Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------***-------------

BÙI HỌC PHI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG
NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Chuyên ngành

: Khoa học Môi trường

Mã số ngành

: 60 44 03 01

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. NGUYỄN KHẮC THÁI SƠN

Thái nguyên - năm 2013

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------***-------------

BÙI HỌC PHI

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG
NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Thái nguyên - năm 2013

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu
thực sự của cá nhân tôi, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết,
nghiên cứu khảo sát và phân tích từ thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của
PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn.
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày
trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, phần trích dẫn tài liệu tham
khảo đều được ghi rõ nguồn gốc.
Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2013

Người viết cam đoan

Bùi Học Phi

ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô
giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã
tận tình giúp đỡ tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn,
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã trực tiếp, chỉ bảo tận tình và đóng
góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường
Thái Nguyên, Trung tâm Quan trắc và Công nghệ Môi trường Thái Nguyên
các bạn bè đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013
Học viên

Bùi Học Phi

iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BOD5

Nhu cầu oxy hóa sinh học trong 5 ngày

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

BVMT

Bảo vệ môi trường

DO

Ôxy hòa tan

ĐTM

Đánh giá tác động môi trường

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

GIS

Hệ thống thông tin địa lý

HTXLNT

Hệ thống xử lý nước thải

KT-XH

Kinh tế - xã hội

LVS

Lưu vực sông

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

QTMT

Quan trắc môi trường

UBND

Uỷ ban nhân dân

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

TN&MT

Tài nguyên và Môi trường

TSS

Tổng chất rắn lơ lửng

TP

Thành phố

WHO

Tổ chức Y tế thế giới

iv

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang

Bảng 3.1. Thông tin về nhu cầu sử dụng nước Sông Cầu..............................
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM
------------***-------------
BÙI HC PHI
ĐÁNH GIÁ THC TRNG CHT LƯỢNG
NƯC MT SÔNG CU, ĐON CHY QUA
THÀNH PH TI NGUYÊN
Chun nnh : Khoa hc Môi trường
Mã s nnh : 60 44 03 01
LUN VĂN THC S KHOA HC MÔI TRƯỜNG
Người hướng dn khoa hc:
PGS.TS. NGUYN KHC THÁI SƠN
Thái nguyên - n
ăm 2013
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SÔNG CẦU, ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 9 10 233