Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò phù hợp với điều kiện của huyện Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1620 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
TRÂU BÒ PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA HUYỆN SÌN HỒ VÀ
THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU
Nguyễn Văn Quang, Hoàng Đình Hiếu, Nguyễn Duy Linh, Chung Tuấn Anh,
Bùi Việt Phong, Hồ Văn Núng, 1Nguyễn Duy Phương, 1Ngô Đức Minh
Viện Chăn nuôi; 1Viện Nông hóa Thổ nhưỡng
Tóm tắt
Than Uyên và Sìn Hồ là hai huyện miền núi khó khăn của tỉnh Lai Châu. Điều tra khảo sát tập trung vào
các yếu tố hạn chế liên quan đến nguồn thức ăn và tình hình chăn nuôi gia súc tại các huyện này. Phương pháp PRA
(có sự tham gia thẩm định nông thôn), RRA (Rapid nông thôn thẩm định), phương pháp SWOT sẽ được áp dụng.
RRA và PRA nhấn mạnh phương pháp thảo luận nhóm và biểu đồ và chú ý đặc biệt để người ngoài 'hành vi, thái độ
và tương tác với người dân địa phương. Các bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn sàng sẽ tập trung vào thảo luận nhóm, đặc
biệt là cách làm thế nào để yêu cầu thông tin từ nông dân và giao tiếp tốt giữa người phỏng vấn và người phỏng vấn.
Kết quả cho thấy, chăn nuôi gia súc tại ThanUyên và Sìn Hồ vẫn là quy mô chăn nuôi nhỏ chủ yếu, trình độ dân trí
của nông dân tại Sìn Hồ thấp hơn nhiều so với Than Uyên do vậy mà mức độ nhận thức và áp dụng tiến bộ kỹ thuật
trong chăn nuôi còn rất hạn chế. Hạn chế lớn nhất trong cả 2 huyện hiện nay để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ là
thiếu thức ăn thô xanh, đặc biệt trong vụ đông.

1. Đặt vấn đề

Theo chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu, chăn nuôi gia súc ăn cỏ được xác
định là một trong những thế mạnh của tỉnh, đặc biệt đối với 2 huyện Than Uyên, và Sìn Hồ vì
đây là một trong những hoạt động phát triển sinh kế chính của người dân vùng nông thôn. Do
vậy để thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ thì việc đảm bảo đủ thức ăn thô xanh cho gia
súc trong năm đặc biệt là các tháng mùa đông là hết sức quan trọng. Đề tài sẽ tiến hành tập trung
nghiên cứu tuyển chọn một số giống cỏ tốt, thích hợp với điều kiện của địa phương phục vụ cho
chăn nuôi trâu bò thịt, sẽ tạo ra tiềm năng mới về thức ăn chăn nuôi theo 2 nghĩa đủ cả về số
lượng và chất lượng. Đây là điều kiện kiên quyết đảm bảo cho chăn nuôi mang tính bền vững và
hiệu quả cao.
Sìn Hồ và Than Uyên là 2 huyện miền núi khó khăn của tỉnh Lai Châu. Người dân ở đây
chủ yếu là dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp vẫn theo
phương pháp truyền thống, thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên năng suất cây trồng vật nuôi vẫn
còn thấp. Để phát triển cuộc sống của người dân một cách bền vững, cần phải phát triển hệ t...
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI
TRÂU PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN CỦA HUYỆN SÌN H
THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU
Nguyễn Văn Quang, Hoàng Đình Hiếu, Nguyễn Duy Linh, Chung Tuấn Anh,
Bùi Việt Phong, Hồ Văn Núng,
1
Nguyễn Duy Phương,
1
Ngô Đức Minh
Viện Chăn nuôi;
1
Viện Nông hóa Thổ nhưỡng
Tóm tt
Than Uyên Sìn Hồ hai huyện miền núi khó khăn của tỉnh Lai Châu. Điều tra khảo sát tập trung vào
các yếu tố hạn chế liên quan đến nguồn thức ăntình hình chăn nuôi gia súc tại các huyện này. Phương pháp PRA
(có sự tham gia thẩm định nông thôn), RRA (Rapid nông thôn thẩm định), phương pháp SWOT sđược áp dụng.
RRA và PRA nhấn mạnh phương pháp thảo luận nhóm và biểu đồ và chú ý đặc biệt để người ngoài 'hành vi, thái độ
tương tác với người n địa phương. Các bảng câu hỏi chuẩn bị sẵnng sẽ tập trung vào thảo luận nhóm, đặc
biệt là cách làm thế nào để yêu cầu thông tin từ nông dân và giao tiếp tốt giữa người phỏng vấn và người phỏng vấn.
Kết qucho thấy, chăn nuôi gia súc tại ThanUyên và Sìn Hvẫn là quy mô chăn nuôi nhỏ chyếu, trình đdân trí
của nông dân tại Sìn Hồ thấp hơn nhiều so với Than Uyên do vậy mà mức đnhận thức và áp dng tiến bộ kỹ thuật
trong chăn nuôi còn rất hạn chế. Hạn chế lớn nhất trong cả 2 huyện hiện nay để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ
thiếu thức ăn thô xanh, đặc biệt trong vụ đông.
1. Đặt vn đề
Theo chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu, chăn nuôi gia súc ăn cỏ được xác
định một trong những thế mạnh của tỉnh, đặc biệt đối với 2 huyện Than Uyên, Sìn Hồ
đây một trong những hoạt động phát triển sinh kế chính của người dân vùng nông thôn. Do
vậy để thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ thì việc đảm bảo đủ thức ăn thô xanh cho gia
súc trong năm đặc biệt các tháng mùa đông là hết sức quan trọng. Đ tài sẽ tiến hành tập trung
nghiên cứu tuyển chọn một số giống ctốt, thích hợp với điều kiện của địa phương phục vụ cho
chăn nuôi tu thịt, s tạo ra tiềm năng mới về thức ăn chăn nuôi theo 2 nghĩa đủ cả về số
lượng và chất lượng. Đây là điều kiện kiên quyết đảm bảo cho chăn nuôi mang tính bền vững
hiệu quả cao.
Sìn Hồ và Than Uyên là 2 huyện miền núi khó khăn của tỉnh Lai Châu. Người dân ở đây
chủ yếu dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghip vẫn theo
phương pháp truyền thống, thiếu kiến thức và kinh nghiệm n năng suất cây trồng vật nuôi vẫn
còn thấp. Để phát triển cuộc sống của người dân một cách bền vững, cần phải phát triển hệ thống
nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, n hóa, kinh tế-hội của huyện Sìn Hồ Than
Uyên. Nnh chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nông nghiệp, đảm bảo an ninh
lương thực và góp phần o xóa đói, giảm nghèo. Chính vì vậy việc đánh ghệ thống chăn nuôi
trên địa bàn huyện Sìn Hồ Than Uyên đề xuất các giải pháp trên sở tiềm năng của địa
phương là việc làm hết sức cần thiết .
Mục tiêu:
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò phù hợp với điều kiện của huyện Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò phù hợp với điều kiện của huyện Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển chăn nuôi trâu bò phù hợp với điều kiện của huyện Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu.pdf 9 10 611