Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiệu quả sử dụng Feragyl, PGF2a trong điều trị chậm sinh trên đàn bò sữa nuôi tại trang trại bò sữa số 1 Công ty CPTP sữa TH.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG FERAGYL, PGF2α TRONG ĐIỀU TRỊ
CHẬM SINH TRÊN ĐÀN BÒ SỮA NUÔI TẠI TRANG TRẠI BÒ SỮA SỐ 1CÔNG TY CPTP SỮA TH NGHĨA ĐÀN, NGHỆ AN
Nguyễn Thị Thuỷ, 1Sử Thanh Long
Công ty CPTP sữa TH-Nghệ An, 1Trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT
Nguyên nhân chủ yếu gây nên chậm sinh là do điều kiện nuôi dưỡng kém ngay
từ giai đoạn đầu, đối với bò sinh sản do khai thác không hợp lý, bò không được chăn
thả nên cơ hội tiếp xúc với điều kiện ngoại cảnh không nhiều cũng dẫn đến chậm
sinh. Ngoài ra còn do bệnh lý của buồng trứng như thể vàng tồn lưu, u nang buồng
trứng, buồng trứng không hoạt động... Trước tình trạng này trang trại bò sữa số 1
công ty CPTP Sữa TH đã đưa ra một số biện pháp để khắc phục như điều chỉnh khẩu
phần ăn cho bò tơ và bò sinh sản, còn sử dụng thêm kích dục tố... Tăng cường điều tra
theo dõi khắc phục nguyên nhân chậm động dục và khắc phục tình trạng chậm động
dục, góp phần nâng cao khả năng sinh sản của đàn.
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, chúng tôi chỉ đề cập tới vấn đề ứng dụng
một số kỹ thuật để xác định, phân loại nguyên nhân chậm động dục và sử dụng một
số kích tố nhằm khắc phục tình trạng chậm động dục và nâng cao khả năng sinh sản
cho bò. Mặt khác, tìm hiểu một vài yếu tố ảnh hưởng tới động dục của bò để khắc
phục và điều trị chậm sinh một cách có hiệu quả nhất.
1.Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết, chu kỳ động dục của bò dao động trong khoảng từ 18
đến 24 ngày, trung bình là 21 ngày. Nếu bò động dục thì sẽ tiến hành thụ tinh nhân
tạo, bò có chửa sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa hai lứa đẻ, kết quả là một năm cho
một bê, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngược lại, nếu bò không động dục thì sẽ không tiến
hành thụ tinh nhân tạo được, dẫn tới kéo dài khoảng cách giữa hai lứa đẻ, bê ít, tiết
sữa thấp, hiệu quả kinh tế thấp.
Xuất phát từ tình hình thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đềtài:
“Đánh giá hiệu quả sử dụng Fertagyl, PGF2α trong điều trị chậm sinh trên đàn bò
sữa nuôi tại trang trại bò sữa số 1Công ty CPTP sữa TH Nghĩa Đàn, Nghệ An”.
2. Nội dung, nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Địa điểm
Trang trại bò sữa số 1-Công ty CPTP sữa TH, Nghĩa Đàn-Nghệ An.
Thời gian từ ngày 01/01/2011 đến 30/04/2011.
2.2. Đối tượng
Nghiên cứu trên đàn bò sữa sau khi đẻ 70-90 ngày của công ty CPTP Sữa TH,
Nghĩa Đàn-Nghệ An.

2.3. Nội dung
Theo dõi bệnh lý buồng trứng dẫn tới chậm sinh ở bò.
Bằng phương pháp khám buồng trứng qua trực tràng để phát hiện các trường hợp
bệnh lý ở buồng trứng như thể vàng tồn lưu, u nang buồng trứng, b...
ĐÁNH GIÁ HIU QU S DNG FERAGYL, PGF2α TRONG ĐIU TR
CHM SINH TRÊN ĐÀN BÒ SA NUÔI TI TRANG TRI BÒ SA S 1-
CÔNG TY CPTP SA TH NGHĨA ĐÀN, NGH AN
Nguyn Th Thu,
1
S Thanh Long
Công ty CPTP sa TH-Ngh An,
1
Trường ĐH Nông Nghip Hà Ni
TÓM TT
Nguyên nhân ch yếu gây nên chm sinh là do điu kin nuôi dưỡng kém ngay
t giai đon đầu, đối vi sinh sn do khai thác không hp lý, không được chăn
th nên cơ hi tiếp xúc vi điu kin ngoi cnh không nhiu cũng dn đến chm
sinh. Ngoài ra còn do bnh ca bung trng như th vàng tn lưu, u nang bung
trng, bung trng không hot động... Trước tình trng này trang tri sa s 1
công ty CPTP Sa TH đã đưa ra mt s bin pháp để khc phc như điu chnh khu
phn ăn cho bò tơ và bò sinh sn, còn s dng thêm kích dc t... Tăng cường điu tra
theo i khc phc nguyên nhân chm động dc khc phc tình trng chm động
dc, góp phn nâng cao kh năng sinh sn ca đàn.
Trong phm vi nghiên cu ca đề tài, chúng tôi ch đề cp ti vn đề ng dng
mt s k thut để c định, phân loi nguyên nhân chm động dc và s dng mt
s kích t nhm khc phc tình trng chm động dc nâng cao kh năng sinh sn
cho bò. Mt khác, tìm hiu mt vài yếu t nh hưởng ti động dc ca bò để khc
phc và điu tr chm sinh mt cách có hiu qu nht.
1.Đặt vn đề
Như chúng ta đã biết, chu k động dc ca bò dao động trong khong t 18
đến 24 ngày, trung bình 21 ngày. Nếu động dc thì s tiến hành th tinh nhân
to, cha s rút ngn được khong cách gia hai la đẻ, kết qu mt năm cho
mt bê, đạt hiu qu kinh tế cao. Ngược li, nếu không động dc thì s không tiến
hành th tinh nhân to được, dn ti kéo dài khong cách gia hai la đẻ, ít, tiết
sa thp, hiu qu kinh tế thp.
Xut phát t tình hình thc tế trên, chúng i tiến hành nghiên cu đềtài:
Đánh giá hiu qu s dng Fertagyl, PGF2α trong điu tr chm sinh trên đàn
sa nuôi ti trang tri bò sa s 1Công ty CPTP sa TH Nghĩa Đàn, Ngh An”.
2. Ni dung, ngun liuphương pháp nghn cu
2.1. Địa đim
Trang tri bò sa s 1-Công ty CPTP sa TH, Nghĩa Đàn-Ngh An.
Thi gian t ngày 01/01/2011 đến 30/04/2011.
2.2. Đối tượng
Nghiên cu trên đàn bò sa sau khi đẻ 70-90 ny ca công ty CPTP Sa TH,
Nghĩa Đàn-Ngh An.
Đánh giá hiệu quả sử dụng Feragyl, PGF2a trong điều trị chậm sinh trên đàn bò sữa nuôi tại trang trại bò sữa số 1 Công ty CPTP sữa TH.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá hiệu quả sử dụng Feragyl, PGF2a trong điều trị chậm sinh trên đàn bò sữa nuôi tại trang trại bò sữa số 1 Công ty CPTP sữa TH.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đánh giá hiệu quả sử dụng Feragyl, PGF2a trong điều trị chậm sinh trên đàn bò sữa nuôi tại trang trại bò sữa số 1 Công ty CPTP sữa TH.pdf 9 10 262