Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4 (2014) 58-65

Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre)
tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR
Vũ Huyền Trang, Hoàng Đăng Hiếu, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà*
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, VAST
Nhận ngày 07 tháng 11 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 26 tháng 11 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 12 năm 2014

Tóm tắt: Cây dó bầu - Aquilaria crassna (Pierre) là một trong số các loài cây mang lại giá trị kinh
tế và được sử dụng tại rất nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, theo Công ước về thương mại quốc
tế với các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước Washington) thì dó bầu nằm ở Phụ lục
II trong danh sách các loài đang bị đe dọa. Trong nghiên cứu này, 91 mẫu dó bầu được thu thập tại
các tỉnh phía Bắc và Nam Việt Nam. Các dòng này đã được đánh giá sự sai khác di truyền bằng
12 chỉ thị phân tử ISSR đa hình (Inter simple sequence repeat) trong tổng số 35 chỉ thị được sử
dụng. Kết quả của nghiên cứu đã thu được tổng số 157 phân đoạn DNA được nhân lên, trong đó có
124 phân đoạn đa hình chiến 78,98%. Cây phân loại được xây dựng dựa trên hệ số tương đồng
Jaccard, kiểu phân nhóm UPGMA. Kết quả phân tích thu được 2 nhóm chính với hệ số tương đồng
Jaccard nằm trong khoảng 0,34 – 0,92, hệ số sai khác di truyền quần thể Nei Gst = 0,3324 và hệ số
trao đổi gen quần thể (gene flow) Nm= 1,0044. Các kết quả được phát hiện rất có ý nghĩa cho công
tác chọn, tạo giống và bảo tồn giống sau này.
Từ khóa: Aquilaria crassna (Pierre), dó bầu, ISSR, trầm hương.

1. Mở đầu*

hương được sử dụng trong các ngành công
nghiệp dược phẩm, nước hoa và sử dụng làm
hương, nhang trong phong tục thờ cúng [1]. Các
loài sinh ra trầm hương chủ yếu được biết đến
ngày nay là A. malaccensis, A. agallocha, A.
secundaria, A. crassna and A. sinensis [2].

Chi Dó trầm (Aquilaria) thuộc họ Trầm
(Thymelaeceae) bao gồm 15 loài được tìm thấy
rộng khắp châu Á và đặc biệt ở Đông Nam Á.
Các loài thuộc chi Dó trầm có khả năng sinh ra
“trầm hương” do chịu một số tác động dẫn tới
bị tổn thương/ nhiễm bệnh mà sau đó cây sẽ
tích tụ một chất dạng nhựa bao quanh vết tổn
thương và có nhiều đặc tính quý. Trầm hương
là sản phẩm đã được sử dụng từ hàng ngàn năm
nay do có mùi hương độc đáo. Ngày nay, trầm

Các quần thể dó bầu trong tự nhiên đang bị
suy giảm một cách nghiêm trọng do sự khai
thác quá mức của con người. Từ những năm
1980, loài A. malaccensis đã được đưa vào
Sách đỏ của Liên minh Quốc ...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 30, S4 (2014) 58-65
58
Đánh giá đa dng qun thbu (Aquilaria crassna Pierre)
ti Vit Nam bng ch th phân t ISSR
Vũ Huyn Trang, Hoàng Đăng Hiếu, Phm Bích Ngc, Chu Hoàng Hà*
Phòng Thí nghim trng đim Công ngh gen, Vin Công ngh sinh hc, VAST
Nhn ngày 07 tháng 11 năm 2014
Chnh sa ngày 26 tháng 11 năm 2014; Chp nhn đăng ngày 15 tháng 12 năm 2014
Tóm tt: Cây dó bu - Aquilaria crassna (Pierre) là mt trong s các loài cây mang li giá tr kinh
tế được s dng ti rt nhiu nước trên thế gii. Ngày nay, theo Công ước v thương mi quc
tế vi các loài động, thc vt hoang dã nguy cp (Công ước Washington) thì dó bu nm Ph lc
II trong danh sách các loài đang b đe da. Trong nghiên cu này, 91 mu dó bu được thu thp ti
các tnh phía Bc Nam Vit Nam. Các dòng y đã được đánh gs sai khác di truyn bng
12 ch th phân t ISSR đa hình (Inter simple sequence repeat) trong tng s 35 ch th được s
dng. Kết qu ca nghiên cu đã thu được tng s 157 phân đon DNA được nhân lên, trong đó có
124 phân đon đa hình chiến 78,98%. Cây phân loi được xây dng da trên h s tương đồng
Jaccard, kiu phân nhóm UPGMA. Kết qu phân tích thu được 2 nhóm chính vi h s tương đồng
Jaccard nm trong khong 0,34 – 0,92, h s sai khác di truyn qun th Nei Gst = 0,3324 và h s
trao đổi gen qun th (gene flow) Nm= 1,0044. Các kết qu được phát hin rt có ý nghĩa cho công
tác chn, to ging và bo tn ging sau này.
T khóa: Aquilaria crassna (Pierre), dó bu, ISSR, trm hương.
1. M đầu
*
Chi trm (Aquilaria) thuc h Trm
(Thymelaeceae) bao gm 15 loài được tìm thy
rng khp châu Á đặc bit Đông Nam Á.
Các loài thuc chi trm kh năng sinh ra
“trm hương” do chu mt s tác động dn ti
b tn thương/ nhim bnh mà sau đó cây s
tích t mt cht dng nha bao quanh vết tn
thương nhiu đặc tính quý. Trm hương
sn phm đã được s dng t hàng ngàn năm
nay do mùi hương độc đáo. Ngày nay, trm
_______
*
Tác gi liên h. ĐT: 0912175636
Email: chuhoangha@ibt.ac.vn
hương được s dng trong các ngành công
nghip dược phm, nước hoa s dng làm
hương, nhang trong phong tc th cúng [1]. Các
loài sinh ra trm hương ch yếu được biết đến
ngày nay A. malaccensis, A. agallocha, A.
secundaria, A. crassna and A. sinensis [2].
Các qun th bu trong t nhiên đang b
suy gim mt cách nghiêm trng do s khai
thác quá mc ca con người. T nhng năm
1980, loài A. malaccensis đã được đưa vào
Sách đỏ ca Liên minh Quc tế Bo tn Thiên
nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) là
mt loài b đe da nghiêm trng (IUCN, 1994).
Vit Nam được biết đến nước xut khu các
Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đánh giá đa dạng quần thể dó bầu (Aquilaria crassna Pierre) tại Việt Nam bằng chỉ thị phân tử ISSR 9 10 870