Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số Hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE
HƯỚNG SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ
LAI HƯỚNG SỮA NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI
Trần Thị Loan, Đặng Thị Dương, Khuất Thị Thu Hà,
Nguyễn Yên Thịnh, Phùng Quang Trường.
Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng Cỏ Ba Vì
TÓM TẮT
Khả năng sinh sản của một bò sữa giảm được thể hiện các chỉ tiêu sinh sản
giảm, giảm sản lượng sữa cũng như số bê con được sinh ra trong một đời bò cái giảm.
Áp dụng một số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò là điều cần thiết.
Trong đó sử dụng hormne hướng sinh dục là một trong những biện pháp để nâng cao
khả năng sinh sản của đàn bò, đặc biệt là đối với bệnh liên quan đến buồng trứng. Bò
sau khi được can thiệp bằng hormne, theo dõi động dục và phối giống cho bò bằng
phương pháp thụ tinh nhân tạo, hiệu quả thu được: tỷ lệ bò động dục từ 82,35 – 100%
và tỷ lệ bò có chửa sau hai lần phối 66,67 – 85,71%. Nâng cao khả năng sin sản của
đàn bò đồng nghĩa là nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa.
1. Đặt vấn đề
Trong chăn nuôi bò sữa để đạt hiệu quả kinh tế cao thì đòi hỏi hiệu quả sinh
sản phải cao. Khả năng sinh sản của đàn bò chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: bên
cạnh yếu tố con giống, thức ăn, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, ... phải nói đến yếu tố
kỹ thuật như: theo dõi động dục, phối giống đúng thời điểm hay là các biện pháp can
thiệp các trường hợp chậm sinh và bệnh viêm nhiễm đường sinh dục chưa tốt đã trực
tiếp hay gián tiếp làm giảm khả năng sinh sản của đàn bò sữa. Việc rút ngắn tuổi động
dục lần đầu, rút ngắn khoảng cách giữa các lứa đẻ, tăng số con được sinh ra đồng
nghĩa với tăng sản lượng sữa trong một đời con cái. Ngoài ý nghĩa kinh tế, tăng khả
năng sinh sản cũng có nghĩa tăng nhanh số lượng đàn giống.
Xuất phát từ yêu cầu trên, chúng tôi tiến hành đề tài: "Đánh giá khả năng
sinh sản và ứng dụng một số Hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh
sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì, Hà Nội".

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trên đàn bò lai hướng sữa (Holstein x Laisind) có 75%
máu bò sữa Hà Lan trở lên.
2.2. Vật liệu nghiên cứu
Sử dụng một số chế phẩm hormone hướng sinh dục: oestrogene, PGF2α
(Prostaglandine), GnRH (Gonadotropin Realesing Hormone), CIDR (Controlled
Internal Drug Realise).
2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
- Địa điểm nghiên cứu tại các hộ chăn nuôi bò lai hướng sữa trên địa bàn
huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 5 năm 2...
ĐÁNH GIÁ KH NĂNG SINH SN VÀ NG DNG MT S HORMONE
HƯỚNG SINH DC NÂNG CAO NĂNG SUT SINH SN TRÊN ĐÀN BÒ
LAI HƯỚNG SA NUÔI TI BA -HÀ NI
Trn Th Loan, Đặng Th Dương, Khut Th Thu Hà,
Nguyn Yên Thnh, Phùng Quang Trường.
Trung tâm nghiên cu Bò và Đồng C Ba Vì
TÓM TT
Kh năng sinh sn ca mt sa gim được th hin các ch tiêu sinh sn
gim, gim sn lượng sa cũng như s con được sinh ra trong mt đời cái gim.
Áp dng mt s bin pháp nâng cao kh năng sinh sn ca đàn điu cn thiết.
Trong đó s dng hormne hướng sinh dc mt trong nhng bin pháp để nâng cao
kh năng sinh sn ca đàn bò, đặc bit đối vi bnh liên quan đến bung trng. Bò
sau khi được can thip bng hormne, theo dõi động dc phi ging cho bng
phương pháp th tinh nhân to, hiu qu thu được: t l động dc t 82,35 100%
t l cha sau hai ln phi 66,67 85,71%. Nâng cao kh năng sin sn ca
đàn bò đồng nghĩa là nâng cao hiu qu kinh tế trong chăn nuôi bò sa.
1. Đặt vn đề
Trong chăn nuôi sa để đạt hiu qu kinh tế cao thì đòi hi hiu qu sinh
sn phi cao. Kh năng sinh sn ca đàn chu nh hưởng ca nhiu yếu t: n
cnh yếu t con ging, thc ăn, chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, ... phi nói đến yếu t
k thut như: theo dõi động dc, phi ging đúng thi đim hay các bin pháp can
thip các trường hp chm sinh bnh viêm nhim đường sinh dc chưa tt đã trc
tiếp hay gián tiếp làm gim kh năng sinh sn ca đàn bò sa. Vic rút ngn tui động
dc ln đầu, rút ngn khong cách gia c la đẻ, tăng s con được sinh ra đồng
nghĩa vi tăng sn lượng sa trong mt đời con cái. Ngoài ý nghĩa kinh tế, tăng kh
năng sinh sn cũng có nghĩa tăng nhanh s lượng đàn ging.
Xut phát t yêu cu trên, chúng i tiến hành đề tài: "Đánh giá kh năng
sinh sn và ng dng mt s Hormone hướng sinh dc nâng cao năng sut sinh
sn trên đàn lai hướng sa nuôi ti Ba Vì, Hà Ni".
Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số Hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số Hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số Hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa 9 10 458