Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp. TRÊN ĐU ĐỦ

Được đăng lên bởi ltphat379
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3394 lần   |   Lượt tải: 25 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG

LÊ TẤN PHÁT
TÔ VĂN PHỤC

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM
KÝ SINH Metarhizium anisopliae (Sorokin),
Paecilomyces sp., Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin,
Nomuraea atypicola (Farlow) Samson VÀ
Verticillium sp. LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp.
TRÊN ĐU ĐỦ

Luận văn tốt nghiệp
Ngành: Bảo Vệ Thực Vật

Cần Thơ, 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG

Luận văn tốt nghiệp
Ngành: Bảo Vệ Thực Vật

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM
KÝ SINH Metarhizium anisopliae (Sorokin),
Paecilomyces sp., Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin,
Nomuraea atypicola (Farlow) Samson VÀ
Verticillium sp. LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp.
TRÊN ĐU ĐỦ

Giáo viên hướng dẫn:
PGS. TS: TRẦN VĂN HAI
KS: NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG

Sinh viên thực hiện:
LÊ TẤN PHÁT
MSSV: 3093379
TÔ VĂN PHỤC
MSSV: 3093381
LỚP: BẢO VỆ THỰC VẬT A1

Cần Thơ, 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG

Luận văn tốt nghiệp ngành: Bảo Vệ Thực Vật

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM
KÝ SINH Metarhizium anisopliae (Sorokin),
Paecilomyces sp., Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin,
Nomuraea atypicola (Farlow) Samson VÀ
Verticillium sp. LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp.
TRÊN ĐU ĐỦ
Sinh viên thực hiện: Lê Tấn Phát và Tô Văn Phục
Kính trình lên hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.
Cần Thơ, ngày…. Tháng …. Năm 2013
Cán bộ hướng dẫn

PGs. Ts. Trần Văn Hai

Ks. Nguyễn Thị Diệu Hương

i

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp nhận luận văn tốt nghiệm của
kỹ sư Bảo Vệ Thực Vật

ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM
KÝ SINH Metarhizium anisopliae (Sorokin),
Paecilomyces sp., Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin,
Nomuraea atypicola (Farlow) Samson VÀ
Verticillium sp. LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp.
TRÊN ĐU ĐỦ
Do sinh viên Lê Tấn Phát và Tô Văn Phục thực hiện và bảo vệ trước hội đồng;
Ngày…. Tháng …. Năm 2013
Đề tài tốt nghiệp được hội đồng đánh giá ở mức : ..………….............................
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Cần Thơ, ngày …. Tháng …. Năm 2013
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

DUYỆT KHOA
CHỦ NHIỆM KHOA NN và SHƯD

ii

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của chính bản thân. Các số liệu kết
quả trình bày trong luận văn tốt nghiệp này là trung thực và chưa được công bố.

Tác giả luận văn 1

Tác giả luận văn 2

Lê Tấn Phát

Tô Văn Phục

iii

LƯỢC SỬ CÁ NHÂN
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN T
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
LÊ TẤN PHÁT
TÔ VĂN PHỤC
ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM
KÝ SINH Metarhizium anisopliae (Sorokin),
Paecilomyces sp., Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin,
Nomuraea atypicola (Farlow) Samson VÀ
Verticillium sp. LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp.
TRÊN ĐU ĐỦ
Luận văn tốt nghiệp
Ngành: Bảo Vệ Thực Vật
Cần Thơ, 2013
ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp. TRÊN ĐU ĐỦ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp. TRÊN ĐU ĐỦ - Người đăng: ltphat379
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA CÁC CHỦNG NẤM LÊN RỆP SÁP GIẢ Planococcus sp. TRÊN ĐU ĐỦ 9 10 394