Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đánh giá tác động môi trường
Dự án xây dựng cầu Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên

Năm 2010

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.................................................................................................................................... 1
1.

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN.............................................................................................. 1

2.

MỤC ĐÍCH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................... 1

3.

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.................................................. 2

4.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG................ 2

5.

CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT LIÊN QUAN .............................................. 3
a/- Căn cứ pháp luật ........................................................................................................... 3
b/- Các Quy chuẩn và Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam .................................................. 5
c/- Nguồn cung cấp số liệu dữ liệu .................................................................................... 6
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN................................................................................................... 7

6.

CHƯƠNG 1: ............................................................................................................................. 9
1.

MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN .............................................................................................. 9
1.1.

TÊN DỰ ÁN ............................................................................................................ 9

1.2.

CHỦ DỰ ÁN............................................................................................................ 9

1.3.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN .......................................................................................... 9

1.4.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN ..................................................................... 12

1.4.1.

Hướng tuyến ................................................................................................... 12

1.4.2.

Các thông số kỹ thuật của dự án ..................................................................... 14

1.4.3.

Các giải pháp thiết kế...................................................................................... 14

1.4.4.

Phương án tổ chức thi công ............................................................................ 25

1.4.5.

Cung cấp vật liệu xây dựng, vị trí bãi thải và tuyến đường vận chuyển ......... 28

1.4.6.

Kế h...
Đánh giá tác động môi trường
D án xây dng cu Quang Vinh, Thành ph Thái Nguyên Năm 2010
S Giao thông Vn ti tnh Thái Nguyên
i
MC LC
M ĐẦU.................................................................................................................................... 1
1. GII THIU V D ÁN .............................................................................................. 1
2. MC ĐÍCH LP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................... 1
3. PHM VI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.................................................. 2
4. PHƯƠNG PHÁP THC HIN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................ 2
5. CĂN C PHÁP LUT VÀ K THUT LIÊN QUAN .............................................. 3
a/- Căn c pháp lut ........................................................................................................... 3
b/- Các Quy chun và Tiêu chun môi trường Vit Nam .................................................. 5
c/- Ngun cung cp s liu d liu .................................................................................... 6
6. ĐƠN V THC HIN ................................................................................................... 7
CHƯƠNG 1: ............................................................................................................................. 9
1. MÔ T TÓM TT D ÁN .............................................................................................. 9
1.1. TÊN D ÁN ............................................................................................................ 9
1.2. CH D ÁN ............................................................................................................ 9
1.3. V TRÍ ĐỊA LÝ D ÁN .......................................................................................... 9
1.4. NI DUNG CƠ BN CA D ÁN ..................................................................... 12
1.4.1. Hướng tuyến ................................................................................................... 12
1.4.2. Các thông s k thut ca d án ..................................................................... 14
1.4.3. Các gii pháp thiết kế ...................................................................................... 14
1.4.4. Phương án t chc thi công ............................................................................ 25
1.4.5. Cung cp vt liu xây dng, v trí bãi thi và tuyến đường vn chuyn ......... 28
1.4.6. Kế hoch, phương án gii phóng mt bng và tái định cư .............................. 29
1.4.7. T chc thc hin và Tiến độ xây dng d kiến ............................................ 30
1.4.8. Tng mc đầu tư và ngun vn ...................................................................... 30
CHƯƠNG 2: ........................................................................................................................... 32
2. ĐẶC ĐIM T NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH T XÃ HI KHU VC D
ÁN ..................................................................................................................................... 32
2.1. ĐẶC ĐIM T NHIÊN ........................................................................................ 32
2.1.1. Đặc đim địa hình, địa cht, địa mo .............................................................. 32
2.1.2. Đặc đim khí hu khu vc .............................................................................. 33
2.1.3. Đặc đim thy văn .......................................................................................... 35
2.2. HI
N TRNG MÔI TRƯỜNG KHU VC D ÁN ............................................ 36
TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN
TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên 9 10 409