Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
-------

-------

ðỖ ðÌNH HIỆU

ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỌ XUÂN,
TỈNH THANH HÓA

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI
MÃ SỐ: 60.85.01.03

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. ðỖ THỊ TÁM

HÀ NỘI - 2014

LỜI CAM ðOAN
Tôi cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện, với sự
hướng dẫn của TS. ðỗ Thị Tám. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, tin
cậy. Các kết quả nghiên cứu chưa từng ñược công bố.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp

Page i

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học, ngoài
sự cố gắng của bản thân, tôi còn nhận ñược sự giúp ñỡ của các cá nhân trong và
ngoài trường.
Qua ñây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô bộ môn
Quy hoạch ñất ñai, khoa Quản lý ñất ñai, các thầy cô ñang công tác tại Học Viện
Nông nghiệp Việt Nam..
ðặc biệt, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới TS. ðỗ Thị
Tám, người ñã tận tình hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian học tập,
nghiên cứu, hoàn thành luận văn thạc sỹ.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp ñỡ của UBND huyện Thọ Xuân, UBND các
các xã và người dân huyện Thọ Xuân ñã tạo ñiều kiện ñể tôi hoàn thành ñề tài này.
Tôi xin cảm ơn gia ñình, bạn bè ñã quan tâm ñộng viên, giúp ñỡ trong suốt
quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
Hà Nội, ngày tháng năm 2014
Tác giả luận văn
ðỗ ðình Hiệu

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp

Page ii

MỤC LỤC

Lời cam ñoan

i

Lời cám ơn

ii

Mục lục

iii

Danh mục viết tắt

v

Danh mục bảng

vi

Danh mục các hình

viii

MỞ ðẦU

1

1

Tính cấp thiết của ñề tài

1

2

Mục ñích, yêu cầu của ñề tài

3

3

ðối tượng, phạm vi nghiên cứu

3

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

4

1.1

Cơ sở lý luận của quy hoạch xây dựng nông thôn mới

4

1.1.1

Một số khái niệm cơ bản

4

1.1.2

Chức năng của nông thôn mới

10

1.1.3

Cơ sở lý luận về quy hoạch xây dựng nông thôn mới

12

1.1.4

Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

14

1.2

Cơ sở pháp lý của quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thanh Hóa

15

1.3

Tình hình nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn mới

16

1.3.1

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của một số nước trên thế giới

16

1.3.2

Tình hình quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

23

1.4

ðịnh hướng nghiên cứu của ñề tài

31

Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
-------
-------
ðỖ ðÌNH HIỆU
ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TU CHÍ
XÂY DNG NG TN MỚI TẠI HUYỆN THỌ XN,
TỈNH THANH A
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI
MÃ SỐ: 60.85.01.03
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. ðỖ THỊ TÁM
HÀ NỘI - 2014
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA 9 10 302