Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) trên một số dòng lúa triển vọng

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3018 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------------  ----------

NGUYỄN THỊ HỒNG

ðÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG, NHIỄM BỆNH BẠC LÁ (XANTHOMONAS
ORYZAE PV. ORYZAE) TRÊN MỘT SỐ DÒNG LÚA TRIỂN VỌNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP

Chuyên ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT
Mã số

: 60.62.10

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. VŨ ðỨC QUANG

HÀ NỘI - 2010

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ............ i

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các
số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được
công bố trong bất kì công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn
đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, tháng 11 năm 2010
Xác nhận của giáo viên hướng

Tác giả luận văn

dẫn

Nguyễn Thị Hồng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ............ ii

LỜI CÁM ƠN
Trong thời gian học tập và thực hiện Luận văn tốt nghiệp tôi đã
nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các thầy cô, anh chị, bạn bè và người
thân.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Vũ Đức
Quang, KS. Nguyễn Trịnh Toàn đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều
kiện để tôi hoàn thành Luận văn.
Tôi xin cám ơn các cô chú, các anh chị em cùng bạn bè đồng
nghiệp đang công tác tại phòng Sinh học phân tử - Viện Di truyền
Nông nghiệp đã quan tâm và tận tình giúp đỡ tôi.
Tôi xin cám ơn các thầy cô trong Bộ môn Bệnh cây & Nông dược
- Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp I, các anh chị, bạn bè
lớp Cao học Bảo vệ thực vật Khóa 17 và người thân trong gia đình đã
góp ý, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Tôi xin chân thành cám ơn.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hồng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp ............ iii

MỤC LỤC

Lời cam ñoan

i

Lời cám ơn

ii

Mục lục

iii

Danh mục bảng

v

Danh mục hình

vi

PHẦN 1. MỞ ðẦU

1

1.1.

ðặt vấn ñề

1

1.2.

Mục ñích, yêu cầu của ñề tài

3

PHẦN 2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

4

2.1.

Bệnh bạc lá lúa

4

2.2.

Vi khuẩn gây bệnh bạc lá lúa

6

2.3.

Tính kháng bệnh bạc lá của cây trồng

12

2.4.

Các loại chỉ thị di truyền

17

2.5.

Phương pháp MAS

24

PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

29

3.1.

ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu

29

3.2.

ðối tượng và vật liệu nghiên cứu

29

3.3.

Nội dung nghiên cứu

33

3.4.

Phương pháp nghiên cứu

35

PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1.

39

ðánh giá phổ kháng nhiễm bạc lá của các dòng NILs mang các
ñơn gen kháng khá...
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
------------

----------
NGUYN TH HNG
ðÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG, NHIM BNH BC LÁ (XANTHOMONAS
ORYZAE PV. ORYZAE) TRÊN MT S DÒNG LÚA TRIN VNG
LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP
Chuyên ngành: BO V THC VT
Mã s : 60.62.10
Người hướng dn khoa hc: PGS.TS. VŨ ðỨC QUANG
HÀ NI - 2010
Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) trên một số dòng lúa triển vọng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) trên một số dòng lúa triển vọng - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Đánh giá tính kháng, nhiễm bệnh bạc lá (xanthomonas oryzae pv oryzae) trên một số dòng lúa triển vọng 9 10 110