCLNLS và TS; Chi cục Thú y, Chi cục BVTV và Chi cục
Nuôi trồng thủy sả...
ĐẶC ĐIM VÀ TÌNH HÌNH HOT ĐỘNG V
SN XUT KINH DOANH THC PHM
NÔNG THY SN TRÊN ĐỊA BÀN
TNH THA THIÊN HU
S NÔNG NGHIP VÀ PTNT
TNH THA THIÊN HU
CHI CC QUN LÝ CHT LƯỢNG
NÔNG LÂM SN VÀ THY SN
ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Người đăng: Đoàn Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 9 10 204