Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiện trạng chăn nuôi trâu bò tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI TRÂU BÒ TẠI 2 XÃ KỲ BẮC VÀ
KỲ ĐỒNG, HUYỆN KỲ ANH – HÀ TĨNH
Nguyễn Ngọc Anh, 1Hoàng Đình Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa, 2Nguyễn Tiến Hùng
run t m
2

nc u
v
n
n n

n

1

pv

n
Anh

n u

Tóm tắt
ở

ở
–

nông
–
ở

-

1. Đặt vấn đề

ở
ợ
ợ
ở
P
kê, 2007).
ợ
ờ

ợ

ẫ

ợ

ở
ờ

ẫ

ợ

ẫ

ợ
ợ
ợ
-

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp nghiên cứu

”

ợ

ờ

P

P

P

P

ợ

-P
Rural Appraisal)
-

(Participatory
Brief Quantitative Questionaire)

u

u

2.2. Phân tích thông tin
E

ý

3. Kết quả và thảo luận

ỷ

ở
ở

ũ

3.1. Hệ thống trồng trọt tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Đồng
Bảng 1. óm tắt

t ốn can tác của 2 xã đ ều tra

.
P
Marandu, Stylo, voi)

G

P
Marandu, voi)

ở
ở

G

õ
ổ

ở
Bảng 2.

Lúa
Khoai

n tíc v n n suất các c

6,8 ± 2,7
3,56 ± 2,31
2,22 ± 1,48
4,76 ± 2,86
1,4 ± 1,06
1,5 ± 0,85
2,42 ± 0,56

276 ± 15,04
480 ± 13,1
386 ± 8,3
159 ± 5,2
46,5 ± 6,8
18,4 ± 6,27
125,54-177,27

Q

trồn 2 xã đ ều tra

5,62 ± 1,61
1,71 ± 0,49
2 ± 0,82
3,5 ± 2,8
1,5 ± 0,64
1,4 ± 1,25
1,83 ± 0,4

290 ± 12,3
500 ± 15,5
400 ± 18,7
170 ± 15,4
50 ± 8,4
20 ± 8,56
134,43-182,63

ở
6

6

ở

6
ũ

ợ
ở

ẽ
ở
134,43-

ợ

ở

6
ũ

quan

.

3.2. Hệ thống chăn nuôi tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Đồng

Bảng 3. óm tắt

t ốn c n nu

ẫ
của 2 xã n

ợ
Quy

ợ
nc u

ợ
ô à trâu bò
Bảng 4. Qu m đ n tr u b bìn qu n tạ 2 xã n

nc u

K
Trâu

1,48 ± 1,34

1,07 ± 1,19

Bò

3,36 ± 2,94

2,21 ± 2,0

Q

ở

ợ

6

ở

ợ
ờ

ý
ổ

nu

ợ

ở

ợ
ẹ

ẹ
ũ

ở

ỷ

ẫ

ý

ợ
Cơ ấu à trâu bò tạ

xã

Bảng 5.

u
cấu đ n tr u b tạ 2 xã n

Trâu
Cày kéo

17,5
47,5
7,5
27,5
100

Bê/nghé
ổ

nc u

Bò
21,43
50
7,15
21,42
100

5,26
33,68
47,37
23,68
100

9,09
27,27
45,45
18,18
100

Q

ở
ở

ỷ

ở
ũ

é

ỷ
ỷ
ẫ

s

éở

ũ

ý
cày kéo.
ỷ
ở
ũ

6
é

6

ổ
ỷ
ỷ

ợ

ờ

ũ
Ở
;

6

ỷ

é
ổ

ẽ

ở

ợ

3.3. Hiện trạng cung cấp thức ăn cho trâu bò tại 2 xã nghiên cứu
ở
Q

6

ở
ở

ở

ợ

ợ
ở

½

ợ

ẫ
ở

ẫ
ở

không
xuân và tháng 9-

é

-

ũ

-

è

é

6
ổ

ợ

&

ở

ờ
6

ờ

ờ
ợ

è

ờ

ờ
6

ũ
ổ

ợ

Q

ổ
ờ

ở
ợ
ổ
é
ợ
ũ

ễ

ễ
ờ

ở

ở

ợ
ờ
ợ

ẽ

ẫ

ợ
ợ

ợ

ý
ợ

ở
ợ

ở

Ở

&

ợ
ỷ
ợ

ở

ỷ

ợ

ở

ỷ
ẹ

ở
ỗ

ờ

ẫ
ẽ ẫ
ờ

ở
ổ

ỷ

ở

ổ

ờ

ý
ở

ở

ũ

ợ

ẽ

ũ
ũ
ở

ỷ

-12,65%; 3,31-

ợ

ũ

ở

Ở
ợ

ỷ

ợ
I

I

ũ

ờ
ẽ

gia súc thì trong t

Biểu đồ 1: Khả năng cung cấp thức ăn cho chăn nuôi trâu bò qua
các tháng trong năm tại 2 xã nghiên cứu

% cung cấp
thứ ăn
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Kỳ Bắc

12

11

án
g
Th

10

án
g
Th

9

án
g
Th

án
g

8

Tháng

Th

7
Th

án
g

6

án
g
Th

5

án
g
Th

4

án
g
Th

3

án
g
Th

2

án
g
Th

án
g

án
g

1

Ký Đồng

Th

Th

ở

...
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI TRÂU TẠI 2 XÃ K BẮC
K ĐỒNG, HUYỆN K ANH TĨNH
Nguyễn Ngọc Anh,
1
Hoàng Đình Hiếu, Nguyễn Văn Nghĩa,
2
Nguyễn Tiến Hùng

1

2
Anh
Tóm tt






nông

-

1. Đặt vn đề






kê, 2007).



     
 



- 
2. Vt liu và phương pháp nghiên cu
2.1. Phương pháp nghiên cứu

Đánh giá hiện trạng chăn nuôi trâu bò tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiện trạng chăn nuôi trâu bò tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đánh giá hiện trạng chăn nuôi trâu bò tại 2 xã Kỳ Bắc và Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh 9 10 541