Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su thiên nhiên của các hộ gia đình tại tỉnh Kontum bằng phương pháp phân tích đường giới hạn (DEA) và hồi quy Tobit Regression

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CAO SU THIÊN NHIÊN
CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH KON TUM BẰNG PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH ĐƯỜNG GIỚI HẠN (DEA) VÀ HỒI QUY
TOBIT REGRESSION
ASSESSMENTS OF NATURAL RUBBER PRODUCTION EFFICIENCY OF
SMALL HOLDER FARMS IN KONTUM PROVINCE BY DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS (DEA) AND TOBIT REGRESSION
Thái Thanh Hà
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện đối với các hộ gia đình sản xuất cao su thiên nhiên tại
tỉnh Kon-Tum (Tây Nguyên). Số liệu được thực hiện trên 122 hộ gia đình và được sử dụng
trong quá trình nghiên ứu thông qua phương pháp phân tích đường giới hạn DEA (Data
c
Envelopment Analysis) để tính toán ra các chỉ số hiệu quả kỹ thuật và chỉ số hiệu quả chi phí.
Sau đó, hai lo chỉ số hiệu quả này được sử d ụng tiếp theo thông qua phương hồi quy Tobit
ại
regression để nhận dạng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố có liên quan như: trình độ học
vấn của chủ hộ, vốn vay đầu tư sản xuất cao su, số cây cao su mở miệng cạo, và hệ số kỹ
thuật của lao động. Kết quả cho thấy các hộ gia đình có quy lớn (trên 2 héc -ta) đạt các chỉ số
hiệu quả cao hơn các hộ gia đình có quy mô sản xuất nhỏ (dưới 2 héc-ta).
ABSTRACT
This article is completed on the basis of 122 small holder rubber farms in the province
of Kon-Tum, Central Highland. Data from the survey are used in a two-step analysis. Firstly,
technical and cost efficiency measures are calculated using DEA (Data Envelopment Analysis)
method. Secondly, Tobit regression is used to identify factors correlated with the technical and
cost efficiency indices. Results show that large rubber farms are more efficient than small ones,
indicating useful implications to the consolidated land policy by the government.

1. Đặt vấn đề
Cây cao su là một cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao. Nước ta nằm
trong khu vực khí hậu nhiệt đới, có điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát
triển của cây cao su. Với lợi thế này, Việt Nam đã trở thành nhà xuất khẩu cao su thiên
nhiên đứng hàng thứ 4 trên thế giới [3]. Trong năm 2008, Vi t Nam đã xuất khẩu gần
ệ
900 ngàn tấn cao su thiên nhiên với giá xuất khẩu khoảng US$ 2.000 cho một tấn, dự
kiến thu về một khoản ngoại tệ khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Ngành sản xuất cao su thiên
nhiên đạt mức tăng trưởng vào khoảng 13,4% từ nay cho đến 2010. Bạn hàng chủ yếu
của Việt Nam đối với sản phẩm cao su thiên nhiên là các quốc gia như: Trung Quốc,
Đài Loan, Singapo, Đức và Hoa Kỳ, t...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S4(33).2009
133
ĐÁNH GIÁ HIỆU QU SẢN XUT CAO SU THIÊN NHIÊN
CỦA CÁC H GIA ĐÌNH TẠI TỈNH KON TUM BẰNG PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH ĐƯỜNG GIỚI HẠN (DEA) VÀ HỒI QUY
TOBIT REGRESSION
ASSESSMENTS OF NATURAL RUBBER PRODUCTION EFFICIENCY OF
SMALL HOLDER FARMS IN KONTUM PROVINCE BY DATA ENVELOPMENT
ANALYSIS (DEA) AND TOBIT REGRESSION
Thái Thanh Hà
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện đối với các hộ gia đình sản xuất cao su thiên nhiên tại
tỉnh Kon-Tum (Tây Nguyên). Sliệu được thực hiện trên 122 h gia đình được sử dụng
trong quá trình nghiên cứu thông qua phương pháp phân tích đường giới hạn DEA (Data
Envelopment Analysis) để tính toán ra các chsố hiệu quả k thuật chshiệu quả chi phí.
Sau đó, hai loại chỉ số hiệu quả y được sd ụng tiếp theo thông qua phương hồi quy Tobit
regression đnhận dạng mức độ ảnh hưởng của các nhân tliên quan như: trình độ học
vấn của chủ hộ, vốn vay đầu sản xuất cao su, sy cao su mở miệng cạo, và hệ số k
thuật của lao động. Kết quả cho thấy các hgia đình có quy lớn (trên 2 héc -ta) đt các chỉ số
hiệu quả cao hơn các hộ gia đình có quy mô sản xuất nhỏ (dưới 2 héc-ta).
ABSTRACT
This article is completed on the basis of 122 small holder rubber farms in the province
of Kon-Tum, Central Highland. Data from the survey are used in a two-step analysis. Firstly,
technical and cost efficiency measures are calculated using DEA (Data Envelopment Analysis)
method. Secondly, Tobit regression is used to identify factors correlated with the technical and
cost efficiency indices. Results show that large rubber farms are more efficient than small ones,
indicating useful implications to the consolidated land policy by the government.
1. Đặt vấn đề
Cây cao su là một cây công nghip dài ngày có g tr kinh tế cao. Nưc ta nằm
trong khu vực khí hậu nhiệt đới, có điều kiện thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát
trin ca cây cao su. Vi li thế y, Vit Nam đã tr tnh nhà xuất khẩu cao su thiên
nhiên đứng hàng thứ 4 trên thế giới [3]. Trong năm 2008, Việt Nam đã xuất khẩu gần
900 ngàn tấn cao su thiên nhiên với giá xuất khẩu khoảng US$ 2.000 cho một tấn, dự
kiến thu về một khoản ngoại tệ khoảng 2 tđô la M. Ngành sản xuất cao su thiên
nhiên đạt mức tăng trưởng vào khoảng 13,4% từ nay cho đến 2010. Bạn hàng chủ yếu
của Việt Nam đối với sản phẩm cao su thiên nhiên các quốc gia như: Trung Quốc,
Đài Loan, Singapo, Đức Hoa Kỳ, trong đó Trung Quốc bạn hàng lớn nhất, chiếm
60% khối lượng xuất khẩu, đạt 21% giá trị xuất khẩu (tương đương với 1,8 tĐô la
Mỹ) trong năm 2008 [5].
Kon Tum là mt tỉnh nằm phía bắc của khu vực Tây nguyên có nhiều tiềm năng
để phát triển cây công nghiệp ngắn ngày dài ngày, trong đó cây cao su. Tính đến
Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su thiên nhiên của các hộ gia đình tại tỉnh Kontum bằng phương pháp phân tích đường giới hạn (DEA) và hồi quy Tobit Regression - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su thiên nhiên của các hộ gia đình tại tỉnh Kontum bằng phương pháp phân tích đường giới hạn (DEA) và hồi quy Tobit Regression - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đánh giá hiệu quả sản xuất cao su thiên nhiên của các hộ gia đình tại tỉnh Kontum bằng phương pháp phân tích đường giới hạn (DEA) và hồi quy Tobit Regression 9 10 896