Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thực trạng đàn bò của đồng bào mông tỉnh Bác Cạn, một số giải pháp khôi phục và phát triển

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀN BÒ CỦA ĐỒNG BÀO MÔNG TÓM
TẮTỈNH BẮC CẠN. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÔI PHỤC VÀ PHÁT
TRIỂN
Nguyễn Thị Thoa, Đào Đức Thà, Trần Sơn Hà, Quản Xuân Hữu,
1
Lê Bá Quế, 2Nguyễn Xuân Dương, 2Nguyễn Công Hưởng
Viện Chăn Nuôi; 1Trung tâm Tinh đông lạnh Moncada;
2
Trung tâm ứng dụng KH tỉnh Bắc Kạn
1. Đặt vấn đề
Chăn nuôi ở nước ta có vai trò quan trọng đối với nông nghiệp và phát triển
kinh tế quốc dân, giá trị ngành chăn nuôi hàng năm chiếm tỷ lệ 30% tổng giá trị trong
nông nghiệp. Trong những năm vừa qua chăn nuôi đang góp phần quan trọng đối với
chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho
nông dân. Tốc độ phát triển chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi hàng năm tăng bình
quân từ 6-8% đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao về sản phẩm chăn
nuôi.(Niên giám thống kê Cục chăn nuôi năm 2009)
Trong những thập niên gần đây chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò nói riêng
phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, số lượng đàn bò đã tăng lên một cách
nhanh chóng do có chính sách phát triển chăn nuôi của Chính phủ. Một số giống bò
ngoại đã được nhập vào Việt Nam như: Red Sind (Pakistan), bò Sahiwal (Ấn độ). Các
giống bò nhiệt đới Châu á này là những nguồn gen quý để lai tạo với các giống bò ôn
đới của Châu Âu như Santagestrudis, Charolais, Limousin, Brahman để tạo nên
những giống bò thịt có năng suất và chất lượng thịt cao.
Bên cạnh đó một số giống bò nội địa khá nổi tiếng như: Bò U Đầu rìu, bò Mông
có năng suất và chất lượng thịt cao đang dần mất đi do tập quán và phương thức chăn
nuôi còn lạc hậu. Việc chăn thả tự do thành bầy đàn, bò giao phối tự nhiên dẫn đến
đồng huyết và cận huyết đã làm cho tầm vóc của bò ngày càng hạn chế và có nguy cơ
bị thoái hoá về giống.
Vì vậy, việc điều tra khảo sát nghiên cứu về bò của đồng bào Mông ở Bắc Kạn là
điều cần thiết. Nghiên cứu này cho phép nhìn nhận một cách tổng thể về hiện trạng,
phân bố, tình hình khai thác và tiềm năng của giống bò này đối với chăn nuôi của Bắc
Kạn nói riêng và đồng bào các dân tộc Miền núi của Việt Nam nói chung trong tương
lai.
Được sự đồng ý của Ban công tác địa phương - Bộ KH và CN, Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn
chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu
“Đánh giá thực trạng đàn bò của đồng bào Mông tỉnh Bắc Kạn và một số giải pháp
khôi phục và phát triển”.

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nội dung
2.1.1. Đánh giá thực trạng đàn bò của đồng bào Mông tại Tỉnh Bắc Kạn
- Điều tra...
ĐÁNH GIÁ THC TRNG ĐÀN BÒ CA ĐỒNG BÀO MÔNG TÓM
TTNH BC CN. MT S GII PHÁP KHÔI PHC PHÁT
TRIN
Nguyn Th Thoa, Đào Đức Thà, Trn Sơn Hà, Qun Xuân Hu,
1
Lê Bá Quế,
2
Nguyn Xuân Dương,
2
Nguyn Công Hưởng
Vin Chăn Nuôi;
1
Trung tâm Tinh đông lnh Moncada;
2
Trung tâm ng dng KH tnh Bc Kn
1. Đặt vn đề
Chăn nuôi nước ta vai trò quan trng đối vi nông nghip phát trin
kinh tế quc dân, giá tr ngành chăn nuôi hàng năm chiếm t l 30% tng giá tr trong
nông nghip. Trong nhng năm va qua chăn nuôi đang góp phn quan trng đối vi
chuyn đổi cơ cu kinh tế trong nông nghip, tăng thu nhp ci thin đời sng cho
nông dân. Tc độ phát trin chăn nuôi sn phm chăn nuôi hàng năm tăng nh
quân t 6-8% đáp ng nhu cu tiêu dùng trong nước ngày càng cao v sn phm chăn
nuôi.(Niên gm thng kê Cc chăn nuôi năm 2009)
Trong nhng thp niên gn đây chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò nói riêng
phát trin mnh c v s lượng cht lượng, s lượng đàn đã tăng lên mt cách
nhanh chóng do chính sách phát trin chăn nuôi ca Chính ph. Mt s ging
ngoi đã được nhp vào Vit Nam như: Red Sind (Pakistan), bò Sahiwal (n độ). Các
ging nhit đới Châu á này nhng ngun gen quý để lai to vi các ging ôn
đới ca Châu Âu như Santagestrudis, Charolais, Limousin, Brahman để to n
nhng ging bò tht có năng sut và cht lượng tht cao.
Bên cnh đó mt s ging ni địa khá ni tiếng như: Bò U Đầu rìu, bò Mông
năng sut cht lượng tht cao đang dn mt đi do tp quán phương thc chăn
nuôi còn lc hu. Vic chăn th t do thành by đàn, giao phi t nhiên dn đến
đồng huyết cn huyết đã làm cho tm vóc ca ngày càng hn chế nguy cơ
b thoái hoá v ging.
vy, vic điu tra kho sát nghiên cu v ca đồng bào Mông Bc Kn
điu cn thiết. Nghiên cu này cho phép nhìn nhn mt cách tng th v hin trng,
phân b, tình hình khai thác tim năng ca ging này đối vi chăn nuôi ca Bc
Kn nói riêng đồng bào các dân tc Min núi ca Vit Nam nói chung trong tương
lai.
Được s đồng ý ca Ban công tác địa phương - B KH CN, S Khoa hc
Công ngh tnh Bc Kn, Trung tâm ng dng Khoa hc công ngh tnh Bc Kn
chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cu
Đánh giá thc trng đàn bò ca đồng bào Mông tnh Bc Kn mt s gii pháp
khôi phc và phát trin”.
Đánh giá thực trạng đàn bò của đồng bào mông tỉnh Bác Cạn, một số giải pháp khôi phục và phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thực trạng đàn bò của đồng bào mông tỉnh Bác Cạn, một số giải pháp khôi phục và phát triển - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đánh giá thực trạng đàn bò của đồng bào mông tỉnh Bác Cạn, một số giải pháp khôi phục và phát triển 9 10 403