Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá Khu hệ Chim & đề xuất bảo tồn Vùng Dự án Hành lang xanh tỉnh Thừa Thiên Huế

Được đăng lên bởi dangnhutngo1
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1853 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đánh giá Khu hệ Chim
& đề xuất bảo tồn
Vùng Dự án Hành lang xanh
tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Cử
Nguyễn Trần Vỹ



Vùng Dự án Hành lang xanh
Tỉnh Thừa Thiên Huế



Nội dung:
1. Giới thiệu: Chim VN & vùng Trung Trường Sơn.
2. Phương pháp, địa điểm & cán bộ tham gia.
3. Đánh giá kết quả:
Những phát hiện chủ yếu - độ phong phú, loài quý hiếm và BV.
- Đánh giá về ĐDSH: VN, Trung TS & T.T Huế.
- Đánh giá đe doạ: Các đe doạ / áp lực chủ yếu.
4. Các khuyến nghị:
- Về quản lý & các vùng ưu tiên bảo tồn.

-



ĐDSH Chim Vùng Trung TS & HLX
Khu hệ chim VN rất đa dạng và phong phú (874 loài, 100 loài &
phân loài đặc hữu - Nguyễn Cử 1995, 2005)
Khu vực Trung TS được coi là cảnh quan chứa đựng ĐDSH có
tầm quan trọng đặc biệt đối với giá trị bảo tồn toàn cầu của cả
Vùng sinh thái Dãy TS - Có tên “The Global 200”. Trong đó vùng
CA1 gồm 9 tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng
Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi và Gia Lai (VN); cùng với Salavan
và Xekong (Lào) ; Xếp loại: Cực kỳ nguy cấp / Critical.

Saola (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lớn (Muntiacus
vuquangensis), và Gà lôi lam mào trắng (Lophura
edwardsi), Trĩ sao (Rheinartia ocellata), cùng với nhiều
taxon khác như Voọc chân xám (Pygathryx nemaeus
cinerea)…, tất c¶ ®Òu thuéc “loài ph©n bố hạn chế”
trong vïng.
Đa dạng sinh học Khu vực Dự án Hành lang xanh mang đậm nét
đặc trưng của toàn vùng.



Trung TS
Chiến
lược BT
vùng ST
Trung
TS



Một trong các Vùng Chim
đặc hữu của VN là Vùng
rừng địa hình núi thấp
Trung Bộ
Dễ dàng nhận thấy: Vùng
Dự án HLX ở TT Huế nằm
trong đó.
Nghiên cứu về các nhóm
loài hoang dã tại các Vùng
CĐH – đã xác định đó là các
điểm nóng về bảo tồn ĐDSH
trên toàn cầu (ICBP, 1992).



Các nghiên cứu trước đây
Vùng thung lũng A Sầu – Đèo 41 (huyện A Lưới, TT Huế)
Vườn quốc gia Bạch Mã (TT Huế)
Khu BTTN Phong Điền (TT Huế) và Đa Krông (Quảng Trị ).
Các nghiên cứu khác…



Tại A Lưới (1988)
Người Paco tham gia
tìm kiếm Gà lôi lam
mào trắng ! Mãi đến
1996, tại Phong Điền &
Đa Krong chúng mới
được tìm thấy lại !



Vùng Dự án Hành lang xanh
Thừa Thiên Huế



Vùng Dự án



Các thành viên đoàn điều tra
Nguyễn Trần Vỹ, Viện SH Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Cử, Viện Sinh Thái & Tài nguyên SV – Hà Nội.
Ph...
www.panda.org/greatermekong
Đánh giá Khu hChim
& đề xut bo tn
Vùng Dán Hành lang xanh
tnh Tha Thiên Huế
Nguyn C
Nguyn Trn V
Đánh giá Khu hệ Chim & đề xuất bảo tồn Vùng Dự án Hành lang xanh tỉnh Thừa Thiên Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá Khu hệ Chim & đề xuất bảo tồn Vùng Dự án Hành lang xanh tỉnh Thừa Thiên Huế - Người đăng: dangnhutngo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đánh giá Khu hệ Chim & đề xuất bảo tồn Vùng Dự án Hành lang xanh tỉnh Thừa Thiên Huế 9 10 895