Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ảnh hưởng của độc tính lên con người và sức khỏe cộng đồng (TS. Lê Quốc Tuấn)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3105 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 9
ÑAÙNH GIAÙ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA
NH
NH
NG
ÑOÄC CHAÁT LEÂN CON NGÖÔØI VAØ
SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG
NG
NG
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM

Giôùi thieäu
Ñaùnh giaù ruûi ro laø quaù trình tìm hieåu cöôøng ñoä vaø khaû
naêng gaây neân aûnh höôûng cuûa moät ñoäc chaát naøo ñoù
Ñoái vôùi ñoäc chaát, phöông phaùp ñaùnh giaù ruûi ro taäp trung
trung chuû yeáu ñeán:
Caùc tai naïn moâi tröôøng
Caùc taùc ñoäng cuûa ñoäc chaát trong moâi tröôøng leân con ngöôøi

Moái töông quan giöõa 1 ñoäc chaát – 1 taùc haïi ñaàu cuoái
ñöôïc söû duïng cho vieäc ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa ñoäc chaát
leân heä sinh thaùi (bao goàm con ngöôøi).

Giôùi thieäu
Quaù trình ñaùnh giaù ruûi ro sinh thaùi bao goàm 3
giai ñoaïn:
1. Thaønh laäp vaán ñeà
2. Phaân tích ruûi ro
3. Moâ taû ñaëc tính ruûi ro

Laäp keá hoaïch: Coâng cuï
ñaùnh giaù vaø quaûn lyù ruûi ro

Ñieàu caàn thieát: Döõ lieäu yeâu caàu,
quaù trình laëp laïi, keát quaû kieåm soaùt

Moâ hình ñaùnh giaù ruûi ro
sinh thaùi (theo US EPA)

Thoâng tin coù saün
Heä thoáng sinh
thaùi coù nguy cô
tieàm aån

Caùc ñaëc tính
cuûa nguoàn vaø
phôi nhieãm
Ñieåm cuoái
ñaùnh giaù

AÛnh höôûng
sinh thaùi

Keá hoaïch
phaân tích

THAØNH LAÄP
VAÁN ÑEÀ
Xaùc ñònh ñaëc tính phôi nhieãm

Moâ hình
khaùi nieäm

Xaùc ñònh ñaëc tính aûnh höôûng sinh thaùi

Ño löôøng ñaëc tính heä thoáng
sinh thaùi vaø nôi tieáp nhaän

Ño löôøng
phôi nhieãm

Phaân tích
phôi nhieãm

PHAÂN TÍCH

Phaân tích phaûn öùng
sinh thaùi

Soá lieäu phôi
nhieãm

Ño löôøng
phôi nhieãm

Soá lieäu taùc ñoängphaûn öùng

Ñaùnh giaù ruûi ro
XAÙC ÑÒNH ÑAËC TÍNH
RUÛI RO

Moâ taû ruûi ro
Thoâng baùo keát quaû ñeán
nhaø quaûn lyù ruûi ro

Quaûn lyù ruûi ro

Giôùi thieäu
Thaønh laäp vaán ñeà bao goàm:
Phaùt trieån 1 moâ hình khaùi nieäm veà söï töông taùc ñoäc
chaát – heä sinh thaùi
Nhaän dieän ñieåm cuoái ñaùnh giaù ruûi ro

Ví duï veà moâ hình khaùi nieäm cho moät löu vöïc

Hoaït ñoäng

Noâng nghieäp

Thaønh phoá

Kieåm soaùt nöôùc
Thuoác tröø saâu
Phaân boùn
Söû duïng ñaát

Thaûi hoùa chaát
Chaát thaûi
Xaây döïng
Daàu traøn

Vuøng/
Toaøn caàu

OÂ toâ, xe maùy…
Nöôùc thaûi
Nöôùc chaûy traøn
Xaây döïng

Coâng nghieäp

Giaûi trí/
Thöông maïi
Keânh ñaøo
Baûo veä vuøng bôø
Caâu caù/saên baén
Du thuyeàn

Khí thaûi
Ñoát chaùy nhieân
lieäu hoùa thaïch
CFC

Caùc taùc ñoäng
Ñoäc chaát

Dinh döôõng

Thay ñoåi nöôùc

Buïi lô löõng

Tieáng oàn

Beänh taät

UV/phoùng xaï

Thay MT soáng

Aùp löïc thu hoaïch

Thay ñoåi khí haäu

Loaøi xaâm chieám

ÑV khoâ...
Ñ
Ñ
A
A
Ù
Ù
NH GIA
NH GIA
Ù
Ù
A
A
Û
Û
NH H
NH H
Ö
Ö
Ô
Ô
Û
Û
NG CU
NG CU
Û
Û
A
A
Ñ
Ñ
O
O
Ä
Ä
C CHA
C CHA
Á
Á
T LEÂN CON NG
T LEÂN CON NG
Ö
Ö
Ô
Ô
Ø
Ø
I VA
I VA
Ø
Ø
S
S
ÖÙ
ÖÙ
C KHO
C KHO
Û
Û
E CO
E CO
Ä
Ä
NG
NG
Ñ
Ñ
O
O
À
À
NG
NG
Chöông 9
TS. Leâ Quoác Tuaán
Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM
Đánh giá ảnh hưởng của độc tính lên con người và sức khỏe cộng đồng (TS. Lê Quốc Tuấn) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ảnh hưởng của độc tính lên con người và sức khỏe cộng đồng (TS. Lê Quốc Tuấn) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đánh giá ảnh hưởng của độc tính lên con người và sức khỏe cộng đồng (TS. Lê Quốc Tuấn) 9 10 222