Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thị trường trâu bò tại huyện Eakar Đaklak Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG TRÂU BÒ TẠI HUYỆN EAKAR ĐAKLAK
VIỆT NAM NĂM 2008
T

T

K

Werner Stur, 2N

1
1
2

Tóm tắt

1. Đặt v n đề

khi:
-

N

A

2. Vật liệu và ph

-

ng pháp nghiên cứu

-

-

-

-

Kar.
3. Kết quả và thảo luận

Hệ

ả

K

-

–

-

-

-4

đ

ệ

Laisi

ả

80
10

Laisind
20
65

50
0

Laisind
50
20

1

0
25

1

ả

1

0
80

1

:

ả

50
5
1

Laisind
40
60

1

10
35
r

N

3.3.1. Nông dân

-

K

H

-

-

H

H

-

H

-

H

-

-

ả

1

2

1
2

2004

2005

2006

2007

2008

23.000

28.900

28.000

28.000

28.000

6.000

8.000

10.000

15.000

17.000

26

28

36

53

60

-

-4,5. N
ả

Ea Kar
15

Buôn Ma

35

Nha Trang
10

Minh
20

20

≥

≥

≥

≥

≤

≤

25-27 %.

-

H

2008)

-

4. Kết luận và đề ngh

-

-

- Có

-

-

Tài liệu tham khảo
1. AGROINFO (2008). Quoted in Saigon Times Online Article. Centre of Agricultural and Rural
Development Information (AGROINFO), MARD 2008.
2.  accessed 12 Oct 2009.

3. Bourgeois Luthi Nancy., Do Thanh Chung, Truong Tan Khanh and Van Tien Dzung, 2006. Rapid Market
ff
Small-scale Agroprocessing in the uplands (SADU) project. CIAT/SDC. Hanoi, May 2006.
4. Dak Lak Province Statistical Office (2009). Dak Lak Province Statistical Yearbook 2008.
5. Statistical Publishing House, Buon Ma Thuot, Vietnam.
6. Khanh, T.T., Samson, Jindra, Phengsavanh, P. and Ha, N.V. (2004). Market Study Report, Ea Kar and
Philippines.
7. Wandschneider Sequeira Tiago, Ngo Thi Kim Yen and Tran Van On (2007). Rapid Market Appraisal
(RMA) for Agricultural Products: A training manual (second draught). CIAT SADU Project, Hanoi,
Vietnam.

...
 GIÁ   TRÂU   EAKAR 
V NAM  2008

1
Werner Stur,
2


1

2

Tóm tt

                    















1. t vn 







khi:
-
-
-
-
-
-
Đánh giá thị trường trâu bò tại huyện Eakar Đaklak Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thị trường trâu bò tại huyện Eakar Đaklak Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đánh giá thị trường trâu bò tại huyện Eakar Đaklak Việt Nam 9 10 143