Ktl-icon-tai-lieu

Đại cương về chăn nuôi

Được đăng lên bởi viethung11lk
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 3081 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1.1.1 Lịch sử vật nuôi
Thời gian chính xác con người thuần hóa vật nuôi
cho đến nay còn nhiều tranh cải, nhưng các chứng
cứ khảo cổ học và phân tích DNA cho thấy con
người đã sử dụng thú sản cách nay khoảng 2 triệu
năm, sau đó người ta mới thuần hóa vật nuôi. Về
chăn nuôi (tạo ra thú sản) người ta thường chia chăn
nuôi thành 4 giai đọan:
• Giai đoạn 1: Săn bắt thú.
• Giai đoạn 2: Giam cầm thú và gia hóa.
• Giai đoạn 3: Chăn nuôi cổ truyền.
• Giai đoạn 4: Chăn nuôi hiện đại.

Bảng 1.1 Thời gian bắt đầu thuần hóa một số loài vật nuôi

Loài vật nuôi Thời gian bắt đầu thuần hóa
Chó

Khoảng 14.000 năm trước đây

Cừu

Khoảng 10.000 năm trước đây

Dê, bò, heo

Khoảng 8.500 năm trước đây

Gà

Khoảng 8.000 năm trước đây

Lạc đà

Khoảng 7.500 năm trước đây

Lừa

Khoảng 6.000 năm trước đây

Ngựa

Khoảng 5.500 năm trước đây

Nguồn W. Stephen Damron, 2009. Introduction to Animal Science:
Global, Biological, Social and Industry.

• 1.1.2. Khái niệm về chăn nuôi
• Những công việc của chăn nuôi bao gồm:
• - Giống
• - Dinh
• - Cần
• - Vệ

(Stress)

• Giống
• * Một số lọai vật nuôi và hướng sản xuất:
– Heo: hướng mỡ, kiêm dụng, hướng nạc
– Gà & vịt: hướng trứng, thịt, kiêm dụng
– Thú nhai lại: hướng sữa, thịt, kiêm dụng
– Thú giải trí
– Mục đích khác

• * Những căn cứ lựa chọn vật nuôi:
– Cung & cầu của thú sản định sản xuất.
– Điều kiện tự nhiên & kinh tế xã hội nơi sản xuất.
– Khả năng người tổ chức sản xuất.

• Dinh
• Việc cung cấp thức ăn đáp ứng nhu cầu các
chất dinh dưỡng bảo đảm cho thú sản xuất.
• Các căn cứ cung cấp chất dinh dưỡng:
– Lọai thú nuôi
– Hướng sản xuất
– Các giai đọan của sự phát triển
– Năng suất sản xuất
– Hiệu quả kinh tế.

• Cần
• Quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, chuồng
trại...
• Các căn cứ để xây dựng quy trình chăn nuôi
và chuồng trại:
– Loài, giống, hướng sản xuất.
– Khí hậu và tình hình dịch bệnh trong khu vực.
– Tùy theo khả năng tài chánh và quy mô chăn
nuôi

• Vệ
• Tất cả vật nuôi cần phải được bảo vệ tránh các bệnh
tật để có thể sản xuất thú sản một cách có hiệu quả
& bảo vệ môi trường
• Các công việc cần để làm:
• Cung cấp đầy đủ dưỡng chất để thú tồn tại và phát
triển.
• Việc vệ sinh phòng bệnh cho thú.
• Điều trị cho các thú bị bệnh
• Thú sản phải không làm ảnh hưởng đến sức khỏe
người tiêu thụ.
• Việc sản xuất không làm ảnh hưởng xấu môi trường.

Khái niệm về chăn nuôi:
•

Chăn nuôi là những công việc mà con ng ười tác đ ộng lên
vật nuôi để chúng có thể sống, phát triển bình th ường,
sinh sản và tạo ra các thú sản một cách có hi ệu...
1.1.1 L ch s v t nuôi
Th i gian chính xác con ng i thu n hóa v t nuôi ườ
cho đ n nay n nhi u tranh c i, nh ng các ch ng ế ư
c kh o c h c và phân tích DNA cho th y con
ng i đã s d ng thú s n ch nay kho ng 2 tri u ườ
năm, sau đó ng i ta m i thu n hóa v t nuôi. V ườ
chăn nuôi (t o ra thú s n) ng i ta th ng chia chăn ườ ườ
nuôi thành 4 giai đ an:
Giai đo n 1: Săn b t thú.
Giai đo n 2: Giam c m thú và gia hóa.
Giai đo n 3: Chăn nuôi c truy n.
Giai đo n 4: Chăn nuôi hi n đ i.
Đại cương về chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại cương về chăn nuôi - Người đăng: viethung11lk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Đại cương về chăn nuôi 9 10 390